" /> -->

அளவியல் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. 15 செ.மீ உயரமும் 16 செ.மீ விட்டமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் வளைபரப்பு 

  (a)

  60π ச.செ.மீ 

  (b)

  68π ச.செ.மீ 

  (c)

  120π ச.செ.மீ 

  (d)

  136π ச.செ.மீ 

 2. ஆரம் 5 செ.மீ மற்றும் சாயுயரம் 13செ.மீ  உடைய நேர்வட்டக் கூம்பின் உயரம் 

  (a)

  12செ.மீ 

  (b)

  10செ.மீ 

  (c)

  13செ.மீ 

  (d)

  5செ.மீ 

 3. ஓர் அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் பரப்பு அதன் ஆரத்தினுடைய வர்க்கத்தின் ________ மடங்காகும்.

  (a)

  π

  (b)

  (c)

  (d)

 4. r1 அலகுகள் ஆரமுள்ள ஒரு கோளப்பந்து உருக்கப்பட்டு r2 அலகுகள் ஆரமுடைய 8 சமகோள பந்துகளாக ஆக்கப்படுகிறது. எனில், r1:r2

  (a)

  2:1

  (b)

  1:2

  (c)

  4:1

  (d)

  1:4

 5. சமமான விட்டம் மற்றும் உயரம் உடைய ஓர் உருளை, ஒரு கூம்பு மற்றும் ஒரு கோளத்தின் கனஅளவுகளின் விகிதம் 

  (a)

  1:2:3

  (b)

  2:1:3

  (c)

  1:3:2

  (d)

  3:1:2

 6. 7 x 2 = 14
 7. தடிமன் 2மீ, உட்புற ஆரம் 6மீ மற்றும் உயரம் 25மீ உடைய ஓர் உருளை வடிவக் சுரங்கப்பாதையின் உள் மற்றும் வெளிப்புறப் பரப்புகளுக்கு வர்ணம் பூசப்படுகிறது. ஒரு லிட்டர் வர்ணத்தைக் கொண்டு 10ச.மீ பூச முடியுமானால், சுரங்கப்பாதைக்கு வர்ணம் பூச எத்தனை லிட்டர் வர்ணம் தேவை?

 8. கித்தானைக் கொண்டு 7மீ ஆரமும் 24மீ உயரமும் உடைய ஒரு கூம்பு வடிவக் கூடாரம் உருவாக்கப்படுகிறது. செவ்வக வடிவக் கித்தானின் அகலம் 4மீ எனில், அதன் நீளம் காண்க.

 9. 704 ச.செ.மீ மொத்தப் புறப்பரப்பு கொண்ட ஒரு கூம்பின் ஆரம் 7செ.மீ எனில், அதன் சாயுயரம் காண்க.

 10. ஒரு கோளத்தின் புறப்பரப்பு 154 ச.மீ எனில், அதன் விட்டம் காண்க.

 11. ஒருகோள வடிவ வலிகூண்டினுள் (balloon) காற்று உந்தப்படுகிறது அதன் ஆரம் 12செ.மீ-லிருந்து 16 செ.மீ ஆக உயருகிறது. இரு புறப்பரப்புகளின் விகிதம் காண்க. 

 12. ஒரு திண்மம் அரைக்கோளத்தின் அடிப்பரப்பு 1386 ச.மீ எனில், அதன் மொத்தப் புறப்பரப்பைக் காண்க.

 13. ஒரு கோளம், உருளை மற்றும் கூம்பு ஆகியவற்றின் ஆரங்கள் சமம். படம் 7.20-ல் உள்ளபடி கூம்பு மற்றும் உருளையின் உயரங்கள் ஆரத்திற்குச் சமம் எனில், அவற்றின் வளைபரப்புகளின் விகிதம் காண்க.

 14. 3 x 5 = 15
 15. (i) எந்த உருளையின் கன அளவு அதிகமாக இருக்கும்?
  (ii) அதிகக் கன அளவு கொண்ட உருளையின் மொத்தப்புறப்பரப்பு அதிகமாக இருக்குமா எனச் சோதிக்க.
  (iii) உருளை A மற்றும் B-ன் கன அளவுகளின் விகிதம் காண்க.

 16. ஒரு நேர் வட்டக் கூம்பின் கன அளவு 11088 க.செ.மீ ஆகும். கூம்பின் உயரம் 24செ.மீ எனில், அதன் ஆரம் காண்க.

 17. ஓர் உள்ளீடற்ற பித்தளை கோளத்தின் உள்விட்டம் 14செமீ, தடிமன் 1மி.மீ மற்றும் பித்தளையின் அடர்த்தி 17.3 கிராம்/க.செ.மீ எனில், கோளத்தின் எடையைக் கணக்கீடுக. 

 18. 2 x 8 = 16
 19. ஒரு சிறுமி தனது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடக் கூம்பு வடிவத் தொப்பிகளை 5720 ச.செ.மீ பரப்புள்ள காகிதத்தாளை பயன்படுத்தித் தாயாரிக்கிறாள். 5 செ.மீ ஆரமும், 12செ.மீ உயரமும் கொண்ட எத்தனை தொப்பிகள் தயாரிக்க முடியும்?

 20. விட்டம் 20செ.மீ உள்ள ஓர் உருளை வடிவக் கண்ணாடிக் குவளையில் 9செ.மீ உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது. ஆரம் 5செ.மீ மற்றும் உயரம் 4செ.மீ மற்றும் உயரம் 4செ.மீ உடைய ஓர் சிறிய உலோக உருளை, நீரில் முழுமையாக மூழ்கும்போது ஏற்படும் நீரின் உயர்வைக் கணக்கிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard கணிதம் Unit 7 அளவியல் Book Back Questions ( 10th Standard Maths Chapter 7 Mensuration Book Back Questions )

Write your Comment