" /> -->

உறவுகளும் சார்புகளும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  6 x 1 = 6
 1. n(A x B)=6 மற்றும் A = {1,3} எனில், n(B) ஆனது

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  6

 2. A = {1, 2, 3, 4, 5} -லிருந்து B என்ற கணத்திற்கு 1024 உறவுகள் உள்ளது எனில் B -ல் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

  (a)

  3

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  8

 3. A= {a,b,p}, B = {2,3}, C= {p,q,r,s} எனில், n[(A U C) x B] ஆனது

  (a)

  8

  (b)

  20

  (c)

  12

  (d)

  16

 4. (a +2,4) மற்றும் (5,2a+b) ஆகிய வரிசைச் சோடிகள் சமம் எனில் (a,b) என்பது

  (a)

  (2,-2)

  (b)

  (5,1)

  (c)

  (2,)

  (d)

  (3,-2)

 5. f(x) =2x2 மற்றும் g(x)=\(\frac { 1 }{ 3x } \) எனில்  f o g ஆனது

  (a)

  \(\frac { 3 }{ 2x^{ 2 } } \)

  (b)

  \(\frac { 2 }{ 3x^{ 2 } } \)

  (c)

  \(\frac { 2 }{ 9x^{ 2 } } \)

  (d)

  \(\frac { 1 }{ 6x^{ 2 } } \)

 6. f(x)=(x+1)3-(x-1)3 குறிப்பிடும் சார்பானது

  (a)

  நேரிய சார்பு

  (b)

  ஒரு கனச் சார்பு

  (c)

  தலைகீழ்ச் சார்பு

  (d)

  இருபடிச் சார்பு

 7. 7 x 2 = 14
 8. A = {1,3,5}, B = {2,3} எனில்
  (i) A x B மற்றும் B x A-ஐ காண்க.
  (ii) A x B = B x A ஆகுமா? இல்லையெனில் ஏன்?
  (iii) n(A x B) = n(B x A) = n(A) x n(B) எனக் காட்டுக.

 9. If A x B = {(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)} எனில் A மறறும் B -ஐ காண்க.

 10. ‘f ’ என்ற உறவானது f(x)=x2-2 என வரையறுக்கப்படுகிறது. இங்கு, x∈{-2,-1,0,3} எனக் கொண்டால் (i) f-யின் உறுப்புகளைப் பட்டியலிடுக. (ii) f -ஒரு சார்பாகுமா?

 11. f(x)=2x-x2 எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில், (i) f (1) (ii) f (x+1) (iii) f (x) + f (1) ஆகியவற்றைக் காண்க.

 12. f(x)=\(\sqrt { 2x^{ 2 }-5x+3 } \) -ஐ இரு சார்புகளின் சேர்ப்பாகக் குறிக்க.

 13. f(x)=2x+3, g(x)=1-2x மற்றும் h(x)-3x எனில், f o(g o h) = (f o g) oh என நிறுவுக.

 14. A = {0, 1, 2, 3}, B = {1, 3, 5, 7, 9} மற்றும் சார்பு f: A ⟶ B என்ற சார்பானது f(x) = 2x + 1 என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதனை (i) வரிசைச் சோடி கணம் (ii) அட்டவணை (iii) அம்புக்குறிபடம் (iv) வரைபட முறையில் குறிக்க.

 15. 4 x 5 = 20
 16. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள (படம் 1.10) அம்புக்குறி படமானது P மற்றும் Q கணங்களுக்கான உறவைக் குறிக்கின்றது. இந்த உறவை
  (i) கணகட்டமைப்பு முறை
  (ii) பட்டியல் முறைகளில் எழுதுக
  (iii) R -ன் மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க.

 17. A ={1,2,3,4} மற்றும்  B ={2,5,8,11,14} என்பன இரு கணங்கள் என்க. f : A ⟶ B எனும் சார்பு f(x)=3x-1 எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சார்பினை
  (i) அம்புக்குறி படம்
  (ii) அட்டவணை
  (iii) வரிசைச் சோடிகளின் கணம்
  (iv) வரைபடம் ஆகியவற்றால் குறிக்க.

 18. f: N ⟶ N என்ற சார்பானது f(x)-3x+2, x∈N என வரையறுக்கப்பட்டால்
  (i) 1, 2, 3 -யின் நிழல் உருக்களைக் காண்க
  (ii) 29 மற்றும் 53-யின் முன்உருக்களைக் காண்க.
  (iii) சார்பின் வகையைக் காண்க.

 19. சார்பு f:R ⟶ R ஆனது 


  (i) f(4)
  (ii) f(-2)
  (iii) f(4)+2f(1)
  (iv) \(\frac { f(1)-3f(4) }{ f(-3) } \)

*****************************************

Reviews & Comments about 10th கணிதம் - உறவுகளும் சார்புகளும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Maths - Relations and Functions Model Question Paper )

Write your Comment