" /> -->

வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. \(\cfrac { AB }{ DE } =\cfrac { BC }{ FD } \) எனில், ABC மறறும் EDF எஎப்பொழுது வடிவொத்தவையாக அமையும்.

  (a)

  \(\angle B=\angle E\)

  (b)

  \(\angle B=\angle E\)

  (c)

  \(\angle B=\angle D\)

  (d)

  \(\angle B=\angle D\)

 2. \(\Delta \) PQR யின் பரப்பளவுக்கும்   \(\Delta ABC\)  மற்றும் \(\Delta PQR\) -யின் சுற்றளவுகள் முறையே 36 செ.மீ மறறும் 24 செ.மீ ஆகும். PQ = 10 செ.மீ எனில், AB–யின் நீளம்

  (a)

  \(6\cfrac { 2 }{ 3 } \) செ.மீ

  (b)

  \(\cfrac { 10\sqrt { 6 } }{ 3 } \)

  (c)

  \(6\cfrac { 2 }{ 3 } \) செ.மீ

  (d)

  15 செ.மீ

 3. ΔABC -யில் DE||BC. AB = 3.6 செ.மீ, AC = 2.4 செ.மீ மற்றும் AD = 2.1 செ.மீ எனில், AE -யின் நீளம்

  (a)

  1.4 செ.மீ

  (b)

  1.8 செ.மீ

  (c)

  1.2 செ.மீ

  (d)

  1.05 செ.மீ

 4. ΔABC -யில் AD ஆனது, ㄥBAC -யின் இருசமவெட்டி AB=8 செ.மீ, BD=6 செ.மீ மற்றும் DC =3 செ.மீ எனில், பக்கம் AC -யின் நீளம்

  (a)

  6 செ.மீ

  (b)

  4 செ.மீ

  (c)

  3 செ.மீ

  (d)

  8 செ.மீ

 5. 6மீ மற்றும் 11மீ உயரமுள்ள இரு கம்பங்கள் சமதளத் தரையில் செங்குத்தாக உள்ளன. அவற்றின் அடிகளுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு 12மீ எனில் அவற்றின் உச்சிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு என்ன?

  (a)

  13 மீ

  (b)

  14 மீ

  (c)

  15 மீ

  (d)

  12.8 மீ

 6. வட்ட த்தின் தொடுகோடும் அதன் ஆரமும் செங்குத்தாக அமையும் இடம்

  (a)

  மையம்

  (b)

  தொடு புள்ளி

  (c)

  முடிவிலி

  (d)

  நாண்

 7. வட்டத்தின் வெளிப்புறப் புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு எத்தனை தொடுகோடுகள் வரையலாம்?

  (a)

  ஒன்று

  (b)

  இரண்டு

  (c)

  முடிவற்ற எண்ணிக்கை

  (d)

  பூஜ்ஜியம்

 8. O-வை மையமாக உடைய வட்டத்திற்கு, வெளியேயுள்ள புள்ளி P -யிலிருந்து வரையப்பட்ட தொடுகோடுகள் PA மற்றும் PB ஆகும். ∠APB=700 எனில்,∠AOB -யின் மதிப்பு

  (a)

  1000

  (b)

  1100

  (c)

  1200

  (d)

  1300

 9. படத்தில் O -வை மையமாக உடைய வட்டத்தின் தொடுடகோடுகள் CP மற்றும் CQ ஆகும். ARB ஆனது வட்டத்தின் மீதுள்ள புள்ளி R வழியாகச் செல்லும் மற்றொரு தொடுகோடு ஆகும். CP=11 செ.மீ மற்றும் BC =7 செ.மீ, எனில் BR –யின் நீளம்

  (a)

  6 செ.மீ

  (b)

  5 செ.மீ

  (c)

  8 செ.மீ

  (d)

  4 செ.மீ

 10. படத்தில் உள்ளவாறு O -வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தின் வட்டத்தின் தொடுகோடு PR எனில், ㄥPOQ ஆனது

  (a)

  1200

  (b)

  1000

  (c)

  1100

  (d)

  900

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard கணிதம் Chapter 4 வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் ( 10th Standard Maths Geometry Unit 4 One Mark Question with Answer Key )

Write your Comment