" /> -->

இந்தியா – மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. மக்கள் தொகையின் பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான படிப்பு

  (a)

  ஒளிப்படவியல்

  (b)

  மக்களியல்

  (c)

  ஆடற்கலையில்

  (d)

  மக்களடர்த்தி

 2. தேசிய தொலையுணர்வு மையம் அமைந்துள்ள இடம்________ 

  (a)

  பெங்களூரு

  (b)

  சென்னை 

  (c)

  புது டெல்லி

  (d)

  ஹைதராபாத் 

 3. கீழ்க்கண்டவற்றில் எவை வானுலங்கு ஊர்தியுடன்(ஹெலிகாப்டர்) தொடர்புடையது?

  (a)

  ஏர் இந்தியா 

  (b)

  இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ்

  (c)

  வாயுதூத்

  (d)

  பவன்ஹான்ஸ் 

 4. 3 x 2 = 6
 5. நம் நாட்டின் குழாய் போக்குவரத்து அமைப்பு பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக

 6. தகவல் தொடர்பு என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் யாவை?

 7. பன்னாட்டு வணிகம் – வரையறு.

 8. 3 x 2 = 6
 9. மக்களடர்த்தி மற்றும் மக்கட்தொகை வளர்ச்சி

 10. அச்சு ஊடகம் மற்றும் மின்னணு ஊடகம்

 11. நீர்வழிப் போக்குவரத்து மற்றும் வான்வழிப் போக்குவரத்து

 12. 1 x 5 = 5
 13. இந்தியாவின் சாலைகளை வகைப்படுத்தி விளக்குக.

 14. 1 x 10 = 10
 15. மக்களடர்த்தி மிகுந்த இந்திய மாநிலங்கள்.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் - இந்தியா – மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் Book Back Questions ( 10th Social Science - India - Population, Transport, Communication And Trade Book Back Questions )

Write your Comment