" /> -->

உறவுகளும் சார்புகளும் மாதிரி வினாத்தாள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. A={1,2}, B={1,2,3,4} C={5,6} மற்றும் D = {5, 6, 7, 8} எனில் கீழே கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எது சரியான கூற்று?

  (a)

  (A x C) ⊂ (B x D)

  (b)

  (B x D) ⊂ (A x C)

  (c)

  (A x B) ⊂ (A x D)

  (d)

  (D x A) ⊂ (B x A)

 2. n(A)= m மற்றும் n(B) =n என்க. A-லிருந்து B-க்கு வரையறுக்கப்பட்ட வெற்று கணமில்லாத உறவுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை

  (a)

  mn

  (b)

  nm

  (c)

  2mn -1

  (d)

  2mn 

 3. f: A ⟶ B ஆனது இருபுறச் சார்பு மற்றும் n(B)=7 எனில் n(A) ஆனது

  (a)

  7

  (b)

  49

  (c)

  1

  (d)

  14

 4. g={(1,1),(2,3),(3,5),(4,7)} என்ற சார்பானது g(x)=αx+β எனக் கொடுக்கப்பட்டால் α மற்றும் β- வின் மதிப்பானது

  (a)

  (–1,2)

  (b)

  (2,-1)

  (c)

  (-1,-2)

  (d)

  (1,2)

 5. f(x)=(x+1)3-(x-1)3 குறிப்பிடும் சார்பானது

  (a)

  நேரிய சார்பு

  (b)

  ஒரு கனச் சார்பு

  (c)

  தலைகீழ்ச் சார்பு

  (d)

  இருபடிச் சார்பு

 6. 5 x 2 = 10
 7. If A x B = {(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)} எனில் A மறறும் B -ஐ காண்க.

 8. X= {–5,1,3,4} மற்றும் Y = {a,b,c} எனில், X-லிருந்து Y-க்கு பின்வரும் உறவுகளில் எவை சார்பாகும்?
  (i) R1 = {(–5,a), (1,a), (3,b)}
  (ii) R2 = {(–5,b), (1,b), (3,a),(4,c)}
  (iii) R3 = {(–5,a), (1,a), (3,b),(4,c),(1,b)}

 9. If f(x)=3x-2, g(x)-2x+k மற்றும் f o g = g o f எனில், k யின் மதிப்பைக் காண்க.

 10. f(x)=2x+3, g(x)=1-2x மற்றும் h(x)-3x எனில், f o(g o h) = (f o g) oh என நிறுவுக.

 11. f(x)=3x+1, g(x)=x+3 ஆகியவை இரு சார்புகள். மேலும் gff(x)=fgg(x) எனில் x -ஐக் காண்க.

 12. 5 x 3 = 15
 13. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள (படம் 1.10) அம்புக்குறி படமானது P மற்றும் Q கணங்களுக்கான உறவைக் குறிக்கின்றது. இந்த உறவை
  (i) கணகட்டமைப்பு முறை
  (ii) பட்டியல் முறைகளில் எழுதுக
  (iii) R -ன் மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க.

 14. A ={1,2,3,4} மற்றும்  B ={2,5,8,11,14} என்பன இரு கணங்கள் என்க. f : A ⟶ B எனும் சார்பு f(x)=3x-1 எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சார்பினை
  (i) அம்புக்குறி படம்
  (ii) அட்டவணை
  (iii) வரிசைச் சோடிகளின் கணம்
  (iv) வரைபடம் ஆகியவற்றால் குறிக்க.

 15. f ஆனது R-லிருந்து R-க்கு ஆன சார்பு. மேலும் அது f(x)=3x-5 என வரையறுக்கப்படுகிறது. (a,4) மற்றும் (1,b) எனக் கொடுக்கப்பட்டால் a மற்றும் b -யின் மதிப்புகளைக் காண்க.

 16. ஒரு துகள் ‘t’ (மணியில்) கால அளவில் கடந்த தூரமானது (கி.மீட்டரில்) S(t)=\(\frac { { t }^{ 2 }+t }{ 2 } \) எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துகள்
  (i) மூன்றரை மணி
  (ii) 8 மணி மற்றும் 15 நிமிடங்கள் கால அளவிற்குப் பின் கடந்த தொலைவுகளைக் கண்டறிக.

 17. சார்பு f:R ⟶ R ஆனது 


  (i) f(4)
  (ii) f(-2)
  (iii) f(4)+2f(1)
  (iv) \(\frac { f(1)-3f(4) }{ f(-3) } \)

 18. 4 x 5 = 20
 19. A ={5,6}, B ={4,5,6}, C ={5,6,7} எனில், A x A =(B x B) ∩ (C x C) எனக் காட்டுக.

 20. ஒரு நிறுவனத்தில் உதவியாளர்கள் (A) எழுத்தர்கள்(C), மேலாளர்கள் (M) மற்றும் நிர்வாகிகள் (E) ஆகிய நான்கு பிரிவுகளில் பணியாளர்கள் உள்ளனர். A, C, M மற்றும் E பிரிவு பணியாளர்களுக்கு ஊதியங்கள் முறையே Rs.10,000, Rs.25,000, Rs.50,000 மற்றும் Rs.1,00,000 ஆகும். A1, A2, A3, A4 மற்றும் A5 ஆகியோர் உதவியாளர்கள். C1, C2, C3, C4ஆகியோர் எழுத்தர்கள். M1, M2, M3 ஆகியோர்கள் மேலாளர்கள். மற்றும் E1, E2 ஆகிய�ோர்நிர்வாகிகள் ஆவர். xRy என்ற உறவில் x என்பது y என்பவருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட ஊதியம் எனில் R-என்ற உறவை, வரிசைச் சோடிகள் மூலமாகவும் அம்புக்குறி படம் மூலமாகவும் குறிப்பிடுக.

 21. ஒரு சார்பு f ஆனது f(x)=2x-3 என வரையறுக்கப்பட்டால்
  \(\\ \frac { f(0)+f(1) }{ 2 } \) -ஐக் காண்க.

 22. f(x)=\(\sqrt { 1+\sqrt { 1\sqrt { 1-{ x }^{ 2 } } } } \) என்ற சார்பின் மதிப்பகத்தைக் காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about உறவுகளும் சார்புகளும் மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment