" /> -->

வடிவியல் மாதிரி வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. \(\Delta LMN\) -யில் \(\angle L={ 60 }^{ 0 }\),\(\angle M={ 50 }^{ 0 }\) மேலும்\(\Delta LMN\sim \Delta PQR\) எனில்,\(\angle R\) -யின் மதிப்பு

  (a)

  40o

  (b)

  70o

  (c)

  30o

  (d)

  110o

 2. \(\Delta \) PQR யின் பரப்பளவுக்கும்   \(\Delta ABC\)  மற்றும் \(\Delta PQR\) -யின் சுற்றளவுகள் முறையே 36 செ.மீ மறறும் 24 செ.மீ ஆகும். PQ = 10 செ.மீ எனில், AB–யின் நீளம்

  (a)

  \(6\cfrac { 2 }{ 3 } \) செ.மீ

  (b)

  \(\cfrac { 10\sqrt { 6 } }{ 3 } \)

  (c)

  \(6\cfrac { 2 }{ 3 } \) செ.மீ

  (d)

  15 செ.மீ

 3. ΔABC -யில் AD ஆனது, ㄥBAC -யின் இருசமவெட்டி AB=8 செ.மீ, BD=6 செ.மீ மற்றும் DC =3 செ.மீ எனில், பக்கம் AC -யின் நீளம்

  (a)

  6 செ.மீ

  (b)

  4 செ.மீ

  (c)

  3 செ.மீ

  (d)

  8 செ.மீ

 4. வட்டத்தின் வெளிப்புறப் புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு எத்தனை தொடுகோடுகள் வரையலாம்?

  (a)

  ஒன்று

  (b)

  இரண்டு

  (c)

  முடிவற்ற எண்ணிக்கை

  (d)

  பூஜ்ஜியம்

 5. படத்தில் உள்ளவாறு O -வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தின் வட்டத்தின் தொடுகோடு PR எனில், ㄥPOQ ஆனது

  (a)

  1200

  (b)

  1000

  (c)

  1100

  (d)

  900

 6. 5 x 2 = 10
 7. \(\Delta ABC\sim \Delta PQR\) ஆக இருக்குமா?

 8. 90 செ.மீ உயரமுள்ள ஒரு சிறுவன் விளக்கு கம்பத்தின் அடியிலிருந்து 1.2 மீ/வினாடி வேகத்தில் நடந்து செல்கிறான். தரையிலிருந்து விளக்கு கம்பத்தின் உயரம் 3.6 மீ எனில், 4 வினாடிகள் கழித்துச் சிறுவனுடைய நிழலின் நீளத்தைக் காண்க

 9. வடிவொத்த முக்கோணங்கள் ABC மற்றும் PQR-ன் சுற்றளவுகள் முறையே 36 செ.மீ மற்றும் 24 செ.மீ ஆகும். PQ = 10 செ.மீ எனில், AB -ஐக் காண்க.

 10. படத்தில் PQ||RS எனில் ΔPQ ∼ ΔSOR என நிரூபிக்க

 11. படத்தில் ΔABCல் கோட்டுத்துண்டு xy பக்கம் AC க்கு இணை மற்றும் அது முக்கோணத்தை இரண்டு சம அளவுள்ள பரப்பாக பிரிக்கிறது \(\frac { XB }{ AB } \) விகிதம் காண்க.

 12. 5 x 3 = 15
 13. \(\Delta ABC\) யில் DE\\BC, AD=x, DB=x-2, AE=x+2 மற்றும் EC=x-1 எனில், பக்கங்கள் AB மற்றும் AC -யின் நீளங்களைக் காண்க.

 14. படம் 4.40-யில், AD என்பது \(\angle BAC\) -யின் இருசமவெட்டியாகும். AB= 10 செ.மீ,AC=14 செ.மீ மற்றும் BC= 6 செ.மீ.எனில்,

 15. AD丄BC எனில், AB2+CD2 = BD2+AC2 என நிரூபிக்க.

 16. BL மற்றும் CM செங்கோணம் A வில் உள்ள முக்கோணம் ABC ன் நடுக்கோடுகள் 4(BL+ CM2) = 5BC2 என நிரூபிக்க

 17. ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் காரணத்தில் வர்க்கம் மற்ற பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் என நிரூபிக்க.

 18. 4 x 5 = 20
 19. கீழே கொடுக்கப்பட்டவற்றில் எந்த முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை என்பதைச் சந்திக்கவும் மேலும் x –யின் மதிப்பு காண்க.
  (i)

  (ii)

 20. QR ஐ அடிப்பக்கமாகக் கொண்ட இரு முக்கோணங்கள் QPR மற்றும் QSR –யின் புள்ளிகள் P மற்றும் S –யில் செங்கோணங்களாக அமைந்துள்ளன. இரு முக்கோணங்களும் QR-யின் ஒரே பக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. PR மற்றும் SQ என்ற பக்கங்கள் T என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன எனில், PT × TR = ST × TQ என நிறுவுக.

 21. ஓர் ஏணியானது சுவர் மீது சாய்ந்து வைக்கப்படுகிறது. அதனுடைய கீழ்முனை சுவரிலிருந்து 2.5 மீ தூரத்தில் உள்ளது எனில் அதனுடைய உச்சி 6 மீ உயரத்தில் உள்ள ஜன்னலை தொடுகிறது. ஏணியின் நீளம் காண்க.

 22. A யிலிருந்து வரையப்பட்ட செங்கோடு பக்கம் BCஐ D யில் DB = 3 CD எனுமாறு ΔABC யில் வெட்டுகிறது. 2AB2 = 2AC2 +BC2 என நிரூபிக்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard கணிதம் Chapter 4 வடிவியல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 10th Standard Maths Chapter 4 Geometry Model Question Paper )

Write your Comment