" /> -->

உறவுகளும் சார்புகளும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. n(A x B)=6 மற்றும் A = {1,3} எனில், n(B) ஆனது

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  6

 2. A = {1, 2, 3, 4, 5} -லிருந்து B என்ற கணத்திற்கு 1024 உறவுகள் உள்ளது எனில் B -ல் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

  (a)

  3

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  8

 3. R={(x,x2) |xஆனது 13-ஐ விடக் குறைவான பகா எண்கள்} என்ற உறவின் வீச்சகமானது

  (a)

  {2,3,5,7}

  (b)

  {2,3,5,7,11}

  (c)

  {4,9,25,49,121}

  (d)

  {1,4,9,25,49,121}

 4. (a +2,4) மற்றும் (5,2a+b) ஆகிய வரிசைச் சோடிகள் சமம் எனில் (a,b) என்பது

  (a)

  (2,-2)

  (b)

  (5,1)

  (c)

  (2,)

  (d)

  (3,-2)

 5. n(A)= m மற்றும் n(B) =n என்க. A-லிருந்து B-க்கு வரையறுக்கப்பட்ட வெற்று கணமில்லாத உறவுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை

  (a)

  mn

  (b)

  nm

  (c)

  2mn -1

  (d)

  2mn 

 6.  A={1,2,3,4}, B={4,8,9,10} என்க.  f : A ⟶ B ஆனது f={(1,4),(2,8),(3,9),(4,10)} எனக் கொடுக்கப்பட்டால் f-என்பது

  (a)

  பலவற்றிலிருந்து ஒன்றுக்கான சார்பு

  (b)

  சமனிச் சார்பு

  (c)

  ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு

  (d)

  உட்சார்பு

 7. f(x) =2x2 மற்றும் g(x)=\(\frac { 1 }{ 3x } \) எனில்  f o g ஆனது

  (a)

  \(\frac { 3 }{ 2x^{ 2 } } \)

  (b)

  \(\frac { 2 }{ 3x^{ 2 } } \)

  (c)

  \(\frac { 2 }{ 9x^{ 2 } } \)

  (d)

  \(\frac { 1 }{ 6x^{ 2 } } \)

 8. f: A ⟶ B ஆனது இருபுறச் சார்பு மற்றும் n(B)=7 எனில் n(A) ஆனது

  (a)

  7

  (b)

  49

  (c)

  1

  (d)

  14

 9. g={(1,1),(2,3),(3,5),(4,7)} என்ற சார்பானது g(x)=αx+β எனக் கொடுக்கப்பட்டால் α மற்றும் β- வின் மதிப்பானது

  (a)

  (–1,2)

  (b)

  (2,-1)

  (c)

  (-1,-2)

  (d)

  (1,2)

 10. f(x)=(x+1)3-(x-1)3 குறிப்பிடும் சார்பானது

  (a)

  நேரிய சார்பு

  (b)

  ஒரு கனச் சார்பு

  (c)

  தலைகீழ்ச் சார்பு

  (d)

  இருபடிச் சார்பு

*****************************************

Reviews & Comments about 10th கணிதம் Chapter 1 உறவுகளும் சார்புகளும் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 10th Maths Chapter 1 Relations And Functions One Mark Question Paper )

Write your Comment