" /> -->

உறவுகளும் சார்புகளும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1. {(a,8),(6,b)} ஆனது ஒரு சமனிச் சார்பு எனில், a மற்றும் b மதிப்புகளாவன முறையே

  (a)

  (8,6)

  (b)

  (8,8)

  (c)

  (6,8)

  (d)

  (6,6)

 2.  A={1,2,3,4}, B={4,8,9,10} என்க.  f : A ⟶ B ஆனது f={(1,4),(2,8),(3,9),(4,10)} எனக் கொடுக்கப்பட்டால் f-என்பது

  (a)

  பலவற்றிலிருந்து ஒன்றுக்கான சார்பு

  (b)

  சமனிச் சார்பு

  (c)

  ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு

  (d)

  உட்சார்பு

 3. f(x)=\(\sqrt { 1+{ x }^{ 2 } } \) எனில்

  (a)

  f(cy)=f(x).f(y)

  (b)

  f(xy) ≥ f(x).f(y)

  (c)

  f(xy) ≤ f(x).f(y)

  (d)

  இவற்றில் ஒன்றுமில்லை

 4. f(x)=(x+1)3-(x-1)3 குறிப்பிடும் சார்பானது

  (a)

  நேரிய சார்பு

  (b)

  ஒரு கனச் சார்பு

  (c)

  தலைகீழ்ச் சார்பு

  (d)

  இருபடிச் சார்பு

 5. 5 x 2 = 10
 6. A={x\(\in \)N| 1<x<4}, B ={x\(\in \)W | 0 ≤ x < 2}  மற்றும் C={x \(\in \)N| x<3}
  (i) A x (B U C)=(A x B) U (A x C)
  (ii) A x (B ⋂ C)=(A x B) ⋂ (A x C) என்பனவற்றைச் சரிபார்க்க.

 7. X={1,2,3,4}, Y={2,4,6,8,10}  மற்றும் R = {(1,2),(2,4),(3,6),(4,8)} எனில், R ஆனது ஒரு சார்பு எனக் காட்டுக. மேலும் அதன் மதிப்பகம், துணை மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க.

 8. A = {1, 2, 3, 4}, B = {-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}, R = {(1, 3), (2, 6), (3, 10), (4, 9)} ⊆ A x B என்பது ஓர் உறவு என்க. இந்த சார்பின் மதிப்பகம், துணை மதிப்பகம், வீச்சகம் இவற்றைக் காண்.

 9. A = {0, 1, 2, 3}, B = {1, 3, 5, 7, 9} மற்றும் சார்பு f: A ⟶ B என்ற சார்பானது f(x) = 2x + 1 என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதனை (i) வரிசைச் சோடி கணம் (ii) அட்டவணை (iii) அம்புக்குறிபடம் (iv) வரைபட முறையில் குறிக்க.


 10. குத்துக் கோடு சோதனையைப் பயன்படுத்தி மேற்கண்ட வரைபடம் ஓர் சார்பினைக் குறிக்குமா எனக் காண்க. உன் விடைக்கு காரணம் கூறு?

 11. 4 x 5 = 20
 12. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள (படம் 1.10) அம்புக்குறி படமானது P மற்றும் Q கணங்களுக்கான உறவைக் குறிக்கின்றது. இந்த உறவை
  (i) கணகட்டமைப்பு முறை
  (ii) பட்டியல் முறைகளில் எழுதுக
  (iii) R -ன் மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க.

 13. A ={1,2,3,4} மற்றும்  B ={2,5,8,11,14} என்பன இரு கணங்கள் என்க. f : A ⟶ B எனும் சார்பு f(x)=3x-1 எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சார்பினை
  (i) அம்புக்குறி படம்
  (ii) அட்டவணை
  (iii) வரிசைச் சோடிகளின் கணம்
  (iv) வரைபடம் ஆகியவற்றால் குறிக்க.

 14. f = {(2, 7), (3, 4), (7, 9), (-1, 6), (0, 2), (5, 3)} மேலும் A = {-1, 0, 2, 3, 5, 7} லிருந்து B = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 9}க்கான சார்பு எனில், எனக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் f ஆனது எவ்வகைச் சார்பு எனக் காண்க.

 15. f(x) = (1 + x),
  g(x) = (2x - 1)
  எனில் fo(g(x)) ≠ gof(x) என நிரூபி.

 16. 2 x 8 = 16
 17. A={1,2,3}, B = {2,3,5}, C = {3,4} மற்றும் D = {1,3,5} எனில் (A ∩ C) x (B ∩ D)=(A x B) ∩ (C x D) என்பது உண்மையா என சோதிக்கவும்.

 18. A={x ∈ W| x < 2}, B={x∈N |1 < x ≤ 4} மற்றும் C = {3,5} எனில் கீழ்க்கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடுகளைச் சரிபார்க்க.
   A x (B U C) =(A x B) U (A x C)

*****************************************

Reviews & Comments about 10th கணிதம் - உறவுகளும் சார்புகளும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Maths - Relations And Functions Model Question Paper )

Write your Comment