" /> -->

அளவியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  13 x 1 = 13
 1. 15 செ.மீ உயரமும் 16 செ.மீ விட்டமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் வளைபரப்பு 

  (a)

  60π ச.செ.மீ 

  (b)

  68π ச.செ.மீ 

  (c)

  120π ச.செ.மீ 

  (d)

  136π ச.செ.மீ 

 2. r அலகுகள் ஆரம் உடைய இரு சம அரைக்கோளங்களின் அடிப்பகுதிகள் இணைக்கப்படும் போது உருவாகும் திண்மத்தின் புறப்பரப்பு 

  (a)

  4πr2 ச.அ

  (b)

  6πr2 ச.அ

  (c)

  3πr2 ச.அ

  (d)

  8πr2 ச.அ

 3. ஓர் உருளையின் உயரத்தை மாற்றாமல் அதன் ஆரத்தைப் பாதியாகக் கொண்டு புதிய உருளை உருவாக்கப்படுகிறது. புதிய மற்றும் முந்தைய உருளைகளின் கன அளவுகளின் விகிதம் 

  (a)

  1:2

  (b)

  1:4

  (c)

  1:6

  (d)

  1:8

 4. ஓர் உருளையின் ஆரம் அதன் உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு எனில், அதன் மொத்தப் புறப்பரப்பு 

  (a)

  \(\frac { 9\pi { h }^{ 2 } }{ 8 } \)ச.அ

  (b)

  24πh2ச.அ

  (c)

  \(\frac { 8\pi { h }^{ 2 } }{ 9 } \)ச.அ

  (d)

  \(\frac { 56\pi { h }^{ 2 } }{ 9 } \)ச.அ

 5. ஓர் உள்ளீடற்ற உருளையின் வெளிப்புற மற்றும் உட்புற ஆரங்களின் கூடுதல் 14செ.மீ மற்றும் அதன் தடிமன் 4செ.மீ ஆகும். உருளையின் உயரம் 20செ.மீ எனில், அதனை உருவாக்கப் பயன்பட்ட பொருளின் கன அளவு 

  (a)

  5600π க.செ.மீ 

  (b)

  11200π க.செ.மீ 

  (c)

  56π க.செ.மீ 

  (d)

  3600π க.செ.மீ 

 6. ஒரு கூம்பின் அடிப்புற ஆரம் மும்மடங்காகவும் உயரம் இரு மடங்காகவும் மாறினால் கன அளவு எத்தனை மடங்காக மாறும்?

  (a)

  6 மடங்கு 

  (b)

  18 மடங்கு 

  (c)

  12 மடங்கு 

  (d)

  மாற்றமில்லை 

 7. ஓர் அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் பரப்பு அதன் ஆரத்தினுடைய வர்க்கத்தின் ________ மடங்காகும்.

  (a)

  π

  (b)

  (c)

  (d)

 8. x செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு திண்மக் கோளம் அதே ஆரமுள்ள ஒரு கூம்பாக மாற்றப்படுகிறது எனில், கூம்பின் உயரம் 

  (a)

  3x செ.மீ 

  (b)

  x செ.மீ 

  (c)

  4x செ.மீ 

  (d)

  2x செ.மீ 

 9. 16  செ.மீ உயரமுள்ள ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் இடைக்கண்ட ஆரங்கள் 8 செ.மீ மற்றும் 20 செ.மீ எனில், அதன் கன அளவு 

  (a)

  3328 π க.செ.மீ 

  (b)

  3228 π க.செ.மீ 

  (c)

  3240π க.செ.மீ 

  (d)

  3340 π க.செ.மீ 

 10. கீழ்க்காணும் எந்த இரு உருவங்களை இணைத்தால் ஓர் இறகுபந்தின் வடிவம் கிடைக்கும். 

  (a)

  உருளை மற்றும் கோளம் 

  (b)

  அவரைக்கோளம் மற்றும் கூம்பு 

  (c)

  கோளம் மற்றும் கூம்பு 

  (d)

  கூம்பின் இடைக்கண்டம் மற்றும் அரைக்கோளம் 

 11. r1 அலகுகள் ஆரமுள்ள ஒரு கோளப்பந்து உருக்கப்பட்டு r2 அலகுகள் ஆரமுடைய 8 சமகோள பந்துகளாக ஆக்கப்படுகிறது. எனில், r1:r2

  (a)

  2:1

  (b)

  1:2

  (c)

  4:1

  (d)

  1:4

 12. இடைக்கண்டத்தை ஒரு பகுதியாகக் கொண்ட ஒரு கூம்பின் உயரம் மற்றும் ஆரம் முறையே h1 அலகுகள் மற்றும் r1 அலகுகள் ஆகும். இடைக்கண்டத்தின் உயரம் மற்றும் சிறிய பக்க ஆரம் முறையே h2 அலகுகள் மற்றும் r2 அலகுகள் மற்றும் h2:h1=1 : 2 எனில், r: r1-ன் மதிப்பு 

  (a)

  1:3

  (b)

  1:2

  (c)

  2:1

  (d)

  3:1

 13. சமமான விட்டம் மற்றும் உயரம் உடைய ஓர் உருளை, ஒரு கூம்பு மற்றும் ஒரு கோளத்தின் கனஅளவுகளின் விகிதம் 

  (a)

  1:2:3

  (b)

  2:1:3

  (c)

  1:3:2

  (d)

  3:1:2

 14. 8 x 2 = 16
 15. ஓர் உருளை வடிவப் பீப்பாயின் உயரம் 20 செ.மீ மற்றும் அடிப்புற ஆரம்
  14 செ.மீ எனில், அதன் வளைபரப்பு மற்றும் மொத்த புறப்பரப்பைக் காண்க.

 16. 88 ச. செ.மீ வளைபரப்புடைய ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் உயரம் 14 செ.மீ எனில், உருளையின் விட்டம் காண்க.

 17. 704 ச.செ.மீ மொத்தப் புறப்பரப்பு கொண்ட ஒரு கூம்பின் ஆரம் 7செ.மீ எனில், அதன் சாயுயரம் காண்க.

 18. ஓர் உள்ளீடற்ற அரைக்கோள ஓட்டின் உள் மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே 3மீ  மற்றும் 5மீ ஆகும். ஓட்டின் மொத்தப் புறப்பரப்பு மற்றும் வளைப்பரப்பைக் காண்க.

 19. ஒரு கோளம், உருளை மற்றும் கூம்பு ஆகியவற்றின் ஆரங்கள் சமம். படம் 7.20-ல் உள்ளபடி கூம்பு மற்றும் உருளையின் உயரங்கள் ஆரத்திற்குச் சமம் எனில், அவற்றின் வளைபரப்புகளின் விகிதம் காண்க.

 20. ஒரு உருளையின் மீது ஓர் அரைக்கோளம் இணைந்தவாறு உள்ள ஒரு பொம்மையின் மொத்த உயரம் 25செ.மீ ஆகும். அதன் விட்டம் 12 செ.மீ எனில், பொம்மையின் மொத்தப் புறப்பரப்பைக் காண்க.

 21. கனச்சதுரத்தின் ஒரு பகுதியில் l அலகுகள் விட்டமுள்ள (கனசதுரத்தின் பக்கஅளவிற்குச் சமமான)ஓர் அரைக்கோளம் (படத்தில் உள்ளதுபோல) வெட்டப்பட்டால், மீதமுள்ள திண்மத்தின் புரப்பரப்பைக் காண்க.

 22. செவ்வக வடிவ தொட்டியின் கொள்ளவு 28மீx16மீ x 11மீ ஆரமும் கொண்ட உருளையின் உயரம் என்ன?

 23. 3 x 5 = 15
 24. ஓர் உள்ளீடற்ற உருளையின் உயரம், உட்புற மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே 9செ.மீ, 21செ.மீ மற்றும் 28செ.மீ ஆகும். உருளையை உருவாக்கத் தேவைப்படும் இரும்பின் கன அளவைக் காண்க.

 25. இரு கூம்புகளுடைய கன அளவுகளின் விகிதம் 2:3 ஆகும். இரண்டாம் கூம்பின் உயரத்தைப் போல் இரு மடங்கு எனில், அவற்றின் ஆரங்களின் விகிதம் காண்க.

 26. களிமண் கொண்டு செய்யப்பட்ட 24செ.மீ  உயரமுள்ள ஒரு கூம்பை ஒரு குழந்தை அதே ஆரமுள்ள ஓர் உருளையாக மாற்றுகிறது எனில் உருளையின் உயரம் காண்க.

 27. 2 x 8 = 16
 28. ஒரு சிறுமி தனது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடக் கூம்பு வடிவத் தொப்பிகளை 5720 ச.செ.மீ பரப்புள்ள காகிதத்தாளை பயன்படுத்தித் தாயாரிக்கிறாள். 5 செ.மீ ஆரமும், 12செ.மீ உயரமும் கொண்ட எத்தனை தொப்பிகள் தயாரிக்க முடியும்?

 29. 484 செ.மீ சுற்றளவுள்ள ஒரு மரக்கூம்பின் உயரம் 105 செ.மீ எனில், கூம்பின் கன அளவைக் காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th கணிதம் - அளவியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Maths - Mensuration Model Question Paper )

Write your Comment