" /> -->

இந்தியா - அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகாலமைப்பு மாதிரி வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல்.

  (a)

  2500 கி.மீ

  (b)

  2933 கி.மீ

  (c)

  3214 கி.மீ

  (d)

  2814 கி.மீ

 2. இமயமலையின் கிழக்கு – மேற்கு பரவல்

  (a)

  2500 கி.மீ

  (b)

  2400 கி.மீ

  (c)

  800 கி.மீ

  (d)

  2200 கி.மீ

 3. பாக் நீர்சந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா __________________ ஐ இந்தியாவிடமிருந்து பிரிக்கிறது.

  (a)

  கோவா

  (b)

  மேற்கு வங்காளம்

  (c)

  ஸ்ரீலங்கா 

  (d)

  மாலத்தீவு

 4. தென்னிந்தியாவின் மிக உயரமான சிகரம்______ 

  (a)

  ஊட்டி

  (b)

  ஆனை முடி

  (c)

  கொடைக்கானல் 

  (d)

  ஜின்டா கடா

 5. பழைய வண்டல் படிவுகளால் உருவான சமவெவெளி_______ 

  (a)

  பாபர்

  (b)

  தராய்

  (c)

  பாங்கர்

  (d)

  காதர்

 6. பழவேவேற்காடு ஏரி ___________________மாநிலங்களுக்கிடையே அமைந்துள்ளது.

  (a)

  மேற்கு வங்காளம் மற்றும் ஒடிசா

  (b)

  கர்நாடகா மற்றும் கேரளா

  (c)

  ஒடிசா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம்

  (d)

  தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம்

 7. 5 x 1 = 5
 8. சாங்போ

 9. (1)

  காதர்

 10. யமுனை

 11. (2)

  பிரம்மபுத்ரா

 12. புதிய வண்டல் படிவுகள்

 13. (3)

  இந்தியாவின் உயர்ந்த சிகரம்

 14. காட்வின் ஆஸ்டின் (K2)

 15. (4)

  தென்கிழக்கு கடற்கரைச் சமவெளி

 16. சோழ மண்டலக்கடற்கரை

 17. (5)

  கங்கை ஆற்றின் துணை ஆறு

  3 x 2 = 6
 18. இமயமலை ஆறுகள் மற்றும் தீப கற்ப ஆறுகள்

 19. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள்

 20. மேற்கு கடற்கரைச் சமவெளி மற்றும் கிழக்கு கடற்கரைச் சமவெளி.

 21. 3 x 1 = 3
 22. இமயமலைகள் மடிப்புமலைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன

 23. வடக்கு கிழக்கு மாநிலங்கள் “ஏழுசகோதரிகள்”என அழைக்கப்படுகின்றன 

 24. கோதாவரி ஆறு விருத்தகங்கா என அழைக்கப்படுகிறது.

 25. 2 x 2 = 4
 26. இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளின் பெயர்களைக் கூறுக

 27. தக்காண பீடபூமி – குறிப்பு வரைக

 28. 2 x 3 = 6
 29. இந்தியாவின் மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளைப் பற்றி கூறுக.

 30. இலட்சத் தீவுக் கூட்டங்கள் பற்றி விவரி

 31. 2 x 5 = 10
 32. இமயமலையின் உட்பிரிவுகளையும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றியும் விவரி.

 33. கங்கை ஆற்று வடிநிலம் குறித்து விரிவாக எழுதுக.

 34. 1 x 10 = 10
 35. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களை இந்திய வரைபடத்தில் குறிக்கவும்.
  மலைத் தொடர்கள்:
  காரகோரம், லடாக், ஜாஸ்கர், ஆரவல்லி, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard சமூக அறிவியல் இந்தியா - அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகாலமைப்பு மாதிரி வினாத்தாள் ( 10th Standard Social Science Social Science India - Location, Relief And Drainage Model Question Paper )

Write your Comment