" /> -->

மாநில அரசு Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  7 x 1 = 7
 1. மாநில ஆளுநரை நியமிப்பவர்.

  (a)

  பிரதமர் 

  (b)

  முதலமைச்சர் 

  (c)

  குடியரசுத் தலைவர் 

  (d)

  தலைமை நீதிபதி 

 2. மாநில சபாநாயகர் ஒரு ________ 

  (a)

  மாநிலத் தலைவர் 

  (b)

  அரசின் தலைவர் 

  (c)

  குடியரசு தலைவரின் முகவர் 

  (d)

  மேற்கண்ட எதுவுமில்லை 

 3. அமைச்ச்சரவையின் தலைவர் 

  (a)

  முதலமைச்சர் 

  (b)

  ஆளுநர் 

  (c)

  சபாநாயகர் 

  (d)

  பிரதம அமைச்சர் 

 4. சட்ட மேலவை என்பது 

  (a)

  5 ஆண்டுகள் பதவிகாலம் கொண்டது 

  (b)

  6 ஆண்டுகள் பதவிகாலம் கொண்டது 

  (c)

  நிரந்தர அவை ஆகும் 

  (d)

  4 ஆண்டுகள் பதவிகாலம் கொண்டது 

 5. மேலவை உறுப்பினராவதற்கு குறைந்த பட்ச வயது 

  (a)

  25 வயது 

  (b)

  21 வயது 

  (c)

  30 வயது 

  (d)

  35 வயது 

 6. கீழ்காணும் மாநிலங்களில் எந்த ஒன்று ஈரவை சட்டமன்றத்தைப் பெற்றிருக்கவில்லை?

  (a)

  ஆந்திரப் பிரதேசம் 

  (b)

  தெலுங்கானா 

  (c)

  தமிழ்நாடு 

  (d)

  உத்திரப் பிரதேசம் 

 7. இந்தியாவில் முதன்முதலில் உயர் நீதிமன்றங்கள் தொடங்கப்பட்ட இடங்கள் 

  (a)

  கல்கத்தா, பம்பாய், சென்னை 

  (b)

  டெல்லி மற்றும் கல்கத்தா

  (c)

  டெல்லி,கல்கத்தா, சென்னை 

  (d)

  கல்கத்தா,சென்னை,டெல்லி 

 8. 3 x 2 = 6
 9. ஆளுநராக நியமிக்கப்படுவதற்கான தகுதிகள் என்ன?

 10. உயர் நீதிமன்றத்தின் தனக்கே உரிய நீதிவரையறை அதிகாரங்கள் யாவை?

 11. உயர் நீதிமன்றத்தின் மேல்முறையீட்டு அதிகாரங்கள் பற்றி நீ புரிந்து கொண்டதென்ன?

 12. 5 x 1 = 5
 13. ஆளுநர் தனது இராஜினாமா கடிதத்தை  _______ இடம் கொடுக்கிறார்.

  ()

  குடியரசுத் தலைவர்.

 14. சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் (MLAs) ________ ஆல் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.

  ()

  மக்களால்

 15. ________ தமிழகத்தின் முதல் பெண் ஆளுநர் ஆவார்.

  ()

  எம்.பாத்திமா பீவி 

 16. _________ மாநிலங்களில் உள்ள பல்கலைக் கழகங்களின் வேந்தராக செயல்படுகிறார்.

  ()

  ஆளுநர் 

 17. அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையக் குழுத் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் ________ ஆல் மட்டுமே பணிநீக்கம் செய்ய முடியும்.

  ()

  குடியரசுத் தலைவர் 

 18. 2 x 1 = 2
 19. i) இந்தியாவில் சில மாநிலங்கள் மட்டும் சட்ட மேலவையைப் பெற்றுள்ளன.
  ii) மேலவையின் சில உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.
  iii) மேலவையின் சில உறுப்பினர்கள் மக்களால் நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுப்படுகிறார்கள்.
  அ) ii & iv சரி 
  ஆ) iii & iv சரி 
  இ) i & iv சரி 
  ஈ) i,ii & iii சரி 

 20. கூற்று: (A) மாநில சட்டமன்றத்திற்கு சட்ட அதிகார வரம்பு உண்டு 
  காரணம்: (R) குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுடன் மட்டுமே மாநிலப் பட்டியலிலுள்ள சில மசோதாக்களைச் சட்டமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்யலாம்.
  அ) (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 
  ஆ) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 
  இ) (A) மற்றும் (R) சரி மேலும் (R) (A) வுக்கான சரியான விளக்கமாகும் 
  ஈ) (A) மற்றும் (R) சரி மேலும் (R), (A) வுக்கான சரியான விளக்கமல்ல 

 21. 2 x 5 = 10
 22. முதலமைச்சரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை விவரி.

 23. அமைச்சரவையின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை ஆய்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் Unit 13 மாநில அரசு Book Back Questions ( 10th Social Science Unit 13 State Government Book Back Questions )

Write your Comment