" /> -->

வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. மாங்கனீசு இவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  (a)

  சேமிப்பு மின்கலன்கள்

  (b)

  எஃகு தயாரிப்பு

  (c)

  செம்பு உருக்குதல்

  (d)

  பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு

 2. ஆந்த்ரசைட் நிலக்கரி ______________ கார்பன் அளவை கொண்டுள்ளது.

  (a)

  80% - 95%

  (b)

  70% க்கு மேல் 

  (c)

  60% - 70%

  (d)

  50%க்கும் குறைவு 

 3. பெட்ரோலியத்தில் உள்ள முக்கிய கனிமங்கள் ஹைட்ரஜன் மற்றும்_________ 

  (a)

  ஆக்ஸிஜன்

  (b)

  நீர்

  (c)

  கார்பன்

  (d)

  நைட்ரஜன்

 4. மிக அதிகமாக கிடைக்ககூடிய ஆற்றல் வளம்

  (a)

  உயிரி சக்தி

  (b)

  சூரியன்

  (c)

  நிலக்கரி

  (d)

  எண்ணெய் 

 5. 3 x 2 = 6
 6. நிலக்கரியின் வகைகளைஅதன் கரிம அளவுகளுடன் குறிப்பிடுக

 7. இந்தியாவில் சணல் உற்பத்தி செய்யும் முக்கிய பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக

 8. இந்தியாவின் முக்கிய எண்ணெய் உற்பத்தி பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக

 9. 2 x 5 = 10
 10. இந்தியாவில் உள்ள பருத்தி நெசவாலைகளின் பரவல் பற்றி எழுதுக.

 11. இந்தியாவின் இரும்பு எஃகு தொழிலகங்கள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு எழுதுக. 

 12. 1 x 10 = 10
 13. இரும்பு தாது உற்பத்தி மையங்கள்.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் Book Back Questions ( 10th Social Science - Resources And Industries Book Back Questions )

Write your Comment