" /> -->

எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 35
  7 x 1 = 7
 1. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் முதல் உறுப்பு 1 மற்றும் பொது வித்தியாசம் 4 . இந்தக் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் எத்தனை உறுப்புகளைக் கூட்டினால் அதன் கூடுதல் 120 கிடைக்கும்?

  (a)

  6

  (b)

  7

  (c)

  8

  (d)

  9

 2. t1,t2,t3,..... என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை எனில் t6, t1, t18,.... என்பது

  (a)

  ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசை

  (b)

  ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை

  (c)

  ஒருகூட்டுத் தொடர்வரிசையுமல்ல, பெருக்கு தொடர்வரிசையுமல்ல

  (d)

  ஒரு மாறிலித் தொடர் வரிசை

 3. (13+23+33+ ...+ 153) - (1+2+3+....+15) யின் மதிப்பு

  (a)

  14400

  (b)

  14200

  (c)

  14280

  (d)

  14520

 4. யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, எந்த மிகை குழுவின் கனத்தையும் 9ஆல் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதிகள்

  (a)

  0, 1, 8

  (b)

  1, 4, 8

  (c)

  0, 1, 3

  (d)

  1, 3, 5

 5. 1 முதல் 10 வரையுள்ள (இரண்டு எண்களும் உட்பட) அனைத்து எண்களாலும் வகுபடும் மிகச்சிறிய எண்

  (a)

  2025

  (b)

  5220

  (c)

  5025

  (d)

  2520

 6. F1 = 1 , F2 = 3 மற்றும் Fn =Fn-1 + Fn-2 எனக் கொடுக்கப்படின் F5 ஆனது

  (a)

  3

  (b)

  5

  (c)

  8

  (d)

  11

 7. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் 31 உறுப்புகள் உள்ளன. அதன் 16-வது உறுப்பு m எனில் அந்தக் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளின் கூடுதல்.

  (a)

  16 m

  (b)

  62 m

  (c)

  31 m

  (d)

  \(\frac{31}{2}\) m

 8. 5 x 2 = 10
 9. a -யை b ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் ஈவு மற்றும் மீதியைக் காண்க.
  a=−12, b=5

 10. 445 மற்றும் 572 –ஐ ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணால் வகுக்கும்போது முறையே மீதி 4 மற்றும் 5 –ஐ தரக்கூடிய மிகப்பெரிய எண்ணைக் கண்டறிக.

 11. தீர்க்க 8x ≡ 1 (மட்டு 11)

 12. 3x ≡ 1 (மட்டு 15) என்ற சமன்பாட்டிற்கு எத்தனை முழு எண் தீர்வுகள் உள்ளன எனக் காண்க.

 13. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் l, m மற்றும் n ஆவது உறுப்புகள் முறையே x, y மற்றும் z எனில், பின்வருவனவற்றை நிரூபிக்க.
  x(m-n)+y(n-l)+z(l-m)=0

 14. 2 x 5 = 10
 15. ஒரு தொடர்வரிசையின் பொது உறுப்பு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.
   11 -வது உறுப்பு மற்றும் 18 -வது உறுப்புக் காண்க.

 16. 300–க்கும் 600-க்கும் இடையே 7-ஆல் வகுபடும் அனைத்து இயல்எண்களின் கூடுதல் காண்க.

 17. 1 x 8 = 8
 18. 24,15,36 ஆகிய எண்களால் மீதியின்றி வகுபடும் மிகப்பெரிய ஆறிலக்க எண்ணைக் காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard கணிதம் - எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் Book Back Questions ( 10th Standard Maths - Numbers and Sequences Book Back Questions )

Write your Comment