" /> -->

எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  15 x 1 = 15
 1. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் முதல் உறுப்பு 1 மற்றும் பொது வித்தியாசம் 4 . இந்தக் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் எத்தனை உறுப்புகளைக் கூட்டினால் அதன் கூடுதல் 120 கிடைக்கும்?

  (a)

  6

  (b)

  7

  (c)

  8

  (d)

  9

 2.  A = 265 மற்றும் B=264+263+262+ ...+ 20 எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வருவனவற்றில் எது உண்மை?

  (a)

  B ஆனது A ஐ விட 264 அதிகம்

  (b)

  A மற்றும் B சமம்

  (c)

  B ஆனது A-ஐ விட 1 அதிகம்

  (d)

  A ஆனது B–ஐ விட 1 அதிகம்

 3. \(\frac { 3 }{ 16 } ,\frac { 1 }{ 8 } ,\frac { 1 }{ 12 } ,\frac { 1 }{ 18 } ,...\) என்ற தொடர்வரிசையின் அடுத்த உறுப்பு

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 24 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 27 } \)

  (c)

  \(\frac { 2 }{ 3 } \)

  (d)

  \(\frac { 1 }{ 81 } \)

 4. t1,t2,t3,..... என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை எனில் t6, t1, t18,.... என்பது

  (a)

  ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசை

  (b)

  ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை

  (c)

  ஒருகூட்டுத் தொடர்வரிசையுமல்ல, பெருக்கு தொடர்வரிசையுமல்ல

  (d)

  ஒரு மாறிலித் தொடர் வரிசை

 5. (13+23+33+ ...+ 153) - (1+2+3+....+15) யின் மதிப்பு

  (a)

  14400

  (b)

  14200

  (c)

  14280

  (d)

  14520

 6. யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின் படி, a மற்றும் b என்ற மிகை குழுக்களுக்கு தனித்த மிகை குழுக்கள் q மற்றும் r,a =bq + r  என்றவாறு அமையுமானால், இங்கு r ஆனது

  (a)

  1<r<b

  (b)

  0<r<b

  (c)

  0≤r<b

  (d)

  0<r≤b

 7. யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, எந்த மிகை குழுவின் கனத்தையும் 9ஆல் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதிகள்

  (a)

  0, 1, 8

  (b)

  1, 4, 8

  (c)

  0, 1, 3

  (d)

  1, 3, 5

 8. 65 மற்றும் 117-யின் மீ.பொ.வ -வை 65m-117 என்ற வடிவில் எழுதும்போது, m-யின் மதிப்பு

  (a)

  4

  (b)

  2

  (c)

  1

  (d)

  3

 9. 1729-ஐ பகாக் காரணிப்படுத்தும் போது, அந்தப் பகா எண்களின் அடுக்குகளின் கூடுதல்

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

 10. 1 முதல் 10 வரையுள்ள (இரண்டு எண்களும் உட்பட) அனைத்து எண்களாலும் வகுபடும் மிகச்சிறிய எண்

  (a)

  2025

  (b)

  5220

  (c)

  5025

  (d)

  2520

 11. 74k ☰ (மட்டு 100)

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

 12. F1 = 1 , F2 = 3 மற்றும் Fn =Fn-1 + Fn-2 எனக் கொடுக்கப்படின் F5 ஆனது

  (a)

  3

  (b)

  5

  (c)

  8

  (d)

  11

 13. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் உறுப்பு 1 மற்றும் பொது வித்தியாசம் 4 எனில் பின்வரும் எண்களில் எது இந்தக் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமையும்?

  (a)

  4551

  (b)

  10091

  (c)

  7881

  (d)

  13531

 14. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 6வது உறுப்பின் 6 மடங்கும் 7 வது உறுப்பின் 7 மடங்கும் சமம் எனில், அக்கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 13-வது உறுப்பு

  (a)

  0

  (b)

  6

  (c)

  7

  (d)

  13

 15. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் 31 உறுப்புகள் உள்ளன. அதன் 16-வது உறுப்பு m எனில் அந்தக் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளின் கூடுதல்.

  (a)

  16 m

  (b)

  62 m

  (c)

  31 m

  (d)

  \(\frac{31}{2}\) m

*****************************************

Reviews & Comments about 10th கணிதம் எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் - ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 10th Maths - Numbers And Sequences One Mark Questions )

Write your Comment