" /> -->

இந்திய அரசியலமைப்பு Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டது?

  (a)

  ஒரு முறை 

  (b)

  இரு முறை 

  (c)

  மூன்று முறை 

  (d)

  எப்பொழுதும் இல்லை 

 2. மாறுபட்ட ஒன்றைக் கண்டுபிடி 

  (a)

  சமத்துவ உரிமை 

  (b)

  சுரண்டலுக்கெதிரான உரிமை 

  (c)

  சொத்துரிமை 

  (d)

  கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை 

 3. இந்தியக் குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டால் அவர்கள் _____ஐ அணுகி தங்களது அடிப்படை உரிமைகளைப் பெறலாம்.

  (a)

  நாடாளுமன்றம் 

  (b)

  தலைமை வழக்கரைஞர் 

  (c)

  இந்தியக் குடியரசு தலைவர் 

  (d)

  இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் 

 4. நமது அடிப்படை கடமைகளை ________ இடமிருந்து பெற்றோம்.

  (a)

  அமெரிக்க அரசியலமைப்பு 

  (b)

  கனடா அரசியலமைப்பு 

  (c)

  ரஷ்யா அரசியலமைப்பு 

  (d)

  ஐரிஷ் அரசியலமைப்பு 

 5. வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் எம்முறையில் வகைப்படுத்துகின்றன?

  (a)

  தாராளவாதம் மற்றும் கம்யூனிச கொள்கைகள் 

  (b)

  சமதர்ம மற்றும் கம்யூனிச கொள்கைகள் 

  (c)

  தாராளவாதம், காந்திய மற்றும் கம்யூனிச கொள்கைகள் 

  (d)

  சமதர்ம, காந்திய மற்றும் தாராளக் கொள்கைகள் 

 6. 4 x 2 = 8
 7. நீதிப்பேராணை (Writ) என்றால் என்ன?

 8. இந்தியாவின் செம்மொழிகள் யாவை?

 9. தேசிய அவசரநிலை என்றால் என்ன?

 10. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை மூன்று தலைப்புகளில் பட்டியலிடுக.

 11. 3 x 1 = 3
 12. இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் மற்றும் ஆண்டு _____ 

  ()

  நவம்பர் 26,1949

 13. _______ பேராணைகள் சட்டப்பிரிவு 32-ல் குறிக்கப்படுகின்றன.

  ()

  ஐந்து 

 14. இந்திய குடிமக்களுக்கு அடிப்படை கடமைகள் _______ பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

  ()

  51 A 

 15. 4 x 1 = 4
 16. குடியுரிமைச் சட்டம் 

 17. (1)

  ஜவஹர்லால் நேரு 

 18. முகவுரை 

 19. (2)

  42-வது அரசியலமைப்புச் சட்ட திருத்தல் 

 20. சிறிய அரசியலமைப்பு 

 21. (3)

  1955

 22. செம்மொழி 

 23. (4)

  தமிழ் 

  2 x 5 = 10
 24. அரசியலமைப்புக்குட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை பற்றி எழுதுக.

 25. அடிப்படை உரிமைகளுக்கும், அரசு நெறிமுறையுறுத்தும் கோட்பாடுகளுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் - இந்திய அரசியலமைப்பு Book Back Questions ( 10th Social Science - Indian Constitution Book Back Questions )

Write your Comment