6th Standard சமூக அறிவியல் Study material & Free Online Practice Tests - View and download Sample Question Papers with Solutions for Class 6 Session 2019 - 2020 TN Stateboard

சமூக அறிவியல் Question Papers & Study Material

6th சமூக அறிவியல் வட இந்தியாவில் வேதகாலப் பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்காலப் பண்பாடும் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Social Science Vedic Culture In North India And Megalithic Culture In South India Model Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  ஆரியர்கள் முதலில் _________ பகுதியில் குடியமர்ந்தனர்.

 • 2)

  ஆரியர்கள் _________ லிருந்து வந்தனர்.

 • 3)

  வேதகாலத்தில் என்ன விகிதத்தில் நிலவரி வசூலிக்கப்பட்டது?

 • 4)

  வேதப்பண்பாடு ______________ இயல்பைக் கொண்டிருந்தது.

 • 5)

  வேதகாலத்தில் மக்களிடமிருந்து __________ என்ற வரி வசூலிக்கப்பட்டது.

6th Standard சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Term 1 Model Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  பழங்கால மனிதன் தனது உணவைச் சேகரிக்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கை

 • 2)

  இவற்றுள் எது தமிழக நகரம்?

 • 3)

  எந்த கோளால் தண்ணீரில் மிதக்க இயலும்?

 • 4)

  உறைந்த கண்டம்

 • 5)

  இந்தியாவில் _________ மாநிலங்களும், _________ யூனியன் பிரதேசங்களும் உள்ளன.

6th Standard சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Term 1 Five Marks Model Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  பூம்புகாரின் வணிகம் பற்றி ஒரு பதியளவில் எழுதுக.

 • 2)

  காஞ்சிபுரம் கல்வியில் தலை சிறந்து விளங்கியதுஎன்பதை நிரூபி.

 • 3)

  உட்புற மற்றும் வெளிப்புறக் கோள்கள் - வேறுபடுத்துக.

 • 4)

  படத்தை பார்த்து விடையளிக்கவும்

  i) சூரியனுக்கு அருகாமையில் உள்ள கோள் எது?
  ii) பெரியதான கோள் எது?
  iii) சூரியனிடமிருந்து தொலைவில் உள்ள கோள் எது?
  iv) செந்நிறக் கோள் எது?

 • 5)

  சமவெளி மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்ததாகக் காணப்படுகிறது. காரணம் கூறு.

6th Standard சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Term 1 Two Marks Model Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  வரலாறு என்றால் என்ன?

 • 2)

  அருங்காட்சியகத்தின் பயன்கள் யாவை?

 • 3)

  பழைய கற்கால மனிதனின் வாழ்க்கை முறையைத் தற்கால வாழ்க்கை முறையோடு ஒப்பிட்டுப் பார்.

 • 4)

  பரிணாமம் என்றால் என்ன?

 • 5)

  பழங்கால வேட்டை முறைகளை விளக்கிக் கூறவும்.

6th Standard சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science First Term One Mark Model Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  பழங்கால மனிதன் தனது உணவைச் சேகரிக்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கை

 • 2)

  தான்சானியா ________ கண்டத்தில் உள்ளது.

 • 3)

  6500 ஆண்டுகளுக்கு பழமையான நாகரிகத்தின் நகரம்

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் எது தொன்மையான நகரமல்ல?

 • 5)

  மகரரேகையில் சூரியக்கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் நாள்

6th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 8 சமத்துவம் பெறுதல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Chapter 8 Achieving Equality Model Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  பின்வருவனவற்றில் எது பரபட்சத்திற்கான காரணம் அல்ல

 • 2)

  பாலின அடிப்படையிலான ஒத்தக் கருத்து உருவாதல் பெரும்பாலும் சித்தகரிக்கப்படுவது

 • 3)

  ஏ.பி.ஜெ அப்துல்கலாம் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட ஆண்டு

 • 4)

  அரசியலமைப்பின் எந்தப்பிரிவின் கீழ் எண்ட்ர்ஹவொரு குடிமகனுக்கும் எதிராக ,மதம் இனம் சாதி பாலினம் பிறந்த இடம் ஆகிய அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது எனக் கூறுகிறது?

 • 5)

  2011 ஆம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி தமிழக்கத்தில் அதிகமான கல்வியறிவு பெற்றுள்ள மாவட்டம் 

6th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 7 பன்முகத்தன்மையினை அறிவோம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Chapter 7 Understanding Diversity Model Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  இந்தியாவில் _________ மாநிலங்களும், _________ யூனியன் பிரதேசங்களும் உள்ளன.

 • 2)

  மிக அதிக மழைப்பொழிவுள்ள மௌசின்ராம் _________ மாநிலத்தில் உள்ளது.

 • 3)

  _________ மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

 • 4)

  'டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா ' என்ற நூலினை எழுதியவர் _________

 • 5)

  வி.ஏ. ஸ்மித் இந்தியாவை _________ என்று அழைத்தார்.

6th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 6 நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Chapter 6 Land and Oceans Model Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  மிகச் சிறிய பெருங்கடல்

 • 2)

  அதிகமான கப்பல் போக்குவரத்து நடைபெறும் பெருங்கடல்

 • 3)

  உறைந்த கண்டம்

 • 4)

  இரண்டு நீர்ப் பகுதிகளை இணைக்கும் குறுகிய நீர்ப் பகுதி

 • 5)

  உலகின் மிகப் பெரிய கண்டம் ________.

6th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 5 பேரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Chapter 5 The Universe and Solar System Important Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  புவி தன் அச்சில் சுழல்வதை இவ்வாறு அழைக்கிறோம்

 • 2)

  மகரரேகையில் சூரியக்கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் நாள்

 • 3)

  சூரியக்குடும்பம் அடங்கியுள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம்

 • 4)

  எந்த கோளால் தண்ணீரில் மிதக்க இயலும்?

 • 5)

  பேரண்டம் உருவாகக் காரணமான நிகழ்வு ___________.

6th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 4 தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Chapter 4 Ancient Cities of Tamilagam Important Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  6500 ஆண்டுகளுக்கு பழமையான நாகரிகத்தின் நகரம்

 • 2)

  இவற்றுள் எது தமிழக நகரம்?

 • 3)

  வங்காள விரிகுடாவுடன் தொடர்பில்லாத நகரம் 

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் எது தொன்மையான நகரமல்ல?

 • 5)

  கீழடி அகழாய்வுகளுடன் தொடர்புடைய நகரம்

6th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 3 சிந்து வெளி நாகரிகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Chapter 3 Indus Civilisation Important Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  ________ மிகப் பழமையான நாகரிகம்.

 • 2)

  இந்தியாவின் தொல்லியல் ஆய்வுத் துறை  என்ற நில அளவையாளர் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்டது.

 • 3)

  ______ தானியங்கள் சேகரித்து வைக்கப் பயன்பட்டது.

 • 4)

  மக்கள் குழுக்களாகச் சேர்ந்து _______ யை உருவாக்குகிறார்கள்.

 • 5)

  மெஹர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஓர் இடமாகும்.

6th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 2 மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Chapter 2 Human Evolution Important Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  தான்சானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால மனிதர்களின் காலடித்தடங்களை _______ உலகின் பார்வைக்குக் கொண்டுவந்தார்கள்.

 • 2)

  பழங்கால மனிதர்களின் முதன்மையான தொழில்கள் _______ மற்றும் _______ ஆகும்.

 • 3)

  _______ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட .நிகழ்வு விவசாயத்தை எளிதாக்கியது.

 • 4)

  பாறை ஓவியங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள _____ என்னுமிடத்தில் காணப்படுகின்றன.

 • 5)

  நாணயங்களை ஆராய்வதற்கான துறை மானுடவியல் ஆகும்.

6th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 1 வரலாறு என்றால் என்ன ? முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Chapter 1 What Is History ? Important Question Paper ) - by Jansi - Thoothukudi - View & Download

 • 1)

  பழைய கற்கால மனிதன் பெரும்பாலும் வாழ்ந்த இடங்கள் _______ 

 • 2)

  வரலாற்றின் தந்தை ______

 • 3)

  பழைய கற்கால மனிதன் பழக்கிய முதல் விலங்கு _______ 

 • 4)

  பாறை ஓவியங்கள்

 • 5)

  எழுதப்பட்ட பதிவுகள்

6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுப்பு 3 வினாவிடை (6th Standard Social Science Term 3 Study material ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  குறிஞ்சி நிலப்பப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களின் தொழில் யாது?

 • 2)

  குஷாணப் பேரரசர்கள் அனைவரிலும் தலைசிறந்தவர் ______

 • 3)

  கீழ்க்காணும் கூற்றுகளை சிந்திக்கவும். அவற்றில் எது / எவை சரியானது/ சரியானவை என்பதைக் கண்டறியவும்.
  1. அதிக வட்டிக்குப் பணத்தைக் கடன் வழங்கும் முறை பழக்கத்தில் இருந்தது.
  2. மட்பாண்டம் செய்தலும் சுரங்கம் தோண்டுவதும் செழித்தோங்கிய தொழில்களாக இருந்தன.

 • 4)

  ராஷ்டிரகூட வம்சம் குறித்த கீழ்க்காணும் கூற்றுகளைச் சிந்தித்து அவற்றில் எவை சரியான கூற்றென்று கண்டறியவும்.
  1. இவ்வம்சத்தை நிறுவியவர் தந்திதுர்கா.
  2. அமோகவர்ஷர் கவிராஜமார்க்கத்தை எழுதினார்.
  3. முதலாம் கிருஷ்ணர் எல்லோராவில் கைலாசநாதர் கோவிலைக் கட்டினார்.

 • 5)

  நிலநடுக்கோட்டுக் காலநிலை என்ப து
  i) ஆண்டு முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.
  ii) சராசரி மழை யளவு 200மி.மீ ஆகும்.
  iii) சராசரி வெ ப்பநிலை 10°C ஆகும்.
  மேற்கண்ட கூற்றுகளில்

6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுப்பு 3 மாதிரி வினாத்தாள் 2019 ( 6th Standard Social Science Term 3 Model Question Paper 2019 ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  கீழ்க்காணும் அரச வம்சங்களில் எது சங்க காலத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்லை

 • 2)

  சாகர்கள் ________ நகரத்தைத் தலைநகராகக் கொண்டு காந்தாரப் பகுதியை ஆட்சி செய்தனர்.

 • 3)

  குப்த அரசர்கள் வெளியிட்ட தங்க நாணயங்கள் சுட்டிக் காட்டுவது -

 • 4)

  கீழ்க்காண்பனவற்றில் இரண்டாம் புலிகேசியின் வெற்றிகளை விவரிக்கும் கல்வெட்டு எது?

 • 5)

  ஸ்பெயின் மற்றும் பிரான்ஸ்க்கு இடை யில் இயற்கையாகவே அமைந்துள்ள எல்லை

6ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்தொகுப்பு 3 முக்கிய வினா விடை ( 6th Standard Social Science Important Short Questions and Answers ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  மெய்க்கீர்த்தி பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 • 2)

  குப்தர்கள் காலத்தில் நிலங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டன?

 • 3)

  சிரெஸ்தி, சார்த்தவாகா வணிகர்களைக் குறித்து எழுதுக.

 • 4)

  கட்டடக்கலைக்குக் குப்தர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பு பற்றி எழுதுக.

 • 5)

  காளிதாசர் இயற்றிய நூல்களின் பெயர்களை எழுதுக.

6ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழு பாட முக்கிய வினா விடை ( 6th Standard Social Science Important Questions and Answers ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  சங்க காலத்தில் பெண்களின் நிலை குறித்து விவாதிக்கவும்

 • 2)

  கரிகால் வளவன் மிகச் சிறந்த சோழ அரசனாகக் கருதப்பப்படுகிறான்: நிறுவுக

 • 3)

  களப்பிரர்களின் காலம் இருண்ட காலம் அல்ல. காரணங்கள் தருக

 • 4)

  மெளரியப்பேரரசின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்தவர் யார்?

 • 5)

  புஷ்யமித்ர சுங்கரின் வெற்றி பற்றி எழுதுக.

6ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுப்பு 3 வரலாறு பாட முக்கிய வினா விடை ( 6th Standard Social Science Term 3 History Questions and Answers ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  தமிழகத்தில் பத்தினி வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் ________________

 • 2)

  கீழ்க்காணும் அரச வம்சங்களில் எது சங்க காலத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்லை

 • 3)

  பாண்டியர் ஆட்சிக்குப் பின் ஆட்சிக்குப் வந்தோர் ________________ ஆவர்.

 • 4)

  சங்க கால நிர்வாக முறையில் மிகச் சிறிய நிர்வாக அமைப்பு________________.

 • 5)

  குறிஞ்சி நிலப்பப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களின் தொழில் யாது?

6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மாதிரி தேர்வு 2019 ( 6th Standard Social Science Model Exam 2019 ) - by Sakthi - View & Download

6 ஆம் வகுப்பு பருவம் 3 சமூக அறிவியல் முதல் திருப்புதல் தேர்வு 2019 ( 6th Standard Term 3 Social First Revision Exam 2019 ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  சிரெஸ்தி, சார்த்தவாகா வணிகர்களைக் குறித்து எழுதுக.

 • 2)

  குப்தர்கள் காகாலத்தில் கணிதம், வானியல் ஆகிய துறைகளில் இந்திய அறிவியல் அறிஞர்கள் சாதித்ததென்ன?

 • 3)

  ஒரு நாளில் ஒரு தீர்க்க கோட்டுக்கு நேர், உச்சியில் சூரியன் எத்தனை முறை வரும்?

 • 4)

  புவியில் காணப்படும் நான்கு அரைக் கோளங்களின் பெயர்களைக் கூறுக.

 • 5)

  இடி, மின்னல் - குறிப்பு வரைக

6 ஆம் வகுப்பு பருவம் 3 சமூக அறிவியல் புத்தக பயற்சி வினாக்கள் ( 6th Standard Social Term 3 Book Back Question ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  தமிழகத்தில் பத்தினி வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் ________________

 • 2)

  சங்க கால நிர்வாக முறையில் மிகச் சிறிய நிர்வாக அமைப்பு________________.

 • 3)

  சாதவாகன அரச வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர்____

 • 4)

  சந்திரகுப்தரால் நிறுவப்பட்டட்ட ஒற்றை இரும்புத் தூண் _______ என்ற இடத்தில் உள்ளது.

 • 5)

  குப்தர்களின் காலம் எதனால் நினைவில் கொள்ளப்படுகிறது?

6ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுப்பு 3 முக்கிய 1 மதிப்பெண் கேள்வித்தாள் ( 6th Standard Social Science Term 3 Important 1mark Questions ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  பாண்டியர் ஆட்சிக்குப் பின் ஆட்சிக்குப் வந்தோர் ________________ ஆவர்.

 • 2)

  சங்க கால நிர்வாக முறையில் மிகச் சிறிய நிர்வாக அமைப்பு________________.

 • 3)

  கடைசி மெளரிய அரசரைக் கொன்றவர் ________

 • 4)

  குஷாணப் பேரரசர்கள் அனைவரிலும் தலைசிறந்தவர் ______

 • 5)

  குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் ________ ஆவார்.

6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மாதிரி வினா விடை ( 6th Standard Social Science Model Question and Answer ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  கீழ்க்காணும் அரச வம்சங்களில் எது சங்க காலத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்லை

 • 2)

  குறிஞ்சி நிலப்பப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களின் தொழில் யாது?

 • 3)

  சாதவாகன அரச வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர்____

 • 4)

  சாகர்கள் ________ நகரத்தைத் தலைநகராகக் கொண்டு காந்தாரப் பகுதியை ஆட்சி செய்தனர்.

 • 5)

  சந்திரகுப்தரால் நிறுவப்பட்டட்ட ஒற்றை இரும்புத் தூண் _______ என்ற இடத்தில் உள்ளது.

6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம் மூன்று மாதிரி தேர்வு ( 6th Social Term 3 Model Question Paper ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  குறிஞ்சி நிலப்பப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களின் தொழில் யாது?

 • 2)

  அ) பதஞ்சலி - 1. கலிங்கம்
  ஆ) அக்னிமித்ரர் - 2. இந்தோ-கிரேக்கர்
  இ) அரசர் காரவேலர் - 3. இந்தோ-பார்த்தியர்
  ஈ) டெமிட்ரியஸ் - 4. இரண்டாம் சமஸ்கிருத இலக்கண ஆசிரியர்
  உ) கோண்டோ பெர்னெஸ் - 5. மாளவிகாக்னிமித்ரம்.

 • 3)

  பிரயாகை மெய்கீர்த்தியை இயற்றியவர் ________ ஆவார்

 • 4)

  கீழ்க்காண்பவர்களில் வைகுண்டப்பெருமாள் கோவிலைக் கட்டியது யார்?

 • 5)

  கீழ்கண்டவற்றுள் தவறான கூற்று எது?

6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம் 3 முக்கிய வினாக்கள் ( 6th Social Term 3 Important Question ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  கீழ்க்காணும் அரச வம்சங்களில் எது சங்க காலத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்லை

 • 2)

  கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் _____ பகுதியில் கண்டரா சமஸ்கிருதப்பள்ளி தழைத்தோங்கியது.

 • 3)

  வங்காளத்தின் கெளட  அரசர் _______

 • 4)

  கீழ்க்காண்பனவற்றில் இரண்டாம் புலிகேசியின் வெற்றிகளை விவரிக்கும் கல்வெட்டு எது?

 • 5)

  பட்டியல் I ஐ பட்டியல் II உடன் பொருத்தி, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளைக் கொண்டு  சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு

  பட்டியல் I            பட்டியல் II 
  A. மலேசியா    1. அத்தி
  B. தாய்லா ந்து 2. ரப்பர்
  C. கொரியா 3. தேக்கு
  D. இஸ்ரேல் 4. செர்ரி

  குறியீடுகள்

6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம்-3 முக்கிய வினா விடை ( 6th standard social science term-3 important questions ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  தமிழகத்தில் பத்தினி வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் ________________

 • 2)

  குறிஞ்சி நிலப்பப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களின் தொழில் யாது?

 • 3)

  குஷாணப் பேரரசர்கள் அனைவரிலும் தலைசிறந்தவர் ______

 • 4)

  சாகர்கள் ________ நகரத்தைத் தலைநகராகக் கொண்டு காந்தாரப் பகுதியை ஆட்சி செய்தனர்.

 • 5)

  பிரயாகை மெய்கீர்த்தியை இயற்றியவர் ________ ஆவார்

6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 3 ஆம் பருவ முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th standard social term 3 important question) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  குறிஞ்சி நிலப்பப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களின் தொழில் யாது?

 • 2)

  கடைசி மெளரிய அரசரைக் கொன்றவர் ________

 • 3)

  சாகர்கள் ________ நகரத்தைத் தலைநகராகக் கொண்டு காந்தாரப் பகுதியை ஆட்சி செய்தனர்.

 • 4)

  குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் ________ ஆவார்.

 • 5)

  அறுவைச் சிகிச்சைச் செயல்முறை குறித்து விளக்கிய முதல் இந்தியர் ____

6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 3 ஆம் பருவ முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th standard social term 3 important question ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  மெய்க்கீர்த்தி பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 • 2)

  கட்டடக்கலைக்குக் குப்தர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பு பற்றி எழுதுக.

 • 3)

  ஹர்ஷரை ஒரு கவிஞராகவும் நாடக ஆசிரியராகவும் மதிப்பீடு செய்யவும்.

 • 4)

  தலநேரம் என்பது என்ன?

 • 5)

  அட்சக்கோடுகள், தீர்க்கக்கோடுகள் என்பன யாவை?

6ஆம் வகுப்பு அறிவியல் தொகுப்பு 2 முக்கிய வினா விடை 2018-19 ( 6th Standard Social Science Term 3 Important Questions 2018-19 ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  கொடுமணலிலுள்ள தொல்லியல் ஆய்விடம் குறித்து சுருக்கமாய் எழுதுக.

 • 2)

  வேதகாலப்  பெண்கள் குறித்து ஒரு பத்தி எழுதுக.

 • 3)

  குருகுலக் கல்வி முறைக்கும் நவீன கல்விமுறைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

 • 4)

  பெளத்தத்தின் எட்டு நெறிகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

 • 5)

  சங்ககாலத்தில் பெளத்தமும் சமணமும் செழித்தோங்கின. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏதாவது இரண்டு சான்றுகளைத் தருக.

6ஆம் வகுப்பு அறிவியல் தொகுப்பு 2 மாதிரி தேர்வு வினாத்தாள் 2018 ( 6th Standard Social Science Term 2 Model Question Paper 2018 ) - by Sakthi - View & Download

 • 1)

  ஆரியர்கள் _________ லிருந்து வந்தனர்.

 • 2)

  நம் நாட்டின் தேசிய குறிக்கோள் "வாய்மையே வெல்லும்" _________ லிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

 • 3)

  பௌத்த நூல்களின் பெயர் என்ன?

 • 4)

  சமணத்தின் முதல் தீர்த்தங்கரர் யார்?

 • 5)

  கீழ்க்கண்டவர்களில் கௌதம புத்தரின் சமகாலத்தைச் சேர்ந்தவர் யார்?

View all

TN Stateboard Education Study Materials

TN StateboardStudy Material - Sample Question Papers with Solutions for Class 6 Session 2019 - 2020

Latest Sample Question Papers & Study Material for class 6 session 2019 - 2020 for Subjects Maths, Science, Social Science, கணிதம், அறிவியல் in PDF form to free download for practice. Download QB365 Free Mobile app & get practice question papers.

More than 1000+ TN Stateboard Syllabus Sample Question Papers & Study Material are based on actual Board question papers which help students to get an idea about the type of questions that will be asked in Class 6 Final Board Public examinations. All the Sample Papers are adhere to TN Stateboard guidelines and its marking scheme , Question Papers & Study Material are prepared and posted by our faculty experts , teachers , tuition teachers from various schools in Tamilnadu.

Hello Students, if you like our sample question papers & study materials , please share these with your friends and classmates.

Related Tags