" /> -->

முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. ஏகாதிபத்தியம் முதலாளித்துவத்தின் உச்ச கட்டம்” எனக் கூறியவர் யார்?

  (a)

  லெனின்

  (b)

  மார்க்ஸ்

  (c)

  சன் யாட் சென்

  (d)

  மா சே துங்

 2. மார்ன் போர் எதற்காக நினைவு கூறப்படுகிறது?

  (a)

  ஆகாயப் போர்முறை

  (b)

  பதுங்குக் குழிப்போர்முறை

  (c)

  நீர்மூழ்கிக் கப்பல்போர்முறை

  (d)

  கடற்படைப் போர்முறை

 3. எந்த நாடு முதல் உலகப்போருக்குப் பின்னர் தனித்திருக்கும் கொள்கையைக் கொண்டது?

  (a)

  பிரிட்டன்

  (b)

  பிரான்ஸ்

  (c)

  ஜெர்மனி

  (d)

  அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

 4. பின்லாந்தைத் தாக்கியதற்காக பன்னாட்டுச் சங்கத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நாடு எது?

  (a)

  ஜெர்மனி

  (b)

  ரஷ்யா

  (c)

  இத்தாலி

  (d)

  பிரான்ஸ்

 5. 3 x 2 = 6
 6. முஸ்தபா கமால் பாட்சா வகித்தப் பாத்திரமென்ன?

 7. ரஷ்யப் புரட்சியின் உலகளாவியத் தாக்கத்தினைக் கோடிட்டுக் காட்டுக.

 8. பன்னாட்டுச் சங்கத்தின் தோல்விக்கான ஏதேனும் இரண்டு காரணங்களைகளைப் பட்டியலிடுக

 9. 3 x 1 = 3
 10. பால்கனில் ________ நாடு பல்வகை இனமக்களைக் கொண்டிருந்தது.

  ()

  மாசிடோனியா

 11. டானென்பர்க் போரில்________ பேரிழப்புகளுக்கு உள்ளானது.

  ()

  ரஷ்யா

 12. _____ ஆண்டில் லொக்கர்னோ உடன்படிக்கை கையெழுத்திடப்பட்டது.

  ()

  1925

 13. 4 x 1 = 4
 14. ஜிங்கோயிசம்

 15. (1)

  வெர்செய்ல்ஸ்

 16. கமால் பாட்சா

 17. (2)

  சென்னை

 18. எம்டன்

 19. (3)

  துருக்கி

 20. கண்ணாடி மாளிகை

 21. (4)

  இங்கிலாந்து

  1 x 5 = 5
 22. பன்னாட்டுச் சங்கத்தின் பணிகளை மதிப்பிடுக.அதன் தோல்விக்கான காரணங்களையும் குறிப்பிடுக.

 23. 1 x 8 = 8
 24. ஏகாதிபத்தியம்
  அ) முன்னுரிமை முதலாளித்துவம் குறித்து நீங்கள் அறிந்ததென்ன?
  ஆ) ஜப்பான் எவ்வாறு ஒரு ஏகாதிபத்திய சக்தியாக வடிவெடுத்தது?
  இ) பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தொழில்வளர்ச்சி பெற்ற நாடுகளுக்கு காலனிகள் ஏன் தேவைப்பட்டன?
  ஈ) முதலாளித்துவம் உருவாக்கிய முரண்பாடுகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard சமூக அறிவியல் Unit 1 முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் Book Back Questions ( 10th Social Science Unit 1 Outbreak Of World War I And Its Aftermath Book Back Questions )

Write your Comment