" /> -->

வேளாண்மைக் கூறுகள் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  2 x 1 = 2
 1. _____ என்பது ஒரு வாணிபப்பயிர்

  (a)

  பருத்தி

  (b)

  கோதுமை 

  (c)

  அரிசி

  (d)

  மக்காச் சோளம்

 2. உலகிலேயே மிக நீளமான அணை _______

  (a)

  மேட்டூர் அணை

  (b)

  கோசி அணை 

  (c)

  ஹிராகுட் அணை

  (d)

  பக்ராநங்கல் அணை 

 3. 3 x 2 = 6
 4. ’மண்’ –வரையறு

 5. இந்தியாவில் காணப்படும் மண்வகைகளின் பெயர்களைப் பட்டியலிடுக.

 6. கரிசல் மண்ணின் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளை எழுதுக

 7. 1 x 2 = 2
 8. பொருந்தாததைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:
  அ) கோதுமை 
  ஆ) நெல்
  இ) திணை வகைகள்
  ஈ) காபி

 9. 2 x 5 = 10
 10. இந்திய மண் வகைகளைக் குறிப்பிட்டு, மண்ணின் பண்புகள் மற்றும் பரவல் பற்றி விவரி.

 11. நெல் மற்றும் கோதுமை பயிரிடுவதற்கு ஏற்ற புவியியல் சூழல்கள் பற்றி விவரி

 12. 1 x 10 = 10
 13. 1. வண்டல் மண் அதிகம் காணப்படும் பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.
  2. கரிசல் மண் காணப்படும் பகுதிகளைக் குறிக்கவும்.
  3. சணல் விளையும் பகுதிகளைக் குறிக்கவும்.
  4. காபி மற்றும் தேயிலை விளையும் பகுதிகள் ஏதேனும் மூன்றை குறிக்கவும்.
  5. பாலை மண் காணப்படும் பகுதிகளைக் குறிக்கவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் - வேளாண்மைக் கூறுகள் Book Back Questions ( 10th Social Science - Components Of Agriculture Book Back Questions )

Write your Comment