இந்தியா - அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகாலமைப்பு மாதிரி வினாத்தாள்

10th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 35
  6 x 1 = 6
 1. தக்காண பீடபூமியின் பரப்பளவு ___________சதுர கி.மீ ஆகும்

  (a)

  6 லட்சம் 

  (b)

  8 லட்சம்

  (c)

  5 லட்சம் 

  (d)

  7 லட்சம் 

 2. மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி ___________ என அழைக்கப்படுகிறது

  (a)

  கடற்கரை 

  (b)

  தீபகற்பம்

  (c)

  தீவு

  (d)

  நீர்ச்சந்தி

 3. பாக் நீர்சந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா __________________ ஐ இந்தியாவிடமிருந்து பிரிக்கிறது.

  (a)

  கோவா

  (b)

  மேற்கு வங்காளம்

  (c)

  ஸ்ரீலங்கா 

  (d)

  மாலத்தீவு

 4. தென்னிந்தியாவின் மிக உயரமான சிகரம்______ 

  (a)

  ஊட்டி

  (b)

  ஆனை முடி

  (c)

  கொடைக்கானல் 

  (d)

  ஜின்டா கடா

 5. பழைய வண்டல் படிவுகளால் உருவான சமவெவெளி_______ 

  (a)

  பாபர்

  (b)

  தராய்

  (c)

  பாங்கர்

  (d)

  காதர்

 6. பழவேவேற்காடு ஏரி ___________________மாநிலங்களுக்கிடையே அமைந்துள்ளது.

  (a)

  மேற்கு வங்காளம் மற்றும் ஒடிசா

  (b)

  கர்நாடகா மற்றும் கேரளா

  (c)

  ஒடிசா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம்

  (d)

  தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம்

 7. 2 x 2 = 4
 8. இமயமலை ஆறுகள் மற்றும் தீபகற்ப ஆறுகள்

 9. இமாத்ரி மற்றும் இமாச்சல்

 10. 3 x 1 = 3
 11. இமயமலைகள் மடிப்புமலைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன

 12. இந்திய பெரும் பாலைவனம் மருஸ்தலி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 13. கோதாவரி ஆறு விருத்தகங்கா என அழைக்கப்படுகிறது.

 14. 2 x 2 = 4
 15. இந்திய திட்டநேரத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி கூறு

 16. தக்காண பீடபூமி – குறிப்பு வரைக

 17. 1 x 3 = 3
 18. இந்தியாவின் மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளைப் பற்றி கூறுக.

 19. 1 x 5 = 5
 20. தீபகற்ப ஆறுகளைப் பற்றி விவரி

 21. 1 x 10 = 10
 22. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களை இந்திய வரைபடத்தில் குறிக்கவும்.
  மலைத் தொடர்கள்:
  காரகோரம், லடாக், ஜாஸ்கர், ஆரவல்லி, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை.

*****************************************

Reviews & Comments about இந்தியா - அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகாலமைப்பு மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment