Tamilnadu Board Social Science Question papers for 9th Standard (தமிழ் Medium) Question paper & Study Materials

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்துப்பாட ஐந்து மதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 ( 9th Standard Social Science All Chapter Five Marks Important Questions 2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  விவசாயம், பானை  செய்தல், உலோகக் கருவிகள் செய்தல் ஆகிய துறைகளில் நிகழ்ந்த வளர்ச்சி பெருங்கற்காலத்தில் ஏற்பட்ட மிக முக்கியமான மாற்றமாகும் – உறுதிப்படுத்தவும்.

 • 2)

  மனிதர்களின் வரலாறு பூமியின் வரலாற்றுடன் நெருங்கிய தொடர்பு உடையது – தெளிவுப்படுத்துக.

 • 3)

  ஹரோகிளிபிக்ஸ், க்யூனிபார்ம் – இவற்றை அவற்றின் முக்கியமான கூறுகளுடன் விளக்கு

 • 4)

  தத்துவம், இலக்கியம் ஆகிய துறைகளில் சீனத்தின் தாக்கம் எந்தளவிலானது என்பதைக் கூறு

 • 5)

  தமிழகத்தின் அரசியல் சக்திகள் எந்தளவுக்குச் சங்க கால ஆட்சி அமைப்பின் மீது தாக்கம் செலுத்தின?

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்துப்பாட மூன்று மதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 ( 9th Standard Social Science All Chapter Three Marks Important Questions 2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  தொல்லியல் ஆய்வுக்களங்கள் கடந்த கால வரலாற்றுச் சான்றுகளை அளிக்கின்றன – உன் கருத்துகளை முன்வைக்கவும்.

 • 2)

  அயல் நாடுகளுடனான தொடர்பு பழங்காலத் தமிழகத்துக்குப் பெருமை சேர்த்தது – இதற்கான சான்றுகளுடன் இக்கூற்றை நிறுவுக.

 • 3)

  மும்மணிகள் (திரி ரத்னா) – இச்சொல்லை விளக்கிக்கூறு.

 • 4)

  புத்த சமயத்தைப் பரப்ப அசோகர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் என்னென்ன?

 • 5)

  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் புவியின் உள்அமைப்போடு நேரடி தொடர்பு கொண்டுள்ளதா என்று வகைப்படுத்தி காரணம் கூறுக.
  அ) புவி அதிர்ச்சி நிகழ்வு
  ஆ) எரிமலைகள் 
  இ) புவியின் காந்தப்புலம் 
  ஈ) புவி ஈர்ப்பு விசை 
  உ) தோண்டி எடுக்கப்பட்ட பாறைகள் 
  ஊ) எரிகற்கள் 

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்துப்பாட இரண்டு மதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 (9th Standard Social Science All Chapter Two Marks Important Questions 2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  சிந்தனைகளின் காலம் மனிதர்களைத் தன்னுணர்வும் அறிவும் உள்ளவர்களாக எப்படி மாற்றியது?

 • 2)

  நியாண்டர்தால்களின் தனித்தன்மை வாய்ந்த பண்புகளைக் கூறு.

 • 3)

  எகிப்தியர்கள் கலை கட்டடக்கலையில் திறன் பெற்றவர்கள் - விளக்குக

 • 4)

  ஹமுராபியின் சட்டம் முக்கியமான சட்ட ஆவணமாகும் – விவரி.

 • 5)

  பாலைவனங்களில் சமன்படுத்தலின் ஒரே காரணி காற்றாகும்.

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்துப்பாட ஒரு மதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 ( 9th Standard Social Science All Chapter One Marks Important Questions 2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

 • 2)

  சர் இராபர்ட் புரூஸ் ஃஸ்ட் என்ற இங்கிலாந்து நிலவியளாலர் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரத்தில் _____ கருவிகளை முதன்முறையாக கண்டுபிடித்தார்.

 • 3)

  i) மெசபடோமியாவின் மிகப் பழமையான நாகரிகம் அக்காடியர்களுடைய நாகரிகம் ஆகும்.
  ii) சீனர்கள் ஹைரோகிளிபிக் முறையை வளர்த்தெடுத்தார்கள்.
  iii) யூப்ரடிஸ், டைகிரிஸ் ஆகிய ஆறுகள் மன்னார் வளைகுடாவில் கலக்கின்றன.
  iv) பாபிலோனிய அரசரான ஹமுராபி பெரும் சட்ட வல்லுனர் ஆவார்

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் மெசபடடோமியாவைச் சேர்ந்த நான்கு நாகரிகங்களின் சரியான காலவரிசை எது?

 • 5)

  தமிழ்நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்குச் சென்ற வியாயாபாரிகளையும் குதிரை வணிகர்களையும் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற, இலங்கையின் பாலி மொழி வரலாற்று நூல் எது?

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்து பாட மாதிரி வினாக்கள் II 2020  (9th Standard Social Science Tamil Medium Model Questions Full Chapter II 2020) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  பரிணாம வளர்ச்சி வரிசையில் நவீன மனிதனின் நேன் நேரடி முன்னோர் ____________ ஆவர்.

 • 2)

  தமிழகத்துக்கு அப்பால் சே சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் குறித்து அறிந்துகொள்ள  பொ.ஆ.மு. 3ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ________________ கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் உதவுகின்றன

 • 3)

  i) எழுத்து தோன்றுவதற்கு முந்தைய காலம் வரலாற்றுக்கு முந்தையதாகும்.
  ii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மக்கள் மொழியை வளர்த்தெடுத்தார்கத்தார்கள்; அழகான ஓவியங்களையும் கலைப்பொருட்களையும் உருவாக்கினார்கள்.
  iii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலச் சமூகங்கள் படிப்பறிவு பெற்றிருந்ததாகக் கருதப்படுகின்றன.
  iv) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டம் பழங்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 • 4)

  கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருகே இடைக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
  காரணம்: நீர்ப்பாசன மேலாண்மை இடைக் கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது

 • 5)

  கூற்று : பொ.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகர் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அவரது பேரரசுக்கு வெளியே இருந்த சேரர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது.
  காரணம்: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழங்கால அரசர்கள் அரசியல்நோக்கில் அவர்களின் ஆட்சியை இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள்.

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்து பாட Book back மற்றும் creative முக்கிய வினாக்கள் II 2019 -2020 (9th Standard Social Science Tamil Medium Book Back and Creative Important Questions All Chapter II 2019-2020) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

 • 2)

  பரிணாம வளர்ச்சி வரிசையில் நவீன மனிதனின் நேன் நேரடி முன்னோர் ____________ ஆவர்.

 • 3)

  தமிழகத்துக்கு அப்பால் சே சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் குறித்து அறிந்துகொள்ள  பொ.ஆ.மு. 3ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ________________ கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் உதவுகின்றன

 • 4)

  எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

 • 5)

  கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருகே இடைக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
  காரணம்: நீர்ப்பாசன மேலாண்மை இடைக் கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் Book back மற்றும் creative முக்கிய வினாக்கள் II - 2020  (9th Standard Social Science Tamil Medium Book Back and Creative Important Questions II 2020) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

 • 2)

  விவசாயம் மற்றும் விலங்குகளைப் பழக்கப்படுத்துதல் தொடங்கிய காலகட்டம்

 • 3)

  i) எழுத்து தோன்றுவதற்கு முந்தைய காலம் வரலாற்றுக்கு முந்தையதாகும்.
  ii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மக்கள் மொழியை வளர்த்தெடுத்தார்கத்தார்கள்; அழகான ஓவியங்களையும் கலைப்பொருட்களையும் உருவாக்கினார்கள்.
  iii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலச் சமூகங்கள் படிப்பறிவு பெற்றிருந்ததாகக் கருதப்படுகின்றன.
  iv) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டம் பழங்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 • 4)

  கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருகே இடைக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
  காரணம்: நீர்ப்பாசன மேலாண்மை இடைக் கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது

 • 5)

  கூற்று : பொ.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகர் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அவரது பேரரசுக்கு வெளியே இருந்த சேரர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது.
  காரணம்: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழங்கால அரசர்கள் அரசியல்நோக்கில் அவர்களின் ஆட்சியை இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள்.

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முக்கிய வினா விடைகள் 2019 - 2020 II ( 9th Standard Social Science Tamil Medium Important Questions II 2019-2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

 • 2)

  விவசாயம் மற்றும் விலங்குகளைப் பழக்கப்படுத்துதல் தொடங்கிய காலகட்டம்

 • 3)

  பரிணாம வளர்ச்சி வரிசையில் நவீன மனிதனின் நேன் நேரடி முன்னோர் ____________ ஆவர்.

 • 4)

  சர் இராபர்ட் புரூஸ் ஃஸ்ட் என்ற இங்கிலாந்து நிலவியளாலர் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரத்தில் _____ கருவிகளை முதன்முறையாக கண்டுபிடித்தார்.

 • 5)

  கூற்று : பொ.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகர் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அவரது பேரரசுக்கு வெளியே இருந்த சேரர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது.
  காரணம்: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழங்கால அரசர்கள் அரசியல்நோக்கில் அவர்களின் ஆட்சியை இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள்.

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்து பாட முக்கிய வினா விடைகள் II - 2020  ( 9th Standard Social Science Tamil Medium Important Question All Chapter II 2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

 • 2)

  பரிணாம வளர்ச்சி வரிசையில் நவீன மனிதனின் நேன் நேரடி முன்னோர் ____________ ஆவர்.

 • 3)

  தமிழகத்துக்கு அப்பால் சே சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் குறித்து அறிந்துகொள்ள  பொ.ஆ.மு. 3ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ________________ கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் உதவுகின்றன

 • 4)

  எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

 • 5)

  i) எழுத்து தோன்றுவதற்கு முந்தைய காலம் வரலாற்றுக்கு முந்தையதாகும்.
  ii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மக்கள் மொழியை வளர்த்தெடுத்தார்கத்தார்கள்; அழகான ஓவியங்களையும் கலைப்பொருட்களையும் உருவாக்கினார்கள்.
  iii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலச் சமூகங்கள் படிப்பறிவு பெற்றிருந்ததாகக் கருதப்படுகின்றன.
  iv) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டம் பழங்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்து பாட மாதிரி வினாக்கள் 2020 ( 9th Standard Social Science Tamil Medium Model Questions Full Chapter 2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  சர் இராபர்ட் புரூஸ் ஃஸ்ட் என்ற இங்கிலாந்து நிலவியளாலர் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரத்தில் _____ கருவிகளை முதன்முறையாக கண்டுபிடித்தார்.

 • 3)

  i) எழுத்து தோன்றுவதற்கு முந்தைய காலம் வரலாற்றுக்கு முந்தையதாகும்.
  ii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மக்கள் மொழியை வளர்த்தெடுத்தார்கத்தார்கள்; அழகான ஓவியங்களையும் கலைப்பொருட்களையும் உருவாக்கினார்கள்.
  iii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலச் சமூகங்கள் படிப்பறிவு பெற்றிருந்ததாகக் கருதப்படுகின்றன.
  iv) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டம் பழங்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 • 4)

  i) செல்ட் எனப்பட்ட தீட்டப்பட்ட கற்கோடரிகளைப் புதிய கற்கால மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.
  ii) புதிய கற்காலக் கிராமம் குறித்த சான்று சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பையம்பள்ளியில் காணப்படுகிறது.
  iii) புதிய கற்காலத்தைத் தொடர்ந்து வந்த பண்பாட்டுக்காலம் வெண்கலக் காலம் எனப்படுகிறது.
  iv) விலங்குகளை வளர்த்தல், பயிர் செய்தல் ஆகியவை நடந்த காலகட்டம் இடைக்கற்காலம் எனப்படுகிறது.

 • 5)

  கூற்று : பொ.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகர் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அவரது பேரரசுக்கு வெளியே இருந்த சேரர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது.
  காரணம்: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழங்கால அரசர்கள் அரசியல்நோக்கில் அவர்களின் ஆட்சியை இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள்.

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்து பாட Book back மற்றும் creative முக்கிய வினாக்கள் 2019 -2020 ( 9th Standard Social Science Tamil Medium Book Back and Creative Important questions All Chapter 2019-2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  பரிணாம வளர்ச்சி வரிசையில் நவீன மனிதனின் நேன் நேரடி முன்னோர் ____________ ஆவர்.

 • 2)

  சர் இராபர்ட் புரூஸ் ஃஸ்ட் என்ற இங்கிலாந்து நிலவியளாலர் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரத்தில் _____ கருவிகளை முதன்முறையாக கண்டுபிடித்தார்.

 • 3)

  i) எழுத்து தோன்றுவதற்கு முந்தைய காலம் வரலாற்றுக்கு முந்தையதாகும்.
  ii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மக்கள் மொழியை வளர்த்தெடுத்தார்கத்தார்கள்; அழகான ஓவியங்களையும் கலைப்பொருட்களையும் உருவாக்கினார்கள்.
  iii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலச் சமூகங்கள் படிப்பறிவு பெற்றிருந்ததாகக் கருதப்படுகின்றன.
  iv) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டம் பழங்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 • 4)

  i) செல்ட் எனப்பட்ட தீட்டப்பட்ட கற்கோடரிகளைப் புதிய கற்கால மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.
  ii) புதிய கற்காலக் கிராமம் குறித்த சான்று சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பையம்பள்ளியில் காணப்படுகிறது.
  iii) புதிய கற்காலத்தைத் தொடர்ந்து வந்த பண்பாட்டுக்காலம் வெண்கலக் காலம் எனப்படுகிறது.
  iv) விலங்குகளை வளர்த்தல், பயிர் செய்தல் ஆகியவை நடந்த காலகட்டம் இடைக்கற்காலம் எனப்படுகிறது.

 • 5)

  கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருகே இடைக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
  காரணம்: நீர்ப்பாசன மேலாண்மை இடைக் கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் Book back மற்றும் creative முக்கிய வினாக்கள் - 2020 ( 9th Standard Social Science Tamil Medium Book Back and Creative Important questions 2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  பரிணாம வளர்ச்சி வரிசையில் நவீன மனிதனின் நேன் நேரடி முன்னோர் ____________ ஆவர்.

 • 2)

  எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

 • 3)

  சர் இராபர்ட் புரூஸ் ஃஸ்ட் என்ற இங்கிலாந்து நிலவியளாலர் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரத்தில் _____ கருவிகளை முதன்முறையாக கண்டுபிடித்தார்.

 • 4)

  i) செல்ட் எனப்பட்ட தீட்டப்பட்ட கற்கோடரிகளைப் புதிய கற்கால மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.
  ii) புதிய கற்காலக் கிராமம் குறித்த சான்று சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பையம்பள்ளியில் காணப்படுகிறது.
  iii) புதிய கற்காலத்தைத் தொடர்ந்து வந்த பண்பாட்டுக்காலம் வெண்கலக் காலம் எனப்படுகிறது.
  iv) விலங்குகளை வளர்த்தல், பயிர் செய்தல் ஆகியவை நடந்த காலகட்டம் இடைக்கற்காலம் எனப்படுகிறது.

 • 5)

  கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருகே இடைக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
  காரணம்: நீர்ப்பாசன மேலாண்மை இடைக் கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முக்கிய வினா விடைகள் 2019 - 2020 ( 9th Standard Social Science Tamil Medium Important questions 2019-2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

 • 2)

  எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

 • 3)

  i) செல்ட் எனப்பட்ட தீட்டப்பட்ட கற்கோடரிகளைப் புதிய கற்கால மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.
  ii) புதிய கற்காலக் கிராமம் குறித்த சான்று சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பையம்பள்ளியில் காணப்படுகிறது.
  iii) புதிய கற்காலத்தைத் தொடர்ந்து வந்த பண்பாட்டுக்காலம் வெண்கலக் காலம் எனப்படுகிறது.
  iv) விலங்குகளை வளர்த்தல், பயிர் செய்தல் ஆகியவை நடந்த காலகட்டம் இடைக்கற்காலம் எனப்படுகிறது.

 • 4)

  கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருகே இடைக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
  காரணம்: நீர்ப்பாசன மேலாண்மை இடைக் கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது

 • 5)

  கூற்று : பொ.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகர் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அவரது பேரரசுக்கு வெளியே இருந்த சேரர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது.
  காரணம்: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழங்கால அரசர்கள் அரசியல்நோக்கில் அவர்களின் ஆட்சியை இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள்.

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்து பாட முக்கிய வினா விடைகள்- 2020  ( 9th Standard Social Science Tamil Medium Important questions All Chapter 2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

 • 2)

  விவசாயம் மற்றும் விலங்குகளைப் பழக்கப்படுத்துதல் தொடங்கிய காலகட்டம்

 • 3)

  பரிணாம வளர்ச்சி வரிசையில் நவீன மனிதனின் நேன் நேரடி முன்னோர் ____________ ஆவர்.

 • 4)

  தமிழகத்துக்கு அப்பால் சே சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் குறித்து அறிந்துகொள்ள  பொ.ஆ.மு. 3ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ________________ கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் உதவுகின்றன

 • 5)

  எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முக்கிய வினாவிடைகள் ( 9th Standard Social Science Important Questions with Answer key ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  விவசாயம் மற்றும் விலங்குகளைப் பழக்கப்படுத்துதல் தொடங்கிய காலகட்டம்

 • 2)

  பரிணாம வளர்ச்சி வரிசையில் நவீன மனிதனின் நேன் நேரடி முன்னோர் ____________ ஆவர்.

 • 3)

  எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

 • 4)

  i) எழுத்து தோன்றுவதற்கு முந்தைய காலம் வரலாற்றுக்கு முந்தையதாகும்.
  ii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மக்கள் மொழியை வளர்த்தெடுத்தார்கத்தார்கள்; அழகான ஓவியங்களையும் கலைப்பொருட்களையும் உருவாக்கினார்கள்.
  iii) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலச் சமூகங்கள் படிப்பறிவு பெற்றிருந்ததாகக் கருதப்படுகின்றன.
  iv) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டம் பழங்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 • 5)

  கூற்று : பொ.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகர் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அவரது பேரரசுக்கு வெளியே இருந்த சேரர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது.
  காரணம்: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழங்கால அரசர்கள் அரசியல்நோக்கில் அவர்களின் ஆட்சியை இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள்.

9th சமூக அறிவியல் - Full Portion ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 9th Social Science - Full Portion Five Marks Question Paper ) - by 8682895000 View & Read

 • 1)

  விவசாயம், பானை  செய்தல், உலோகக் கருவிகள் செய்தல் ஆகிய துறைகளில் நிகழ்ந்த வளர்ச்சி பெருங்கற்காலத்தில் ஏற்பட்ட மிக முக்கியமான மாற்றமாகும் – உறுதிப்படுத்தவும்.

 • 2)

  ஹரோகிளிபிக்ஸ், க்யூனிபார்ம் – இவற்றை அவற்றின் முக்கியமான கூறுகளுடன் விளக்கு

 • 3)

  நிலத்தடி நீரின், அரித்தலால் உண்டாகும் நிலத்தோற்றங்களை விவரி

 • 4)

  ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறைகளில் நிலவுகின்ற வேலைவாய்ப்பை ஒப்பிடுக

 • 5)

  சோகுனேட்களின் கீழ் ஜப்பானின் எழுச்சி பற்றி விரிவாகக் கூறுக.

9th சமூக அறிவியல் - Full Portion நான்கு மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 9th Social Science - Full Portion Four Marks Question Paper ) - by 8682895000 View & Read

 • 1)

  ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழேயும் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை யளி.
  ஹோமினிட் மற்றும் ஹோமினின்ஸ்     
  அ) ஹோமினிட் குறித்து என்போர் யாவர்?
  ஆ) ஆப்பிரிக்காவில் கருவிகளை உருவாக்கிய முதல் மனித இனம் எது?
  இ) நவீன கால மனிதர்கள் எந்தப் பெயரால் குறிக்கப்படுகிறார்கள்?
  ஈ) இந்த இனத்தைச் சேர்ந்த ஏதேனும் ஒரு வகையைக் கூறு.

 • 2)

  மனித முன்னோர்களின் தொடக்க காலக் கற்கருவிகளின் தொகுப்பு
  அ) அச்சூலியக் கருவிகள் கர்நாடகத்திலும் மத்தியப்பிரதேசத்திலும் எங்கு
  கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன?
  ஆ) கல் தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன?
  இ) இருமுகக் கருவிகள் என்றால் என்ன?
  ஈ) மனித இன முன்னோடிகள் பயன்படுத்திய கல்லால் ஆன ஆயுதங்கள் சிலவற்றைக் கூறுக.

 • 3)

  தொடக்க கால நாகரிகம்
  அ) நாகரிகம் என்றால் என்ன ?
  ஆ) தொடக்க கால நாகரிகங்களின் பெயர்களை எழுதுக.
  இ) பெரும்பாலான மக்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக இருந்தவை எவை?
  ஈ) நாகரிகம் வடிவம் பெறத் தொடங்கியபோது என்ன நடந்தது?

 • 4)

  எகிப்திய நாகரிகத்தின் பண்புகள்
  அ) பிரமிடுகளை யார் கட்டினார்கள்? ஏன் கட்டினார்கள்?
  ஆ) மம்மி உருவாக்க முறையைக் கூறு.
  இ) பழங்கால எகிப்தியர்களின் நம்பிக்கைகளைப் பற்றிக் கூறு.
  ஈ) பெரிய ஸ்பிங்ஸின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறு.

 • 5)

  நடு கற்கள்
  அ) மேய்ச்சல் சமூகங்களுக்கிடையே காணப்பட்ட பொதுவான நடை முறை என்ன?
  ஆ) பகைவர்களின் கால்நடைச் செல்வத்தைக் கவர்ந்தவர்கள் யாவர்?
  இ) இறந்த வீரர்களை மக்கள் எவ்வாறு நினைவு கூர்ந்தனர்?
  ஈ) நடுகற்களை நிறுவுவதற்கான வழி முறைகளை விளக்கும் தமிழ் நூல் எது?

9th சமூக அறிவியல் - Full Portion மூன்று மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 9th Social Science - Full Portion Three Marks Question Paper ) - by 8682895000 View & Read

 • 1)

  சங்க காலம் குறித்து அறிந்து கொள்ள நாணயங்கள் எந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான சான்றாக உள்ளன?

 • 2)

  அஜாதசத்ருவைப் பற்றிக் கூறு?

 • 3)

  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் புவியின் உள்அமைப்போடு நேரடி தொடர்பு கொண்டுள்ளதா என்று வகைப்படுத்தி காரணம் கூறுக.
  அ) புவி அதிர்ச்சி நிகழ்வு
  ஆ) எரிமலைகள் 
  இ) புவியின் காந்தப்புலம் 
  ஈ) புவி ஈர்ப்பு விசை 
  உ) தோண்டி எடுக்கப்பட்ட பாறைகள் 
  ஊ) எரிகற்கள் 

 • 4)

  குறுட்டு ஆறு என்றால் என்ன?

 • 5)

  இந்தியாவில் காணப்படும் ஏதேனும் நான்கு சுண்ணாம்புப்பாறை பிரதேசங்களை பட்டியலிடுக

9th சமூக அறிவியல் - Full Portion இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 9th Social Science - Full Portion Two Marks Question Paper ) - by 8682895000 View & Read

 • 1)

  வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத் தமிழக மக்களின் வாழ்வில் கால்நடை வளர்த்தல் ஏற்படுத்திய தாக்கம் பற்றி குறிப்பு தருக

 • 2)

  நியாண்டர்தால்களின் தனித்தன்மை வாய்ந்த பண்புகளைக் கூறு.

 • 3)

  விலங்குகளை மனிதன் பழக்கிய நிகழ்வு மனித வரலாற்றில் ஒரு மைல் கல் ஆகும் – விளக்கு

 • 4)

  மூப்பு நிலையில் ஆறுகள் இளநிலையை விட அகன்று காணப்படுகிறது.

 • 5)

  மண் உருவாக வானிலைச் சிதைவு ஒரு முக்கியத் தேவையா?

9th சமூக அறிவியல் - பொதுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2019 - 2020 ( 9th Social Science - Public Model Question Paper 2019 - 2020 ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  சர் இராபர்ட் புரூஸ் ஃஸ்ட் என்ற இங்கிலாந்து நிலவியளாலர் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரத்தில் _____ கருவிகளை முதன்முறையாக கண்டுபிடித்தார்.

 • 2)

  i) யாங்சி ஆறு சீனாவின் துயரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
  ii) வு-டி சீனப்பெருஞ்சுவரைக் கட்டினார்.
  iii) சீனர்கள் வெடிமருந்தைக் கண்டுபிடித்தனர்.
  iv) தாவோயிசத்தை நிறுவியவர் மீனியஸ் என்று சீன மரபு கூறுகிறது.

 • 3)

  காயல் சிறந்த நகரம்’ என்று விவரித்த வெனீஸ் நகரப் பயணி யார்?

 • 4)

  மும்மணிகள் (திரி ரத்னா) என்ற மூன்று கொள்கைகளை போதித்தவர் __________.

 • 5)

  புவியினுள் உருகிய இரும்பைக் கொண்ட அடுக்கை _____________ என்று அழைக்கின்றோ

9th சமூக அறிவியல் அரையாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Social Science Half Yearly Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  கூற்று : பொ.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகர் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அவரது பேரரசுக்கு வெளியே இருந்த சேரர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது.
  காரணம்: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழங்கால அரசர்கள் அரசியல்நோக்கில் அவர்களின் ஆட்சியை இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள்.

 • 2)

  கூற்று: மெஸபடோமிய நாகரிகத்தின் அஸிரியர்கள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் சமகாலத்தவர் ஆவர்.
  காரணம்: அஸிரிய ஆட்சியாளரின் ஆவணம் ஒன்று மெலுஹாவிலிருந்து வந்த கப்பல்கள் பற்றி கூறுகின்றது.

 • 3)

  காடாக இருந்த இடங்களை வேளாண் நிலங்களாக மாற்றுதல், நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்துதல் ஆகிய பெருமைகளுக்கு உரிய சோழ அரசன் யார்?

 • 4)

  (i) மகத அரசர்களின் கீழ் இருந்த மகாமாத்ரேயர்கள் அமைச்சர்களுக்குச் செயலாளர்களாகச் செயல்பட்டார்கள். 
  (ii) மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய 'இண்டிகா' என்னும் வரலாற்றுக் குறிப்பு மெளரிய ஆட்சி அமைப்பு மற்றும் சமுகம் குறித்த ஆவணமாக விளங்குகிறது. 
  (iii) ஒரே பேரரசைக்  கட்டமைக்க நந்தர் செய்த முயற்சியை, மெளரிய அரசை உருவாக்கிய அசோகர் தடுத்து நிறுத்தினார்.
  (iv) மரபுகளின்படி, சந்திரகுப்தர் அவரது வாழ்வின் இறுதியில் புத்த சமயத்தின் தீவிரமான ஆதரவாளராக இருந்தார். 
   

 • 5)

  புவித்தட்டுகளின் நகர்வு _____________ ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது

9th சமூக அறிவியல் - ECO - இடப்பெயர்தல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - ECO - Migration Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி இந்தியாவின் மக்கள் தொகை

 • 2)

  வெளிகுடியேற்றப் பதிவில் முன்னிலை வகிக்கும் மாவட்டம்

 • 3)

  2015 ஆம் ஆண்டுல் தமிழ்நாட்டிலிருந்து இடம்பெயர்ந்தவர்களில் கல்வியறிவற்றோரின் சதவீதம்

 • 4)

  ஏழைமக்கள் இடப்பெயர்வை மேற்கொள்வது

 • 5)

  இடப்பெயர்தலுக்கான காரணங்களைப் பட்டியலிடுக 

9th சமூக அறிவியல் - ECO - தமிழக மக்களும் வேளாண்மையும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - ECO - Tamil Nadu Agricultre Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவில் பாசன வசதி பெற்ற நிலத்தின் பரப்பளவு

 • 2)

  இவற்றுள் உணவல்லாத பயிர் எது?

 • 3)

  2014-15 ஆம் ஆண்டில் நெல் உற்பத்தித் திறன்

 • 4)

  தமிழகத்தின் வேளாண் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் உணவு உற்பத்தி ஆகிய இரண்டுமே 

 • 5)

  தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவ மழை பொழியும் மாதங்கள்

9th சமூக அறிவியல் - CIV - உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - CIV - Local Self Government Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  1985 ஆம் ஆண்டு திட்டக் குழுவினால் நிறுவப்பட்ட குழு எது?

 • 2)

  _______________ காலத்தில் இருந்த உள்ளாட்சி அமைப்புப் பற்றி உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது. 

 • 3)

  73 மற்றும் 74-வது அரசமைப்புத் திருத்தச் சட்டங்கள் இவ்வாண்டில் நடைமுறைக்கு வந்தன.

 • 4)

  ஊராட்சிகளின்  ஆய்வாளராகச் செயல்படுகின்றவர் _______________ ஆவார். 

 • 5)

  கிராம ஊராட்சிகளால் விதிக்கப்படும் வரிகள் யாவை? 

9th சமூக அறிவியல் - CIV - அரசாங்கங்களின் வகைகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - CIV - Forms of Government Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  நேபாள மக்களாட்சி

 • 2)

  ஒற்றையாட்சி முறை 

 • 3)

  ஒற்றையாட்சி முறை மற்றும் கூட்டாட்சி முறை. 

 • 4)

  நாடாளுமன்ற ஆட்சிமுறை மற்றும் அதிபர் மக்களாட்சி. 

 • 5)

  _____________, _____________ ஆகியவை ஒற்றை ஆட்சி முறைக்கான உதாரணங்களாகும்.

9th சமூக அறிவியல் - GEO - பேரிடர் மேலாண்மை - பேரிடரை எதிர்கொள்ளுதல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - GEO - Disaster Management : Responding to Disasters Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  கீழ்க்காண்பனவற்றில் ஒன்று பேரிடரைப் பொருத்தமட்டில் முதன்மை மீட்பு குழு இல்லை.

 • 2)

  'விழு! மூடிக்கொள்! பிடித்துகொள்!' என்பது  எதற்கான ஒத்திகை?

 • 3)

  தீவிபத்து ஏற்படும்போது நீங்கள் அழைக்கும் எண்.

 • 4)

  கீழ்க்காணும் சொற்றொடர்களில் எது தவறு?

 • 5)

  கீழ்க்காணும் சொற்றொடர்களில் எது நிலநடுக்கத்தை எதிர்கொள்வதோடு தொடர்புடையது?

9th சமூக அறிவியல் - GEO - நிலவரைபடத் திறன்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - GEO - Maping Skills Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  20 ம் நூற்றாண்டில் தலப்பரப்பு அளவிடுதலின் புதிய நிலை 

 • 2)

  ஒரு நிலவரைபடத்தின் கருத்து (அல்லது) நோக்கத்தைக் குறிப்பிடுவது 

 • 3)

  நிலவரைபடத்தில் உறுதியான  கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்குப் பயன்படும் நிரந்தர குறியீடுகள் 

 • 4)

  மிகபரந்த நிலப்பரப்பில் குறைந்த விவரத்தை தரக்கூடிய நிலவரைபடம் 

 • 5)

  உலக அமைவிடத்தை கண்டறியும் தொகுதியில் (GPS ) பயன்படுத்தப்படும் செயற்கைக்கோள்கள் 

9th சமூக அறிவியல் - GEO - மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - GEO - Man and Environment Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  வாழும் உயிரினங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தைப் பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் மற்றும் அனைத்து வெளிப்புறச் செல்வாக்குகளை ________ என்கிறோம்.

 • 2)

  ஒவ்வோர் ஆண்டும் உலக மக்கள் தொகை தினம்________ஆம் நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

 • 3)

  விலை மதிப்புமிக்க கனிமங்கள் மற்றும் பிற புவி அமைப்பியல் கனிமங்களைச் சுரங்களிலிருந்து வெட்டி எடுப்பது ____________ஆகும்

 • 4)

  வளிமண்டலத்திலுள்ள பசுமைக் குடில் வாயுக்களால் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் புவி வெப்பத்தை ____________ என்கிறறோம்.

 • 5)

  மக்கள் அடர்த்தி என்றால் என்ன?

9th சமூக அறிவியல் - HIS - ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் காலனியாதிக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - HIS - Colonialism in Asia and Africa Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  பிரான்ஸிஸ் லைட் ______ பற்பற்றி ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவந்தார்.

 • 2)

  1896இல் _______ நாடுகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு மலாய் ஐக்கிய நாடுகள் உருவாக்கப்பட்டது.

 • 3)

  இந்தோ-சீனாவில் _____ மட்டுமே பிரான்சின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதியாகும்.

 • 4)

  ______ பகுதியில் தங்கம் கண்டுபிடிக்கபட்டதானது பெருமளவிலான ஆங்கிலேய சுரங்கத் தொழில் செய்வோர்  ஜோகன்னஸ்பர்க்கிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்கங்களிலும் குடியேற வழி வகுத்தது.

 • 5)

  எத்தியோப்பியா இத்தாலியை ____________ தோற்கடித்தது.

9th சமூக அறிவியல் - தொழிற்புரட்சி மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - Industrial Revolution Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  நீராவி படபடகுப் போக்குவரத்துச் சேவையை நிறுவியவர் யார்?

 • 2)

  மான்செஸ்டர் நகரம் ஏன் ஜவுளி உற்பத்திக்கு உகந்த இடமாகப் கருதப்பட்டது?

 • 3)

  தையல் இயந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?

 • 4)

  நீராவி இயந்திரத்தை பிரான்சில் அறிமுகம் செய்த குடும்பம் எது?

 • 5)

  சிலேட்டரை அமெரிக்க தொழில் புரட்சியின் தந்தை என அழைத்தவர் யார்?

9th சமூக அறிவியல் - புரட்சிகளின் காலம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - The Age of Revolutions Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  அமெரிக்காவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் ஆங்கிலேய காலனி _______ ஆகும்.

 • 2)

  பிரெரெஞ்சுப் புரட்சியின் முன்னோடியாக, வாஷிங்டனுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராடியவர்_____ .

 • 3)

  ___________லஃபாயட், த தாமஸ் ஜெபர்சன், மிரபு ஆகியோரால் எழுதப்பட்டது.

 • 4)

  ________ இல் ஆங்கிலேயரின் தோல்வி பிரான்சிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான நட்புக்கு வழிவகுத்தது.

 • 5)

  ஆஸ்திரியா மற்றும் பிரஷ்யா்யாவின் படைகள், பிரெரெஞ்சுப் புரட்சியாளர் படைகளால் ________போர்க்களத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டன.

9th சமூக அறிவியல் - ECO - பணம் மற்றும் கடன் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - ECO - Money and Credit Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  பண்டைய காலத்தில் பண்டமாற்றத்திற்கு பதிலாக பொது மதிப்பீடாக பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம்_________ 

 • 2)

  சர்வதேச வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நாணய முறை _________ 

 • 3)

  ஜப்பான் நாட்டின் பணம் _________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 • 4)

  பணம் ஏன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?

 • 5)

  நறுமணப்பாதை என்றால் என்ன? ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

9th சமூக அறிவியல் - CIV - மனித உரிமைகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - CIV - Human Rights Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  இன ஒதுக்கல் (Aparthed) என்னும் கொள்கையைப் பின் பற்றிய நாடு _________ 

 • 2)

  ஒரு அரசாங்கத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் நிர்வாகத்தில் பங்குபெறுவது _________ 

 • 3)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த உரிமை அதிகாரத்துவத்தின் மீது மக்களின் செல்வாக்கை அதிகரிக்க செய்கிறது?

 • 4)

  தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின்படி தகவலைப் பெறுவதற்கான கால வரம்பு _________ 

 • 5)

  அரசமைப்புச் சட்ட திருத்தம் 44ன் படி நீக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமை _________ 

9th Standard சமூக அறிவியல் - GEO - உயிர்க்கோளம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Standard Social Science - GEO - Biosphere Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  புவியின் குளிர்ச்சியான பல்லுயிர்த்தொகுதி

 • 2)

  உயிர்கோளத்தின் மிகச்சிறிய அலகு

 • 3)

  வளிமண்டலத்தில் உள்ள நுண்ணுயிர்களைக் கொண்டு ஊட்டச்சத்துக்களை மறுசுழற்சி செய்வோர்

 • 4)

  பாலைவனத்தாவரங்கள் வளரும் சூழல்

 • 5)

  மழைக்காடுகள் பல்லுயிர்க் தொகுதி அதிகளவு விவாசாயத்திற்குப் பயன்படுத்த இயலாததற்கு காரணம்

9th சமூக அறிவியல் - GEO - நீர்க்கோளம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - GEO - Hydrosphere Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  'சுந்தா அகழி' காணப்படும் பெருங்கடல்________ 

 • 2)

  பெருங்கடலின் வெப்பநிலை ஆழத்தை நோக்கிச் செல்லச் செல்ல _______ 

 • 3)

  கடலடி மலைத்தொடர் உருவாக காரணம்.

 • 4)

  கடல் மட்டத்தின் கீழுள்ள நிலத்தோற்றங்கள் வரிசைக்கிரமமாக உள்ளவை எவை?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் சரியாகப் பொருந்தாதது எது?

9th Standard சமூக அறிவியல் - HIS - நவீன யுகத்தின் தொடக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Standard Social Science - HIS - The Beginning of the Modern Age Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  கீழ்கண்டவர்களில் யார் மனித நேயத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார்?

 • 2)

  வில்லியம் ஹார்வி ______ கண்டுபிடித்தவர்.

 • 3)

  பூமத்திய ரேகையை கடந்த முதல் மாலுமி யார்?

 • 4)

  அமெரிக்க கண்டம் ._________என்பவரின் பெயரால் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

 • 5)

  கீழ்கண்ட தாவரங்களுள் எது அமெரிக்காவிலிருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

9th Standard சமூக அறிவியல் - HIS - இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Standard Social Science - HIS - State and Society in Medieval India Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  விரிவடைந்துவரும் அலாவுதின் கில்ஜியின் இரண்டாவது வலிமை வாய்ந்த இடம் ________.

 • 2)

  தக்காண சுல்தானியன்கள்  ____ஆல் கைப்பற்றப்பட்டன.

 • 3)

  ஐநூற்றுவர் என்றறியப்பட்ட வணிகக்  குழு தனது தலைமையிடம் ____ல் கொண்டிருந்தது.

 • 4)

  கிருஷ்ணதேவராயர் _______ன் சமகாலத்தவர்.

 • 5)

  இந்தியாவின் மேற்குக் கடற்கரைக்கு வந்த ஐரோப்பியர் _________ 

9th சமூக அறிவியல் - HIS - இடைக்காலம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - HIS - The Middle Ages Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

   ________ஜப்பானின் பழமையான மதம் ஆகும்.

 • 2)

  _____என்பதன் பொருள் பெரும் பெயர் என்பதாகும்.

 • 3)

  ஹருன்-அல் ரஷித் என்பவர் ______ன் திறமையான அரசர்.

 • 4)

  நிலப்புரத்துவம் ________மையமாகக் கொண்டது.

 • 5)

  _____ என்பவர்கள் ஜப்பானின் பூர்வ குடிகள் ஆவர்.

9th சமூக அறிவியல் - HIS - செவ்வியல் உலகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Social Science - HIS - The Classical World Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  _________ என்ற கிரேக்க நகர அரசு, பாரசீகர்களை இறுதிவரை எதிர்த்து நின்றது.

 • 2)

  இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுத்துவதற்குக் காரணமாக இருந்த ரோமானிய ஆளுநர் _______ஆவார்.

 • 3)

  பெலப்பொனேஷியப் போர் ________மற்றும் ________ ஆகியோர்களுக்கிடையே நடைபெற்றுள்ளது.

 • 4)

  கிரேக்கர்கள் _______ என்ற இடத்தில் பாரசீகர்களைத் தோற்கடித்தனர்.

 • 5)

  ரோமானிய குடியரசில் ஏழை விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்_____ 

9th சமூக அறிவியல் - முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Social Science - Term 1 Model Question Paper ) - by Seetha - Palani View & Read

 • 1)

  மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

 • 2)

  சுமேரியர்களின் எழுத்துமுறை ______ ஆகும்

 • 3)

  சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பத்தப்பட்ட எழுத்துமுறை யாது?

 • 4)

  எரிமலைமலை மேல் பகுதியில் கிண்ணம் போன்ற பள்ளமான அமைப்பினை _____________ என்று அழைக்கின்றோம்

 • 5)

  _______________ வானனொலி அலைகளை பிரதிபலிக்கிறது.

9th சமூக அறிவியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Social Science - Term 1 Five Mark Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களின் வரலாறு பூமியின் வரலாற்றுடன் நெருங்கிய தொடர்பு உடையது – தெளிவுப்படுத்துக.

 • 2)

  தத்துவம், இலக்கியம் ஆகிய துறைகளில் சீனத்தின் தாக்கம் எந்தளவிலானது என்பதைக் கூறு

 • 3)

  தமிழகத்தின் அரசியல் சக்திகள் எந்தளவுக்குச் சங்க கால ஆட்சி அமைப்பின் மீது தாக்கம் செலுத்தின?

 • 4)

  கன்பூசியஸின் ஐந்து முக்கியமான கோட்பாடுகளை விளக்கிக்கூறு

 • 5)

  எரிமலைகளால் உண்டாகும் விளைவுகள் யாவை?

9th சமூக அறிவியல் - இடப்பெயர்தல் Book Back Questions ( 9th Social Science - Migration Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி இந்தியாவின் மக்கள் தொகை

 • 2)

  வெளிகுடியேற்றப் பதிவில் முன்னிலை வகிக்கும் மாவட்டம்

 • 3)

  2015 ஆம் ஆண்டுல் தமிழ்நாட்டிலிருந்து இடம்பெயர்ந்தவர்களில் கல்வியறிவற்றோரின் சதவீதம்

 • 4)

  ஏழைமக்கள் இடப்பெயர்வை மேற்கொள்வது

 • 5)

  இடப்பெயர்தலுக்கான காரணங்களைப் பட்டியலிடுக 

9th சமூக அறிவியல் - தமிழக மக்களும் வேளாண்மையும் Book Back Questions ( 9th Social Science - Tamil Nadu Agriculture Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவில் பாசன வசதி பெற்ற நிலத்தின் பரப்பளவு

 • 2)

  இவற்றுள் உணவல்லாத பயிர் எது?

 • 3)

  2014-15 ஆம் ஆண்டில் நெல் உற்பத்தித் திறன்

 • 4)

  தமிழகத்தின் வேளாண் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் உணவு உற்பத்தி ஆகிய இரண்டுமே 

 • 5)

  உணவுப்பயிர்களுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளும், உணவல்லாத பயிர்களுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளும் எழுதுக.

9th சமூக அறிவியல் - சாலை பாதுகாப்பு Book Back Questions ( 9th Social Science - Road Safety Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  விபத்தைத் தடுக்கும் வழிகள் யாவை?

 • 2)

  சாலை பாதுகாப்புக் குறிகளை எழுதுக.

 • 3)

  சாலை விபத்துக்கான பல்வேறு காரணிகள் யாவை?

 • 4)

  குழந்தைகளுக்கான சாலை பாதுகாப்பு செயல்பாடுகள் யாவை?

 • 5)  மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தைப் பார்த்து கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
  1. (i) எந்த வகைப் பயன்பாடு மிக அதிக நபர்கள் இறப்பதற்குக் காரணமாகிறது
  (ii) உங்களால் எதாவது மூன்று காரணங்களைக் குறிப்பிடமுடியுமா?
  (iii) இதைச்சார்ந்த சாலை விதிகள் என்ன என்பதைக் குறிப்பிட முடியுமா?
  2. பாதசாரிகள் எவ்வாறு தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளமுடியும்?

9th சமூக அறிவியல் - உள்ளாட்சி அமைப்புகள் Book Back Questions ( 9th Social Science - Local Self Government Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  1985 ஆம் ஆண்டு திட்டக் குழுவினால் நிறுவப்பட்ட குழு எது?

 • 2)

  _______________ காலத்தில் இருந்த உள்ளாட்சி அமைப்புப் பற்றி உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது. 

 • 3)

  73 மற்றும் 74-வது அரசமைப்புத் திருத்தச் சட்டங்கள் இவ்வாண்டில் நடைமுறைக்கு வந்தன.

 • 4)

  ஊராட்சிகளின்  ஆய்வாளராகச் செயல்படுகின்றவர் _______________ ஆவார். 

 • 5)

  கிராம ஊராட்சிகளால் விதிக்கப்படும் வரிகள் யாவை? 

9th சமூக அறிவியல் - அரசாங்கங்களின் வகைகள் Book Back Questions ( 9th Social Science Forms Of Government Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  நேபாள மக்களாட்சி

 • 2)

  ஒற்றையாட்சி முறை 

 • 3)

  ஒற்றையாட்சி முறை மற்றும் கூட்டாட்சி முறை. 

 • 4)

  நாடாளுமன்ற ஆட்சிமுறை மற்றும் அதிபர் மக்களாட்சி. 

 • 5)

  _____________, _____________ ஆகியவை ஒற்றை ஆட்சி முறைக்கான உதாரணங்களாகும்.

9th சமூக அறிவியல் - பேரிடர் மேலாண்மை - பேரிடரை எதிர்கொள்ளுதல் Book Back Questions ( 9th Social Science - Disaster Management : Responding To Disasters Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  கீழ்க்காண்பனவற்றில் ஒன்று பேரிடரைப் பொருத்தமட்டில் முதன்மை மீட்பு குழு இல்லை.

 • 2)

  'விழு! மூடிக்கொள்! பிடித்துகொள்!' என்பது  எதற்கான ஒத்திகை?

 • 3)

  தீவிபத்து ஏற்படும்போது நீங்கள் அழைக்கும் எண்.

 • 4)

  கீழ்க்காணும் சொற்றொடர்களில் எது தவறு?

 • 5)

  கீழ்க்காணும் சொற்றொடர்களில் எது நிலநடுக்கத்தை எதிர்கொள்வதோடு தொடர்புடையது?

9th சமூக அறிவியல் - நிலவரைபடத் திறன்கள் Book Back Questions ( 9th Social Science - Maping Skills Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  20 ம் நூற்றாண்டில் தலப்பரப்பு அளவிடுதலின் புதிய நிலை 

 • 2)

  நிலவரைபடத்தில் உறுதியான  கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்குப் பயன்படும் நிரந்தர குறியீடுகள் 

 • 3)

  மிகபரந்த நிலப்பரப்பில் குறைந்த விவரத்தை தரக்கூடிய நிலவரைபடம் 

 • 4)

  உலக அமைவிடத்தை கண்டறியும் தொகுதியில் (GPS ) பயன்படுத்தப்படும் செயற்கைக்கோள்கள் 

 • 5)

  புவியை குறித்துக்காட்டுவதற்கான முறைகள் யாவை?

9th சமூக அறிவியல் - மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும் Book Back Questions ( 9th Social Science - Man And Environment Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  வாழும் உயிரினங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தைப் பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் மற்றும் அனைத்து வெளிப்புறச் செல்வாக்குகளை ________ என்கிறோம்.

 • 2)

  விலை மதிப்புமிக்க கனிமங்கள் மற்றும் பிற புவி அமைப்பியல் கனிமங்களைச் சுரங்களிலிருந்து வெட்டி எடுப்பது ____________ஆகும்

 • 3)

  பொருளாதார நடவடிக்கையில் இரண்டாம் நிலைத் தொழிலில் மூலப்பொருள்களிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுவன ____________.

 • 4)

  வளிமண்டலத்திலுள்ள பசுமைக் குடில் வாயுக்களால் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் புவி வெப்பத்தை ____________ என்கிறறோம்.

 • 5)

  தள்ளு காரணிகள் மற்றும் ஈர்ப்புக் காரணிகள்.

9th சமூக அறிவியல் - ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் காலனியாதிக்கம் Book Back Questions ( 9th Social Science - Colonialism In Asia And Africa Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  பிரான்ஸிஸ் லைட் ______ பற்பற்றி ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவந்தார்.

 • 2)

  1896இல் _______ நாடுகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு மலாய் ஐக்கிய நாடுகள் உருவாக்கப்பட்டது.

 • 3)

  ______ பகுதியில் தங்கம் கண்டுபிடிக்கபட்டதானது பெருமளவிலான ஆங்கிலேய சுரங்கத் தொழில் செய்வோர்  ஜோகன்னஸ்பர்க்கிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்கங்களிலும் குடியேற வழி வகுத்தது.

 • 4)

  இந்தியாவுடன் வணிக உறவை நிறுவிக் கொண்ட முதல் ஜோப்பிய நாட்டினர் ______________.

 • 5)

  எத்தியோப்பியா இத்தாலியை ____________ தோற்கடித்தது.

9th சமூக அறிவியல் - தொழிற்புரட்சி Book Back Questions ( 9th Social Science - Industrial Revolution Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  நீராவி படபடகுப் போக்குவரத்துச் சேவையை நிறுவியவர் யார்?

 • 2)

  மான்செஸ்டர் நகரம் ஏன் ஜவுளி உற்பத்திக்கு உகந்த இடமாகப் கருதப்பட்டது?

 • 3)

  எங்கு ஜோஸ் வெரெய்ன் சுங்க ஒன்றியம் உருவாக்கப்பட்டது?

 • 4)

  பிரான்சில் முதல் மோட்டார் வாகனங்களை உற்பத்தி செய்தவர் யார்?

 • 5)

  எக்கண்டுபிடிப்பு பருத்தியிலிருந்து கோட்டைகளைப் பிரித்தது

9th சமூக அறிவியல் - புரட்சிகளின் காலம் Book Back Questions ( 9th Social Science - The Age Of Revolutions Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  அமெரிக்காவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் ஆங்கிலேய காலனி _______ ஆகும்.

 • 2)

  ஆஸ்திரியா மற்றும் பிரஷ்யா்யாவின் படைகள், பிரெரெஞ்சுப் புரட்சியாளர் படைகளால் ________போர்க்களத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டன.

 • 3)

  பதினாறாம் லூயியின் கீழ்க் குறைந்தபட்ச அதிகாரங்களைக் கொண்ட முடியாட்சியையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள விரும்பிய மிதவாத தாராளவாதிகள் _________

 • 4)

  ________ ஆம் ஆண்டில் பாரிஸ் உடன்படிக்கை்கையின்படி அமெரிக்க சுதந்திரப் போர் முடிவுக்கு வந்தது.

 • 5)

  தாமஸ் பெயின் எழுதிய புகழ்வாய்ந்த நூல் _______ ஆகும்

9th சமூக அறிவியல் - பணம் மற்றும் கடன் Book Back Questions ( 9th Social Science - Money And Credit Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  பண்டைய காலத்தில் பண்டமாற்றத்திற்கு பதிலாக பொது மதிப்பீடாக பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம்_________ 

 • 2)

  இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தலைமையிடம் _________ 

 • 3)

  சர்வதேச வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நாணய முறை _________ 

 • 4)

  ஜப்பான் நாட்டின் பணம் _________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 • 5)

  நறுமணப்பாதை என்றால் என்ன? ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

9th சமூக அறிவியல் - மனித உரிமைகள் Book Back Questions ( 9th Social Science - Human Rights Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  இன ஒதுக்கல் (Aparthed) என்னும் கொள்கையைப் பின் பற்றிய நாடு _________ 

 • 2)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த உரிமை அதிகாரத்துவத்தின் மீது மக்களின் செல்வாக்கை அதிகரிக்க செய்கிறது?

 • 3)

  தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின்படி தகவலைப் பெறுவதற்கான கால வரம்பு _________ 

 • 4)

  ஐ.நா. சபையின்படி _________ வயது நிறைவு பெறாதோர் குழந்தை ஆவார்.

 • 5)

  _________ கான நோபல் பரிசு கைலாஷ் சத்தியார்த்தி மற்றும் மலாலாவிற்கு கொடுக்கப்பட்டது.

9th சமூக அறிவியல் - உயிர்க்கோளம் Book Back Questions ( 9th Social Science - Biosphere Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  புவியின் குளிர்ச்சியான பல்லுயிர்த்தொகுதி

 • 2)

  வளிமண்டலத்தில் உள்ள நுண்ணுயிர்களைக் கொண்டு ஊட்டச்சத்துக்களை மறுசுழற்சி செய்வோர்

 • 3)

  பாலைவனத்தாவரங்கள் வளரும் சூழல்

 • 4)

  மழைக்காடுகள் பல்லுயிர்க் தொகுதி அதிகளவு விவாசாயத்திற்குப் பயன்படுத்த இயலாததற்கு காரணம்

 • 5)

  உயிரினப் பன்மை என்றால் என்ன?

9th சமூக அறிவியல் - நீர்க்கோளம் Book Back Questions ( 9th Social Science - Hydrosphere Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  'சுந்தா அகழி' காணப்படும் பெருங்கடல்________ 

 • 2)

  பெருங்கடலின் வெப்பநிலை ஆழத்தை நோக்கிச் செல்லச் செல்ல _______ 

 • 3)

  கடலடி மலைத்தொடர் உருவாக காரணம்.

 • 4)

  கடல் மட்டத்தின் கீழுள்ள நிலத்தோற்றங்கள் வரிசைக்கிரமமாக உள்ளவை எவை?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் சரியாகப் பொருந்தாதது எது?

9th சமூக அறிவியல் - நவீன யுகத்தின் தொடக்கம் Book Back Questions ( 9th Social Science - The Beginning Of The Modern Age Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  கீழ்கண்டவர்களில் யார் மனித நேயத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார்?

 • 2)

  'ஸ்கூல் ஆஃப் ஏதென்ஸ்' என்ற ஓவியத்தை வரைந்தவர்.

 • 3)

  பூமத்திய ரேகையை கடந்த முதல் மாலுமி யார்?

 • 4)

  பசும்பிக் பெருங்கடல் எனப் பெயரிட்டவர்________.

 • 5)

  கிழக்கு இந்தியாவில் போர்ச்சுசீசியர்களின் வசமிருந்த பகுதிகளுக்குத் தலைமையகமாக ______ இருந்தது.

9th சமூக அறிவியல் - இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும் Book Back Questions ( 9th Social Science - State And Society In Medieval India Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  விரிவடைந்துவரும் அலாவுதின் கில்ஜியின் இரண்டாவது வலிமை வாய்ந்த இடம் ________.

 • 2)

  தக்காண சுல்தானியன்கள்  ____ஆல் கைப்பற்றப்பட்டன.

 • 3)

  _________பேரரசு நிறுவப்பட்டது தென்னிந்தியாவின் நிர்வாக நிறுவனக் கட்டமைப்புகளை மாற்றியது.

 • 4)

  ஐநூற்றுவர் என்றறியப்பட்ட வணிகக்  குழு தனது தலைமையிடம் ____ல் கொண்டிருந்தது.

 • 5)

  கிருஷ்ணதேவராயர் _______ன் சமகாலத்தவர்.

9th சமூக அறிவியல் - இடைக்காலம் Book Back Questions ( 9th Social Science - The Middle Ages Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

   ________ஜப்பானின் பழமையான மதம் ஆகும்.

 • 2)

  _____என்பதன் பொருள் பெரும் பெயர் என்பதாகும்.

 • 3)

  ஸ்பெயினைக் கைப்பற்றிய அராபிய தளபதி_______ 

 • 4)

  ஹருன்-அல் ரஷித் என்பவர் ______ன் திறமையான அரசர்.

 • 5)

  நிலப்புரத்துவம் ________மையமாகக் கொண்டது.

9th சமூக அறிவியல் - செவ்வியல் உலகம் Book Back Questions ( 9th Social Science - The Classical World Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  கிரேக்கர்களின் மற்றோரு பெயர்  _____ஆகும்.

 • 2)

  ஹன் அரச வம்சத்தைத் தோற்றுவித்தவர் ________ஆவார்.

 • 3)

  இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுத்துவதற்குக் காரணமாக இருந்த ரோமானிய ஆளுநர் _______ஆவார்.

 • 4)

  பெலப்பொனேஷியப் போர் ________மற்றும் ________ ஆகியோர்களுக்கிடையே நடைபெற்றுள்ளது.

 • 5)

  கிரேக்கர்கள் _______ என்ற இடத்தில் பாரசீகர்களைத் தோற்கடித்தனர்.

9th சமூக அறிவியல் - இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு Book Back Questions ( 9th Social Science - Employment In India And Tamil Nadu Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  பணியிடத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு ___________வயது வரையிலான வயதை கணக்கிடலாம்

 • 2)

  மூன்றாம் துறையில் அடங்குவது

 • 3)

  __________ துறை பதிவு செய்யப்பட்டு மற்றும் அரசு விதிகளை பின்பற்றுகிறது.

 • 4)

  __________ துறை வேலை பாதுகாப்பு மற்றும் அதிக ஊதியம் வழங்குகிறது.

 • 5)

  ________ துறையில் வேலைவாய்ப்புகள் நிலையான மற்றும் முறையானவை அல்ல

9th சமூக அறிவியல் - மேம்பாட்டை அறிவோம் - தொலைநோக்கு, அளவீடு மற்றும் நிலைத் தன்மை Book Back Questions ( 9th Social Science - Understanding Development - Perspectives Measurement And Sustainability Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனித வளம் எனும் சொல் குறிப்பிடுவது

 • 2)

  தேசிய வருமானத்தின் உண்மை மதிப்பீடாக இவை கருதப்பதப்படுகிறது.

 • 3)

  மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு (HDI) கணக்கில் பின்வரும் எந்தப் பரிமாணத்தை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை?

 • 4)

  பின்வரும் எம்மாநிலத்தின் கல்வியறிவு தேசிய கல்வியறிவு விகிதத்தை காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது?

 • 5)

  பரம்பரை ரீதியான சமத்துவம் எந்த நடைமுறையில் உறுதி செய்யப்படுகிறது?

9th சமூக அறிவியல் - தேர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள் Book Back Questions ( 9th Social Science - Election, Political Parties And Pressure Groups Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  கீழ்க்கண்ட நாட்டின் தேர்தல் முறையினை இந்தியா ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது.

 • 2)

  இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அமைக்க வழிவகை செய்யும் அரசியலமைப்பு பிரிவு

 • 3)

  இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதி தேர்தல் ஆணையத்தைப் பற்றி கூறுகிறது?

 • 4)

  நோட்டா (NOTA) முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு

 • 5)

  அழுத்தக்குழுக்கள் எனும் சொல்லினை உருவாக்கிய நாடு

9th சமூக அறிவியல் - அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி Book Back Questions ( 9th Social Science - Forms Of Government And Democracy Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  ஒரு நபரோ, அரசரோ அல்லது அரசியோ ஆட்சி செய்யும் முறை

 • 2)

  முன்னுரிமை பெற்ற சிலரால் நடத்தப்படும் ஆட்சிமுறை

 • 3)

  குடவோலை முறையை பின்பற்றியவர்கள்

 • 4)

  பழங்காலத்தில் நேரடி மக்களாட்சி முறை பின்பற்றப்பட்டப் பகுதி

 • 5)

  எந்த மொழியிலிருந்து “டெமாகிரஸி” என்ற வார்த்தைப் பெறப்பட்டது?

9th சமூக அறிவியல் - வளிமண்டலம் Book Back Questions ( 9th Social Science - Atmosphere Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  வளிமண்டலத்தில் கீழாக உள்ள அடுக்கு _______________ ஆகும்.

 • 2)

  வாயு நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு நீரானது மாறுகின்ற செயல்பாட்டினை _______________ என்று அழைக்கிறோம்.

 • 3)

  _______________ புவியின் முக்கிய ஆற்றல் மூலமாகும்.

 • 4)

  காற்று வேகமானி

 • 5)

  காற்று திசைமானி

9th சமூக அறிவியல் - பாறைக்கோளம் I புவி புறச்செயல்முறைகள் Book Back Questions ( 9th Social Science - Lithosphere II Exogenetic Processes Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  பாறைகளின் சிதைவுறுதலும் அழிதலும் ___________ என்று அழைக்கப்படுகிறது

 • 2)

   ________  ஆற்றின் மூப்பு நிலையில் உருவாகும் நிலத்தோற்றம் ஆகும்

 • 3)

  கடல் தூண்கள் உருவாவதற்குக் காரணம் ________________

 • 4)

  ________ ன் அரித்தல் செசெய்கையினால் சர்க்குகள் உருவாக்கப்படுகின்றன

 • 5)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றம்?

9th சமூக அறிவியல் - பாறைக்கோளம் I புவி அகச்செயல்முறைகள் Book Back Questions ( 9th Social Science - Lithosphere – I Endogenetic Processes Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  புவித்தட்டுகள் நகர்வதால் ஏற்படும் அழுத்தம் மற்மற்றும் இறுக்கத்தின் காரணமாக ஏற்படும் விரிசல் _____________ எனப்படும் 

 • 2)

  எரிமலைமலை மேல் பகுதியில் கிண்ணம் போன்ற பள்ளமான அமைப்பினை _____________ என்று அழைக்கின்றோம்

 • 3)

  உலக வரைபடத்தில் கீழ்க்கண்டவற்றை குறிக்கவும்.
  அ). பசிபிக் நெநெருப்பு வளையம்
  ஆ) புவி அதிர்ச்சி மண்டலம் (ஏதேதேனும் இரண்டு)
  இ) செயல்படும் எரிமலைகள் இரண்டு
  ஈ) இமயமலை மற்றும் ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர்கள்
  உ) கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவின் பிளவுப்பள்ளத்தாக்கு

 • 4)

  விலகும் எல்லை மற்மற்றும் இணையும் எல்லை

 • 5)

  கவச எரிமலை மற்றும் கும்மட்ட எரிமலை

9th Standard சமூக அறிவியல் - அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அரசியல் மாற்றங்களும் Book Back Questions ( 9th Standard Social Science - Intellectual Awakening And Socio-political Changes Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  ஒரு தத்துவப் பிரிவை நிறுவிய __________ எளிமைக்கும் தன்னல மறுப்பிற்கும் உதாரணமாக விளங்கினார்.

 • 2)

  வடக்கில் காபூல் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து தெற்கில் கோதாவரி வரை பரவியிருந்த வட இந்தியாவின் ___________ எனப்பட்ட பதினாறு மாநிலங்களின் அரசுகளின் எழுச்சி ஏற்பட்டது

 • 3)

  மும்மணிகள் (திரி ரத்னா) என்ற மூன்று கொள்கைகளை போதித்தவர் __________.

 • 4)

  வெவ்வேறு காலகட்டங்களைச் சேர்ந்த, பிரார்த்தனைகளும் மரபுவழிக் கதைகளும் அடங்கிய புனித இலக்கியத் தொகுப்பு __________ ஆகும்

 • 5)

  ____________ தீர்த்தங்கரர்களின் நீண்ட மரபில் வந்தவர் என்றும் 24வது மற்றும் கடைசி தீர்த்தங்கரர் என்றும் சமணர்கள் நம்புகிறார்கள்.

9th சமூக அறிவியல் Unit 3 தொடக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும் Book Back Questions ( 9th Social Science Unit 3 Early Tamil Society And Culture Book Back Questions ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பத்தப்பட்ட எழுத்துமுறை யாது?

 • 2)

  சேரர்களை பற்றிக் குறிப்பிடும் கல்வெட்டு எது?

 • 3)

  காயல் சிறந்த நகரம்’ என்று விவரித்த வெனீஸ் நகரப் பயணி யார்?

 • 4)

  கற்கள், செப்பேடுகள், நாணயங்கள், மோதிரங்கள் ஆகியவற்றின் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் ___________ ஆகும்

 • 5)

  மௌரியர் காலத்தில் ஆட்சிக்கலை மற்றும் பொருளாதாரம் குறித்து கௌடில்யர் எழுதிய நூல் ____________ ஆகும்.

9th சமூக அறிவியல் Unit 2 பண்டைய நாகரிகங்கள் Book Back Questions ( 9th Social Science Unit 2 Ancient Civilisations Unit 2 Book Back Question ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  சொற்களைப் படங்கள் மூலம் உணர்த்தும் குறியீட்டு முறையை ________________ என்கிறோம்

 • 2)

  i) யாங்சி ஆறு சீனாவின் துயரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
  ii) வு-டி சீனப்பெருஞ்சுவரைக் கட்டினார்.
  iii) சீனர்கள் வெடிமருந்தைக் கண்டுபிடித்தனர்.
  iv) தாவோயிசத்தை நிறுவியவர் மீனியஸ் என்று சீன மரபு கூறுகிறது.

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் மெசபடடோமியாவைச் சேர்ந்த நான்கு நாகரிகங்களின் சரியான காலவரிசை எது?

 • 4)

  கூற்று: மெஸபடோமிய நாகரிகத்தின் அஸிரியர்கள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் சமகாலத்தவர் ஆவர்.
  காரணம்: அஸிரிய ஆட்சியாளரின் ஆவணம் ஒன்று மெலுஹாவிலிருந்து வந்த கப்பல்கள் பற்றி கூறுகின்றது.

 • 5)

  ____________ என்பது மனிதத் தலையும் சிங்க உடலும் கொண்ட, கல்லால் ஆன மிகப் பெரிய உருவம் ஆகும்.

9th சமூக அறிவியல் - மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் - வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் Book Back Questions ( 9th Social Science - Evolution Of Humans And Society - Prehistoric Period Book Back Question ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  பரிணாம வளர்ச்சி வரிசையில் நவீன மனிதனின் நேன் நேரடி முன்னோர் ____________ ஆவர்.

 • 2)

  தமிழகத்துக்கு அப்பால் சே சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் குறித்து அறிந்துகொள்ள  பொ.ஆ.மு. 3ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ________________ கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் உதவுகின்றன

 • 3)

  எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

 • 4)

  கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருகே இடைக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
  காரணம்: நீர்ப்பாசன மேலாண்மை இடைக் கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது

 • 5)

  கூற்று : பொ.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகர் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அவரது பேரரசுக்கு வெளியே இருந்த சேரர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது.
  காரணம்: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழங்கால அரசர்கள் அரசியல்நோக்கில் அவர்களின் ஆட்சியை இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள்.

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 5 பாறைக்கோளம் – I புவி அகச்செயல்முறைகள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 9th Standard Social Science Chapter 5 Lithosphere – I Endogenetic Processes One Mark Question with Answer Key ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  புவியின் திடமான தன்மைகொண்ட மேல்புற அடுக்கை _____________ என்று அழைக்கின்றோம்

 • 2)

  புவியினுள் உருகிய இரும்பைக் கொண்ட அடுக்கை _____________ என்று அழைக்கின்றோ

 • 3)

  பாறைக்குழம்பு _____________ காணப்படுகிறது.

 • 4)

  டையஸ்ட்ரோபிசம் _____________ உடன் தொடர்புடையது

 • 5)

  கூற்று: பாறைக்குழம்பு துவாரம் வழியாக வெளியேறும்.
  காரணம்: புவியின் உட்பகுதி அழுத்தப்பட்ட பாறைக் குழம்பினைக் கொண்டிருக்கும்.

9th Standard சமூக அறிவியல் Unit 4 அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அரசியல் மாற்றங்களும் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 9th Standard Social Science Unit 4 Intellectual Awakening And Socio-political Changes One Mark Question with Answer Key ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  ஒரு தத்துவப் பிரிவை நிறுவிய __________ எளிமைக்கும் தன்னல மறுப்பிற்கும் உதாரணமாக விளங்கினார்.

 • 2)

  மகாவீரர்களின் போதனைகளால் ஈர்க்கப்பட்ட மகத அரசர் __________.

 • 3)

  வடக்கில் காபூல் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து தெற்கில் கோதாவரி வரை பரவியிருந்த வட இந்தியாவின் ___________ எனப்பட்ட பதினாறு மாநிலங்களின் அரசுகளின் எழுச்சி ஏற்பட்டது

 • 4)

  மும்மணிகள் (திரி ரத்னா) என்ற மூன்று கொள்கைகளை போதித்தவர் __________.

 • 5)

  மௌரிய ஆட்சி அமைப்பு மற்றும் சமூகம் குறித்த செய்திகளைத் தன் குறிப்புகளால் அளித்தவர்

9th சமூக அறிவியல் - தொடக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும் - ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் ( 9th Social Science - Early Tamil Society And Culture One Mark Question with Answer Key ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பத்தப்பட்ட எழுத்துமுறை யாது?

 • 2)

  தமிழ்நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்குச் சென்ற வியாயாபாரிகளையும் குதிரை வணிகர்களையும் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற, இலங்கையின் பாலி மொழி வரலாற்று நூல் எது?

 • 3)

  காடாக இருந்த இடங்களை வேளாண் நிலங்களாக மாற்றுதல், நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்துதல் ஆகிய பெருமைகளுக்கு உரிய சோழ அரசன் யார்?

 • 4)

  சேரர்களை பற்றிக் குறிப்பிடும் கல்வெட்டு எது?

 • 5)

  காயல் சிறந்த நகரம்’ என்று விவரித்த வெனீஸ் நகரப் பயணி யார்?

9th சமூக அறிவியல் Unit 2 பண்டைய நாகரிகங்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Unit 2 Ancient Civilisations One Mark Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  சொற்களைப் படங்கள் மூலம் உணர்த்தும் குறியீட்டு முறையை ________________ என்கிறோம்

 • 2)

  எகிப்தியர்கள் இறந்த உடல்களைப் பதப்படுத்தி பாதுகாத்த முறை ________________

 • 3)

  சுமேரியர்களின் எழுத்துமுறை ______ ஆகும்

 • 4)

  ஹரப்பர்கள் __________ பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை

 • 5)

  கூற்று: மெஸபடோமிய நாகரிகத்தின் அஸிரியர்கள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் சமகாலத்தவர் ஆவர்.
  காரணம்: அஸிரிய ஆட்சியாளரின் ஆவணம் ஒன்று மெலுஹாவிலிருந்து வந்த கப்பல்கள் பற்றி கூறுகின்றது.

9th சமூக அறிவியல் Chapter 1 மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் - வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 9th Social Science Chapter 1 Evolution Of Humans And Society - Prehistoric Period One Mark Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

 • 2)

  எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

 • 3)

  i) செல்ட் எனப்பட்ட தீட்டப்பட்ட கற்கோடரிகளைப் புதிய கற்கால மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.
  ii) புதிய கற்காலக் கிராமம் குறித்த சான்று சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பையம்பள்ளியில் காணப்படுகிறது.
  iii) புதிய கற்காலத்தைத் தொடர்ந்து வந்த பண்பாட்டுக்காலம் வெண்கலக் காலம் எனப்படுகிறது.
  iv) விலங்குகளை வளர்த்தல், பயிர் செய்தல் ஆகியவை நடந்த காலகட்டம் இடைக்கற்காலம் எனப்படுகிறது.

 • 4)

  கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருகே இடைக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
  காரணம்: நீர்ப்பாசன மேலாண்மை இடைக் கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது

 • 5)

  கூற்று : பொ.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகர் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அவரது பேரரசுக்கு வெளியே இருந்த சேரர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது.
  காரணம்: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழங்கால அரசர்கள் அரசியல்நோக்கில் அவர்களின் ஆட்சியை இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள்.

9th சமூக அறிவியல் செவ்வியல் உலகம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Social Science The Classical World Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  _________ என்ற கிரேக்க நகர அரசு, பாரசீகர்களை இறுதிவரை எதிர்த்து நின்றது.

 • 2)

  கிரேக்கர்களின் மற்றோரு பெயர்  _____ஆகும்.

 • 3)

  ஹன் அரச வம்சத்தைத் தோற்றுவித்தவர் ________ஆவார்.

 • 4)

  இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுத்துவதற்குக் காரணமாக இருந்த ரோமானிய ஆளுநர் _______ஆவார்.

 • 5)

  பெலப்பொனேஷியப் போர் ________மற்றும் ________ ஆகியோர்களுக்கிடையே நடைபெற்றுள்ளது.

9th Standard சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Term 1 Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

 • 2)

  ஹரப்பர்கள் __________ பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை

 • 3)

  சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பத்தப்பட்ட எழுத்துமுறை யாது?

 • 4)

  மும்மணிகள் (திரி ரத்னா) என்ற மூன்று கொள்கைகளை போதித்தவர் __________.

 • 5)

  கடல் தூண்கள் உருவாவதற்குக் காரணம் ________________

9th Standard சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Term 1 Five Marks Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களின் வரலாறு பூமியின் வரலாற்றுடன் நெருங்கிய தொடர்பு உடையது – தெளிவுப்படுத்துக.

 • 2)

  தமிழகத்தின் அரசியல் சக்திகள் எந்தளவுக்குச் சங்க கால ஆட்சி அமைப்பின் மீது தாக்கம் செலுத்தின?

 • 3)

  கன்பூசியஸின் ஐந்து முக்கியமான கோட்பாடுகளை விளக்கிக்கூறு

 • 4)

  புவியின் அகச்செயல் முறைகள் மற்றும் புறச்செயல் முறைகள் குறித்து எழுதுக

 • 5)

  எரிமலைகளால் உண்டாகும் விளைவுகள் யாவை?

9th Standard சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Term 1 Two Marks Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  கருவம் மற்றும் மேலோடு

 • 2)

  விலகும் எல்லை மற்மற்றும் இணையும் எல்லை

 • 3)

  கவச எரிமலை மற்றும் கும்மட்ட எரிமலை

 • 4)

  கல்விழுது மற்றும் கல்முளை

 • 5)

  நீண்ட மணல்திட்டு மற்றும் மணல் திட்டு

9th Standard சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Term 1 One Marks Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  விவசாயம் மற்றும் விலங்குகளைப் பழக்கப்படுத்துதல் தொடங்கிய காலகட்டம்

 • 2)

  எகிப்தியர்கள் இறந்த உடல்களைப் பதப்படுத்தி பாதுகாத்த முறை ________________

 • 3)

  சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பத்தப்பட்ட எழுத்துமுறை யாது?

 • 4)

  மகாவீரர்களின் போதனைகளால் ஈர்க்கப்பட்ட மகத அரசர் __________.

 • 5)

  புவியின் திடமான தன்மைகொண்ட மேல்புற அடுக்கை _____________ என்று அழைக்கின்றோம்

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 11 இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 11 Employment in India and Tamil Nadu Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  பணியிடத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு ___________வயது வரையிலான வயதை கணக்கிடலாம்

 • 2)

  பின்வரும் துறைகளில் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய வேலைவாய்ப்புத் துறை எது?

 • 3)

  மூன்றாம் துறையில் அடங்குவது

 • 4)

  __________ துறை வேலை பாதுகாப்பு மற்றும் அதிக ஊதியம் வழங்குகிறது.

 • 5)

  தமிழ் நாட்டில் ________ துறையில் அதிக நபர்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 10 மேம்பாட்டை அறிவோம் - தொலைநோக்கு, அளவீடு மற்றும் நிலைத் தன்மை மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 10 Understanding Development - Perspectives Measurement and Sustainability Model Question Pape - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனித வளம் எனும் சொல் குறிப்பிடுவது

 • 2)

  தேசிய வருமானத்தின் உண்மை மதிப்பீடாக இவை கருதப்பதப்படுகிறது.

 • 3)

  ஜி-8 நாடுகளின் கூட்டமைப்பின் உறுப்பு நாடுகளில் இல்லாத ஒன்று

 • 4)

  பின்வரும் எம்மாநிலத்தின் கல்வியறிவு தேசிய கல்வியறிவு விகிதத்தை காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது?

 • 5)

  பொருந்தாத ஒன்றை கண்டறி

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 9 தேர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 9 Election, Political Parties and Pressure Groups Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  கீழ்க்கண்ட நாட்டின் தேர்தல் முறையினை இந்தியா ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது.

 • 2)

  இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அமைக்க வழிவகை செய்யும் அரசியலமைப்பு பிரிவு

 • 3)

  பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைத் தேசியக் கட்சியாகவோ அல்லது மாநிலக் கட்சியாகவோ அங்கீகரிப்பவர்/ அங்கீகரிப்பது.

 • 4)

  கூற்று(A): இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான அழுத்தக்குழுக்கள் காணப்படுகின்றன
  காரணம் (R): அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் இருப்பதை போல இந்தியாவில் அழுத்தக் குழுக்கள் வளர்ச்சியடையவில்லை

 • 5)

  இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ___________ உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கியுள்ளது

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 8 அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 8 Forms of Government and Democracy Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  ஒரு நபரோ, அரசரோ அல்லது அரசியோ ஆட்சி செய்யும் முறை

 • 2)

  முன்னுரிமை பெற்ற சிலரால் நடத்தப்படும் ஆட்சிமுறை

 • 3)

  ஆபிரகாம் லிங்கன் _________ நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருந்தார்

 • 4)

  பழங்காலத்தில் நேரடி மக்களாட்சி முறை பின்பற்றப்பட்டப் பகுதி

 • 5)

  மக்களாட்சியில் இறுதி அதிகாரம் பெற்றவர்கள்

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 7 வளிமண்டலம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 7 Atmosphere Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  ________ உயிர்வாழ இன்றியமையாத வாயுவாகும்.

 • 2)

  _______________ வானனொலி அலைகளை பிரதிபலிக்கிறது.

 • 3)

  வாயு நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு நீரானது மாறுகின்ற செயல்பாட்டினை _______________ என்று அழைக்கிறோம்.

 • 4)

  _______________ 5° வடக்கு முதல் 5° தெற்கு அட்சம் வரை பரவியுள்ளது.

 • 5)

  _______________ செம்மறி ஆட்டு மேகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 6 பாறைக்கோளம் – II புவி புறச்செயல்முறைகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 6 Lithosphere – II Exogenetic Processes Model Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  பாறைகளின் சிதைவுறுதலும் அழிதலும் ___________ என்று அழைக்கப்படுகிறது

 • 2)

   ________  ஆற்றின் மூப்பு நிலையில் உருவாகும் நிலத்தோற்றம் ஆகும்

 • 3)

  கடல் தூண்கள் உருவாவதற்குக் காரணம் ________________

 • 4)

  ________ ன் அரித்தல் செசெய்கையினால் சர்க்குகள் உருவாக்கப்படுகின்றன

 • 5)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றம்?

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 5 பாறைக்கோளம் – I புவி அகச்செயல்முறைகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 5 Lithosphere – I Endogenetic Processes Important Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  உட்புறச்செயல்கள்

 • 2)

  கவசம்

 • 3)

  இணையும் எல்லை

 • 4)

  புவிஅதிர்ச்சி

 • 5)

  கூட்டு எரிமலை

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 4 அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அரசியல் மாற்றங்களும் முக்கிய வினாத்தாள் (9th Standard Social Science Chapter 4 Intellectual Awakening and Socio-Political Changes Important Question Paper) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  ஒரு தத்துவப் பிரிவை நிறுவிய __________ எளிமைக்கும் தன்னல மறுப்பிற்கும் உதாரணமாக விளங்கினார்.

 • 2)

  மும்மணிகள் (திரி ரத்னா) என்ற மூன்று கொள்கைகளை போதித்தவர் __________.

 • 3)

  மௌரிய ஆட்சி அமைப்பு மற்றும் சமூகம் குறித்த செய்திகளைத் தன் குறிப்புகளால் அளித்தவர்

 • 4)

  வெவ்வேறு காலகட்டங்களைச் சேர்ந்த, பிரார்த்தனைகளும் மரபுவழிக் கதைகளும் அடங்கிய புனித இலக்கியத் தொகுப்பு __________ ஆகும்

 • 5)

  கங்கைச் சமவெளியில் ________ வேளாண்மைக்கு மாடுகளின் தேவை அவசியமானது.

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 3 தொடக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும் முக்கிய வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 3 Early Tamil Society and Culture Important Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பத்தப்பட்ட எழுத்துமுறை யாது?

 • 2)

  தமிழ்நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்குச் சென்ற வியாயாபாரிகளையும் குதிரை வணிகர்களையும் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற, இலங்கையின் பாலி மொழி வரலாற்று நூல் எது?

 • 3)

  காடாக இருந்த இடங்களை வேளாண் நிலங்களாக மாற்றுதல், நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்துதல் ஆகிய பெருமைகளுக்கு உரிய சோழ அரசன் யார்?

 • 4)

  காயல் சிறந்த நகரம்’ என்று விவரித்த வெனீஸ் நகரப் பயணி யார்?

 • 5)

  (i) பதிற்றுப்பத்து பாண்டி அரசர்களையும் அவர்களின் ஆட்சிப் பகுதிகளையும் குறித்துச் சொல்கிறது.
  (ii) காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் நடந்த வணிக நடவடிக்கைகளை அகநானூறு விவரிக்கிறது.
  (iii) சோழர்களின் சின்னம் புலி ஆகும், அவர்கள் புலி உருவம் பொறித்த, சதுர வடிவிலான செம்பு நாணயங்களை வெளியிட்டார்கள்.
  (iv) நெய்தல் என்பது மணற்பாங்கான பாலைவனப் பகுதி ஆகும்.

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 2 பண்டைய நாகரிகங்கள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 2 Ancient Civilisations Important Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  சொற்களைப் படங்கள் மூலம் உணர்த்தும் குறியீட்டு முறையை ________________ என்கிறோம்

 • 2)

  ஹரப்பர்கள் __________ பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை

 • 3)

  i) மெசபடோமியாவின் மிகப் பழமையான நாகரிகம் அக்காடியர்களுடைய நாகரிகம் ஆகும்.
  ii) சீனர்கள் ஹைரோகிளிபிக் முறையை வளர்த்தெடுத்தார்கள்.
  iii) யூப்ரடிஸ், டைகிரிஸ் ஆகிய ஆறுகள் மன்னார் வளைகுடாவில் கலக்கின்றன.
  iv) பாபிலோனிய அரசரான ஹமுராபி பெரும் சட்ட வல்லுனர் ஆவார்

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் மெசபடடோமியாவைச் சேர்ந்த நான்கு நாகரிகங்களின் சரியான காலவரிசை எது?

 • 5)

  கூற்று: மெஸபடோமிய நாகரிகத்தின் அஸிரியர்கள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் சமகாலத்தவர் ஆவர்.
  காரணம்: அஸிரிய ஆட்சியாளரின் ஆவணம் ஒன்று மெலுஹாவிலிருந்து வந்த கப்பல்கள் பற்றி கூறுகின்றது.

9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 1 மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் - வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 1 Evolution of Humans and Society - Prehistoric Period Important Question Paper ) - by Hari Priya - Tiruchengode View & Read

 • 1)

  மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

 • 2)

  தமிழகத்துக்கு அப்பால் சே சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் குறித்து அறிந்துகொள்ள  பொ.ஆ.மு. 3ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ________________ கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் உதவுகின்றன

 • 3)

  எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

 • 4)

  i) செல்ட் எனப்பட்ட தீட்டப்பட்ட கற்கோடரிகளைப் புதிய கற்கால மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.
  ii) புதிய கற்காலக் கிராமம் குறித்த சான்று சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பையம்பள்ளியில் காணப்படுகிறது.
  iii) புதிய கற்காலத்தைத் தொடர்ந்து வந்த பண்பாட்டுக்காலம் வெண்கலக் காலம் எனப்படுகிறது.
  iv) விலங்குகளை வளர்த்தல், பயிர் செய்தல் ஆகியவை நடந்த காலகட்டம் இடைக்கற்காலம் எனப்படுகிறது.

 • 5)

  கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருகே இடைக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
  காரணம்: நீர்ப்பாசன மேலாண்மை இடைக் கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுப்பு 3 மாதிரி வினாத்தாள் 2019 ( 9th Standard Social Science Term 3 Model Question Paper 2019 ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  பதினாறாம் லூயியின் கீழ்க் குறைந்தபட்ச அதிகாரங்களைக் கொண்ட முடியாட்சியையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள விரும்பிய மிதவாத தாராளவாதிகள் _________

 • 2)

  ஒப்பந்தக் கூலி முறையானது ஒரு வகை ____________

 • 3)

  மக்கள்தொகை பற்றி புள்ளியியல் விவரக் கல்வி ____________ஆகும்.

 • 4)

  நிலவரைபடத்தில் உறுதியான  கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்குப் பயன்படும் நிரந்தர குறியீடுகள் 

 • 5)

  1985 ஆம் ஆண்டு திட்டக் குழுவினால் நிறுவப்பட்ட குழு எது?

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுப்பு 3 வினாவிடை (9th Standard Social Science Term 3 Study material ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  தாமஸ் பெயின் எழுதிய புகழ்வாய்ந்த நூல் _______ ஆகும்

 • 2)

  சிலேட்டரை அமெரிக்க தொழில் புரட்சியின் தந்தை என அழைத்தவர் யார்?

 • 3)

  எக்கண்டுபிடிப்பு பருத்தியிலிருந்து கோட்டைகளைப் பிரித்தது

 • 4)

  1896இல் _______ நாடுகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு மலாய் ஐக்கிய நாடுகள் உருவாக்கப்பட்டது.

 • 5)

  மக்கள்தொகை பற்றி புள்ளியியல் விவரக் கல்வி ____________ஆகும்.

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுப்பு 3 முக்கிய 5 மதிப்பெண் வினா விடை ( 9th Standard Social Science Term 3 Important 5Mark Questions and Answers ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  ‘பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் வரி விதிப்பு இல்லை.’ இக்கூற்று அமெரிக்க சுதந்திரப்போருக்கு எவ்வாறு வழிவகுத்தது என்பதை விளக்குக.

 • 2)

  1789 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்குப் பிரெஞ்சுத் தத்துவஞானிகளின் பங்களிப்பின் விளக்கவும்.

 • 3)

  அமெரிக்காவில் இரண்டாவது தொழிற்புரட்சி நடைபெற்றதற்கான காரணங்களை வரிசைப்படுத்துக.

 • 4)

  இங்கிலாந்தின் தொழிற்புரட்சியினால் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட விளைவுகள் யாவை?

 • 5)

  இந்தியாவில் ஆங்கிலேய ஆட்சியின் பொருளாதாரத் தாக்கத்தை விவாதிக்கவும்.

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வரலாறு பாட பகுதி முக்கிய வினா விடை ( 9th Standard Social Science Important Questions History and Answers ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  அமெரிக்காவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் ஆங்கிலேய காலனி _______ ஆகும்.

 • 2)

  பிரெரெஞ்சுப் புரட்சியின் முன்னோடியாக, வாஷிங்டனுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராடியவர்_____ .

 • 3)

  ___________லஃபாயட், த தாமஸ் ஜெபர்சன், மிரபு ஆகியோரால் எழுதப்பட்டது.

 • 4)

  ________ இல் ஆங்கிலேயரின் தோல்வி பிரான்சிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான நட்புக்கு வழிவகுத்தது.

 • 5)

  பிரான்சில் அரச சர்வாகாரத்தின் சின்னமாக _______ இருந்தந்தது

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழு பாட முக்கிய குறுகிய கேள்வி வினா விடை ( 9th Standard Social Science Full Portion Important Short Answers and Questions ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  மக்கள் அடர்த்தி என்றால் என்ன?

 • 2)

  கொள்ளை நோய் என்றால் என்ன?

 • 3)

  அதிக மக்களடர்த்தி மற்றும் குறைந்த மக்களடர்த்தி உள்ள பகுதிகளை எழுதுக.

 • 4)

  பசுமை குடில் விளைவு என்றால் என்ன?

 • 5)

  பிறப்பு வீதம் மற்றும் இறப்பு வீதம்.

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுப்பு 3 முழு பாட முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினா விடை ( 9th Standard Social Science Term 3 Important 1 mark Questions ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  அமெரிக்காவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் ஆங்கிலேய காலனி _______ ஆகும்.

 • 2)

  பிரெரெஞ்சுப் புரட்சியின் முன்னோடியாக, வாஷிங்டனுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராடியவர்_____ .

 • 3)

  ___________லஃபாயட், த தாமஸ் ஜெபர்சன், மிரபு ஆகியோரால் எழுதப்பட்டது.

 • 4)

  ________ இல் ஆங்கிலேயரின் தோல்வி பிரான்சிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான நட்புக்கு வழிவகுத்தது.

 • 5)

  பிரான்சில் அரச சர்வாகாரத்தின் சின்னமாக _______ இருந்தந்தது

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கூடுதல் வினாக்கள் ( 9th Standard Social Science Creative Question ) - by Balamurugan View & Read

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முக்கிய வினாக்கள் ( 9th Standard Social Science Important Question ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  மக்கள் அடர்த்தி என்றால் என்ன?

 • 2)

  கொள்ளை நோய் என்றால் என்ன?

 • 3)

  அதிக மக்களடர்த்தி மற்றும் குறைந்த மக்களடர்த்தி உள்ள பகுதிகளை எழுதுக.

 • 4)

  பசுமை குடில் விளைவு என்றால் என்ன?

 • 5)

  பிறப்பு வீதம் மற்றும் இறப்பு வீதம்.

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மாதிரி தேர்வு ( 9th Standard Social Model Exam) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  ________ இல் ஆங்கிலேயரின் தோல்வி பிரான்சிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான நட்புக்கு வழிவகுத்தது.

 • 2)

  கீழ்க் காண்பனவற்றில் எது ஹே மார்க்கெட் நிகழ்ச்சியின் நினைவுநாளாகக் கடைபிடிக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  எக்கண்டுபிடிப்பு பருத்தியிலிருந்து கோட்டைகளைப் பிரித்தது

 • 4)

  இந்தியாவுடன் வணிக உறவை நிறுவிக் கொண்ட முதல் ஜோப்பிய நாட்டினர் ______________.

 • 5)

  மக்கள்தொகை பற்றி புள்ளியியல் விவரக் கல்வி ____________ஆகும்.

9ஆம் வகுப்பு சமுக அறிவியல் மாதிரி தேர்வு வினாத்தாள் 2018-19 ( 9th Standard Social Science Model Test Question Paper 2018-19 ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  பெலப்பொனேஷியப் போர் ________மற்றும் ________ ஆகியோர்களுக்கிடையே நடைபெற்றுள்ளது.

 • 2)

  _____என்பதன் பொருள் பெரும் பெயர் என்பதாகும்.

 • 3)

  தக்காண சுல்தானியன்கள்  ____ஆல் கைப்பற்றப்பட்டன.

 • 4)

  பூமத்திய ரேகையை கடந்த முதல் மாலுமி யார்?

 • 5)

  கீழ்கண்ட கூற்றுகளை ஆராய்க
  1. மீன்பிடித்தளங்கள் பெரும்பாலும் அகலமான கண்டத்திட்டு பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.
  2. மிதவெப்ப மண்டலப்பகுதிகளில் மீன்பிடித்தொழில் நன்கு வளர்ச்சியடைகிறது.
  3. மீனின் முதன்மை உணவான தாவர ஊட்டச்சத்து வளர்வதற்கு வெப்ப நிரோட்டமும் இணைவதே காரணமாகும்.
  4. இந்தியாவின் உள்நாட்டு மீன்பிடித்தொழில் குறிப்பிடத்தக்கது ஆகும்.

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினா விடை ( 9th Standard Social Science Important One Mark Questions ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  'சுந்தா அகழி' காணப்படும் பெருங்கடல்________ 

 • 2)

  கடலடி மலைத்தொடர் உருவாக காரணம்.

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் சரியாகப் பொருந்தாதது எது?

 • 4)

  புவியின் குளிர்ச்சியான பல்லுயிர்த்தொகுதி

 • 5)

  பாலைவனத்தாவரங்கள் வளரும் சூழல்

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் திருப்புதல் மாதிரி தேர்வு வினாத்தாள் 2018 ( 9th Social Science Revision Test Model Question Paper 2018 ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  கிரேக்கர்களின் மற்றோரு பெயர்  _____ஆகும்.

 • 2)

  ஹருன்-அல் ரஷித் என்பவர் ______ன் திறமையான அரசர்.

 • 3)

  ஐநூற்றுவர் என்றறியப்பட்ட வணிகக்  குழு தனது தலைமையிடம் ____ல் கொண்டிருந்தது.

 • 4)

  'ஸ்கூல் ஆஃப் ஏதென்ஸ்' என்ற ஓவியத்தை வரைந்தவர்.

 • 5)

  கடல் மட்டத்தின் கீழுள்ள நிலத்தோற்றங்கள் வரிசைக்கிரமமாக உள்ளவை எவை?

9 ஆம் வகுப்புசமூக அறிவியல் பருவம் 3 மாதிரி தேர்வு ( 9th std Social Term 3 Model Exam ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  _________ என்ற கிரேக்க நகர அரசு, பாரசீகர்களை இறுதிவரை எதிர்த்து நின்றது.

 • 2)

  ஹருன்-அல் ரஷித் என்பவர் ______ன் திறமையான அரசர்.

 • 3)

  விரிவடைந்துவரும் அலாவுதின் கில்ஜியின் இரண்டாவது வலிமை வாய்ந்த இடம் ________.

 • 4)

  கீழ்கண்ட தாவரங்களுள் எது அமெரிக்காவிலிருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

 • 5)

  பெருங்கடலின் வெப்பநிலை ஆழத்தை நோக்கிச் செல்லச் செல்ல _______ 

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினா விடை ( 9th standard social science important 1 mark questions ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  கிரேக்கர்களின் மற்றோரு பெயர்  _____ஆகும்.

 • 2)

  பெலப்பொனேஷியப் போர் ________மற்றும் ________ ஆகியோர்களுக்கிடையே நடைபெற்றுள்ளது.

 • 3)

   ________ஜப்பானின் பழமையான மதம் ஆகும்.

 • 4)

  ஸ்பெயினைக் கைப்பற்றிய அராபிய தளபதி_______ 

 • 5)

  நிலப்புரத்துவம் ________மையமாகக் கொண்டது.

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அரை ஆண்டுத் தேர்வு வரைபட கேள்வித்தாள் ( 9th standard social science half yearly exam maps question paper ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  உலக வரைபடத்தில் கீழ்க்கண்டவற்றை குறிக்கவும்.
  அ). பசிபிக் நெநெருப்பு வளையம்
  ஆ) புவி அதிர்ச்சி மண்டலம் (ஏதேதேனும் இரண்டு)
  இ) செயல்படும் எரிமலைகள் இரண்டு
  ஈ) இமயமலை மற்றும் ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர்கள்
  உ) கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவின் பிளவுப்பள்ளத்தாக்கு

 • 2)

  கொடுக்கப்பட்டுள்ள உலக வரைபடத்தில் கீழ்க்கண்டவற்றைக் குறிக்கவும் (நில வரைபடப் புத்தக உதவியுடன்)
  1. ஏதேனும் இரண்டு டெல்டாக்கள்.
  2. அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கில் உள்ள சுண்ணாம்புப் பிரதேச பகுதி.
  3. உலகில் காணப்படும் ஏதேனும் இரண்டு வெப்ப மற்றும் குளிர் பாலைவனங்களைக் குறிக்கவும்.
  4. கண்டப்ப்டப்பனியாறு காணப்பப்படும் ஏதேனும் ஒரு பகுதி.

 • 3)

  உலக வரைபடத்தில் கீழ்க்கண்டவற்றை குறிக்கவும்.
  1.பிரெய்ரி
  2.டெளன்ஸ்
  3. தூந்திர பல்லுயிர்த் தொகுதி 
  4.  வெப்பமண்டலக்காடுகள் பல்லுயிர்த் தொகுதி 

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம்-2 முக்கிய வினா விடை ( 9th standard social science term-2 important questions and answer - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  கிரேக்கர்களின் மற்றோரு பெயர்  _____ஆகும்.

 • 2)

  நிலப்புரத்துவம் ________மையமாகக் கொண்டது.

 • 3)

  கிருஷ்ணதேவராயர் _______ன் சமகாலத்தவர்.

 • 4)

  "தொண்ணூற்றைந்து கொள்கைகள்" களை எழுதியவர் யார்?

 • 5)

  கடல் நிரோட்டங்கள் உருவாகக் காரணம்.

9ஆம் வகுப்பு சமூகஅறிவியல் தொகுப்பு 2 முழு மதிப்பீடு தேர்வு வினாவிடை 2018 ( 9th Standard Social Science Term 2 Full Assesment Test Paper 2018 ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  _________ என்ற கிரேக்க நகர அரசு, பாரசீகர்களை இறுதிவரை எதிர்த்து நின்றது.

 • 2)

   ________ஜப்பானின் பழமையான மதம் ஆகும்.

 • 3)

  ஐநூற்றுவர் என்றறியப்பட்ட வணிகக்  குழு தனது தலைமையிடம் ____ல் கொண்டிருந்தது.

 • 4)

  பூமத்திய ரேகையை கடந்த முதல் மாலுமி யார்?

 • 5)

  கடலில் காணப்படும் 'பிளாங்டனின்' அளவைத் தீர்மானிக்கும் காரணி.
  1. நீரின் ஆழம் 
  2. கடல் நீரோட்டம் 
  3. வெப்பநிலை மற்றும் விவரப்பியம்
  4. பகல் மற்றும் இரவின் நீளம்

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுப்பு 2 முக்கிய வினா விடை 2018 ( ( 9th Standard Social Science Term 2 Important Questions and answers 2018 ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுத்துவதற்குக் காரணமாக இருந்த ரோமானிய ஆளுநர் _______ஆவார்.

 • 2)

  ஹருன்-அல் ரஷித் என்பவர் ______ன் திறமையான அரசர்.

 • 3)

  _________பேரரசு நிறுவப்பட்டது தென்னிந்தியாவின் நிர்வாக நிறுவனக் கட்டமைப்புகளை மாற்றியது.

 • 4)

  வில்லியம் ஹார்வி ______ கண்டுபிடித்தவர்.

 • 5)

  'சுந்தா அகழி' காணப்படும் பெருங்கடல்________ 

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுப்பு 2 மாதிரி தேர்வு வினாத்தாள் 2018 ( 9th Standard Social Science Term 2 Model Question Paper 2018 ) - by Balamurugan View & Read

 • 1)

  இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுத்துவதற்குக் காரணமாக இருந்த ரோமானிய ஆளுநர் _______ஆவார்.

 • 2)

  _____என்பதன் பொருள் பெரும் பெயர் என்பதாகும்.

 • 3)

  கிருஷ்ணதேவராயர் _______ன் சமகாலத்தவர்.

 • 4)

  வில்லியம் ஹார்வி ______ கண்டுபிடித்தவர்.

 • 5)

  பெருங்கடலின் வெப்பநிலை ஆழத்தை நோக்கிச் செல்லச் செல்ல _______ 

9th standard -Important questions for social - by QB Admin View & Read

Model Question paper for class 9th social - by QB Admin View & Read

9th social Model Question paper - by QB Admin View & Read

9th social science -Model Question paper - by QB Admin View & Read

9th Social Model Question paper - by QB Admin View & Read

Model Question paper for 9th social - by QB Admin View & Read

9th standard social Question paper - by QB Admin View & Read

Model Question paper for 9th social - by QB Admin View & Read