Tamilnadu Board வரலாறு Question papers for 11th Standard (தமிழ் Medium) Question paper & Study Materials

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு அனைத்து பாட முக்கிய வினா விடைகள் ( 11th Standard Tamil Medium All Chapter History Important Question ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  தொடக்க ஹரப்பா காலகட்டம் என்பது _________ ஆகும்

 • 3)

  செம்பு கற்காலத்தை தொடர்ந்து வந்த காலம் _______ 

 • 4)

  ஹரப்பா பண்பாட்டில் _______ இல்லை.

 • 5)

  ஹரப்பா நாகரிகம் _______ நாகரிகமாகும்.

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முக்கிய வினா விடைகள் ( 11th Standard Tamil Medium History Important Question ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  வரலாற்றின் பழமைமையான காலம்_________ ஆகும்.

 • 3)

  ஹரப்பா பண்பாட்டில் _______ இல்லை.

 • 4)

  ஹரப்பா மக்கள் ________ அறிந்திருக்கவில்லை.

 • 5)

  ஹரப்பாவில் கிடைத்தவற்றில் மிக நீளமானதாகக் கருதப்படும் எழுத்துத் தொடர்_______ குறியீடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

11th வரலாறு - Full Portion ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th History - Full Portion Five Marks Question Paper ) - by 8682895000 View & Read

 • 1)

  கீழ் மற்றும் இடைப்பழங்கற்காலப் பண்பாடுகளை ஒப்பிடுக.

 • 2)

  சிந்து நாகரிகம் ஏன் ஹரப்பா நாகரிகம் என அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  தமிழ்நாட்டின் பெருங்கற்கால அகழ்வாய்விடங்களைப் பற்றி விவாதிக்க.

 • 4)

  சமணத்தில் ஏற்பட்ட பிளவை விளக்குக.

 • 5)

  பெளத்த மத நான்கு சங்கங்களைப்பற்றி விவரி?

11th வரலாறு - Full Portion மூன்று மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th History - Full Portion Three Marks Question Paper ) - by 8682895000 View & Read

 • 1)

  இந்தியாவின் இடைப் பழங்கற்காலத்தின் முக்கியக் கூறுகளை எழுதுக.

 • 2)

  சிந்து நாகரிகம் நிலவிய பகுதியின் எல்லைகளைக் குறிப்பிடுக.

 • 3)

  பிந்தைய வேதகால பெண்கள் நிலையை கூறுக.

 • 4)

  இரண்டாம் நகரமயமாக்கத்துக்குப் பிறகு, வளர்ச்சி பெற்ற நகரங்கள் பற்றி எழுதுக.

 • 5)

  இந்தியாவில் மகா அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பின் தாக்கங்களைக் குறிப்பிடுக.

11th வரலாறு - Full Portion இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th History - Full Portion Two Marks Question Paper ) - by 8682895000 View & Read

 • 1)

  ஹோமினின் குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக.

 • 2)

  இடை பழங்கற்காலம் நாகரீகம் பரவியிருந்த இடங்களை கூறுக.

 • 3)

  இந்தியாவின் இரும்புக்காலம் குறித்து நீவிர் அறிந்ததென்ன?

 • 4)

  ரிக் வேதம் குறிப்பு தருக.

 • 5)

  மகாவீரருடைய போதனைகளின் மையக்கருத்து என்ன?

11th வரலாறு - திருப்புதல் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2 ( 11th History - Revision Model Question Paper 2 ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  தொடக்க ஹரப்பா காலகட்டம் என்பது _________ ஆகும்

 • 2)

  கீழ்க்காணும் இணைகளை கவனிக்கவும்.

  (i) இந்திரன்  விடியலின் கடவுள் 
  (ii) சூரியன்  புரந்தரா 
  (iii) உஷா  இருளை 
  (iv) மாருத்  வலிமையின் கடவுள் 

  மேற்கண்டவற்றில் எந்த இணை சரியானது?

 • 3)

  நாளந்தா பல்கலைக் கழகத்திற்குத் தலைமை தாங்கிய காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் ______ 

 • 4)

  _________தந்தை பிம்பிசாரரை கொன்றுவிட்டு ஆட்சிக்கு வந்தார்.

 • 5)

  சங்க காலத்தில் சோழர்களின் தலைநகரம் _______________

11th வரலாறு - பொதுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2019 - 2020 ( 11th History - Model Public Question Paper 2019 - 2020 ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  மெஹர்கார் _________ பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையது.

 • 2)

  வேதங்களில் பழைமையானது _______ வேதம்.

 • 3)

  பொ.ஆ. 470ல் வஜ்ரநந்தி என்பவரால் தமிழ்நாட்டில் திராவிட சமண சங்கம் நிறுவப்பட்ட இடம் _____

 • 4)

  ஹரியங்கா வம்சத்தை தொடர்ந்து_________வம்சம் ஆட்சிக்கு வந்தது.

 • 5)

  கௌதமிபுத்தர சதகர்னிக்குப் பின்னர் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றவர்  ________________  

11th வரலாறு - நவீனத்தை நோக்கி மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Towards Modernity Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  இந்தியாவில் சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய பல கருத்துக்கள் தோன்றிய முதல் மாகாணம் ________ ஆகும்.

 • 2)

  "வேதங்களை நோக்கி திரும்புக" என்று முழக்கமிட்டவர் _____ ஆவார்.

 • 3)

  பிரம்ம ஞான சபை ______ ல் நிறுவப்பட்டது.

 • 4)

  மேற்கத்திய அறிவியலை அறிமுகப்படுத்த சையது அகமதுகான் நிறுவிய அமைப்பு _______ ஆகும்.

 • 5)

  இஸ்லாமிய சமூகத்தினரின் சமய மீளுருவாக்கத்தை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்த இயக்கம்________ ஆகும்.

11th வரலாறு - ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு தொடக்ககால எதிர்ப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Early Resistance to British Rule Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  உடையார் அரசர்களுக்கு எதிராக மராத்தியர்களை  வெற்றிகரமாக கையாண்ட பின் ____ உண்மையான அரசர் ஆனார்.

 • 2)

  திப்பு சுல்தான் _____ பகுதியைக் கைப்பற்றியதால் மூன்றாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் தொடங்கியது.

 • 3)

  கோல் எழுச்சிக்குக் காரணமானவர் _______ஆவார்.

 • 4)

  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் போது இந்தியாவின் கவர்னர் - ஜெனரலாக இருந்தவர்_____. 

 • 5)

  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் போது நானா சாகேப்பின் படைகளைத் தோற்கடித்தவர் ______.

11th வரலாறு - ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விளைவுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Effects of British Rule Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  _________ இந்தியாவில்  ஆங்கிலேயரின் ஆதிக்கம்  உண்மையில்  நிறுவப்படக்  காரணமான  போராகும்.         

 • 2)

  _____ உடன்படிக்கையினால்  இரண்டாம் ஷா ஆலம்  வங்காளம் , பீகார் , மற்றும் ஒரிஸாவின்  திவானி  உரிமையை ஆங்கிலேயருக்கு  வழங்க  நேரிட்டது.          

 • 3)

  இரயத்துவாரி  முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர்        

 • 4)

  வாரிசு உரிமை இழப்புக்  கொள்கையின்படி  ஆங்கிலேய  அரசுடன்  இணைக்கப்பட்ட  முதல் மாகாணம் _______   

 • 5)

  ______ இந்தியாவில்  ஆங்கில  மொழியை  அலுவல்  மொழியாகவும்  , பயிற்று  மொழியாகவும்  அறிமுகப்படுத்தினார்.   

11th வரலாறு - ஐரோப்பியரின் வருகை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - The Coming of the Europeans Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  இந்தியாவில் போர்த்துகீசியரின் அரசியல் தலைமையிடம் _______________ ஆகும்.

 • 2)

  மேற்கு ஆசியாவிற்கும், ஐரோப்பாவிற்கும் நுழை வாயிலாக இருந்த துறைமுகம் ___________ ஆகும். 

 • 3)

  _________________ போர்த்துகீசியரின் கருப்பர் நகரமாகும். 

 • 4)

  இரண்டாம் சார்லஸ் வரதட்சணையாகப் பெற்ற. ________________ ஆங்கிலேய கிழக்கிந்தியக் கம்பெனிக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

 • 5)

  ராபர்ட் கிளைவ் _______________ இல் வெற்றி பெற்று வங்காளத்தில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியை வலிமை பெறச் செய்தார். 

11th Standard வரலாறு - மராத்தியர்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard History - The Marathas Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  வலிமைமிக்க கொரில்லாப் போர் முறையைப் பின்பற்றியோர்_______________.

 • 2)

  புரந்தர் உடன்படிக்கை, சிவாஜிக்கும் _____________க்கும் இடையே கையெழுத்தானது.

 • 3)

  சிவாஜியின் இராணுவ அமைப்பில் மிகச்சிறிய படை அழகின் தலைவராக ____________ இருந்தார்.

 • 4)

  இரண்டாவது ஆங்கிலோ-மராத்தியப் போரின் போது ஆங்கிலேய கவர்னர்- ஜெனரலாக இருந்தவர்____________.

 • 5)

  கொங்கணம், கண்டேரி, விஜயதுர்க் ஆகிய இடங்களில் கடற்படைத்த தளங்களை கட்டியவர்_____________ ஆவார். 

11th Standard வரலாறு - முகலாயப் பேரரசு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard History - The Mughal Empire Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  1526 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதலாம் பானிப்பட் போரில், பாபர் ________ யை திறம்பட பயன்படுத்தியதின் மூலம் வெற்றி பெற்றார்.

 • 2)

  ________ தனது உயரிய அரசியல் மற்றும் இராணுவத் திறமையினால் செளசாப் போரில் வெற்றி பெற்றார்.

 • 3)

  இளவரசர் குஸ்ருவுடன் இணைந்து கலகத்தை தூண்டிவிட்டதற்காக ஐஹாங்கீரால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர் _________.

 • 4)

  ________ தனது ஆட்சியின் போது ஜிஸியா வரியை மீண்டும் விதித்தார்.

 • 5)

  ________ சேர்ந்த தான்சேனை அக்பர் ஆதரித்தார்.

11th வரலாறு - பண்பாட்டு ஒருமைப்பாடு : இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Cultural Syncretism: Bhakti Movement in India Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  அத்வைதம்  என்னும் தத்துவத்தை இந்து மதத்திற்கு வழங்கியவர் _____ 

 • 2)

  கூன் பாண்டியன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் ______ 

 • 3)

  சமண மதத்திலிருந்த போது அப்பர் இவ்வாறு அறியப்பட்டார்.

 • 4)

  பக்கீர் எனக் குறிப்பிடுபவர் ______ 

 • 5)

  மாதாவாச்சாரியார் ______ தத்துவப் பள்ளியைச் சார்ந்தவர்.

11th Standard வரலாறு - பாமினி-விஜயநகர அரசுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard History - Bahmani and Vijayanagar Kingdoms Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  இபன் ____ நாட்டுப் பயணி.

 • 2)

  கீழ்க்கண்டவற்றை கால வரிசைப்படுத்துக.

 • 3)

  விஜயநகர அரசின் அரசு முத்திரை _______ 

 • 4)

  _____ என்ற நூலை கங்காதேவி எழுதினார்.

 • 5)

  _____ சங்கம வம்சத்தின் சிறந்த ஆட்சியாளராகக் கருதப்பட்டார்.

11th வரலாறு - பிற்காலச் சோழரும் பாண்டியரும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Later Cholas and Pandyas Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  _____________கடல்வழிப் படையெடுப்புகள் ஸ்ரீவிஜயா அரசு வரை விரிவடைந்திருந்தன.

 • 2)

  __________படுகையில் இருந்த சோழ அரசின் மையப்பப்பகுதி சோழ மண்டலம் எனப்பப்படுகிறது

 • 3)

  முதலாம் இராஜராஜனும் முதலாம் இராஜேந்திரனும் இணைந்து ________ ஆண்டுகள்  அரசை சோழ  ஆட்சி செய்தார்கள்

 • 4)

  கெடா __________________ இல் உள்ளது

 • 5)

  முதலாம் இராஜராஜனின் ஆட்சியில் மாமல்லபுரம் ____________ என்று அழைழைக்கப்பட்டஒரு குழுவால் நிர்வகிக்கப்பட்டது

11th Standard வரலாறு - அரபியர், துருக்கியரின் வருகை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard History - Advent of Arabs and Turks Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  கஜினி மாமுது, இந்தியாவுக்குள்  ______ முறை இராணுவத் தாக்குதல்கள் நடத்தினார்

 • 2)

  பாலம் பவோலி  கல்வெட்டு ______ மொழியில் இருக்கிறது

 • 3)

  உலகப் புகழ்பெற்ற கஜூராஹோ கோயிலைக் கட்டியவர்கள் _______ 

 • 4)

  மம்லுக் என்ற பெயர் ஒரு _____ க்கான அரபுத் தகுதிச்சுட்டாகும்

 • 5)

  இப்ன் பதூதா ஒரு ________ நாட்டுப் பயணி

11th வரலாறு - தென்னிந்தியாவில் பண்பாட்டு வளர்ச்சி மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Cultural Development in South India Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  கீழ்க்கண்ட வற்றில் எது சரியாக இணைக்கப்பட வில்லை.

 • 2)

  காம்போஜம் என்பது நவீன ………………

 • 3)

  ………… சமணர்களால் நிறுவப்பட்ட ஒரு மத மையம்.

 • 4)

  அயல்நாட்டு வணிகர்கள் ………… என்று அறியப்பட்டனர்.

 • 5)

  ஆதிசங்கரரால் எடுத்துரைக்கப்பட்ட கோட்பாடு…………

11th வரலாறு - இரண்டாம் பருவம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Term II Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  பழங் கற்காலக் கருவிகள் முதன்முதலில் ______________ இல் அடையாளம் காணப்பட்டன

 • 2)

  மேல் கங்கைச்சமவெளிப் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  புத்தர் தனது முதல் போதனையை _______________ இல் நிகழ்த்தினார்.

 • 4)

  _____________ என்ற விசாகதத்தரின் நாடகம் சந்திரகுப்தர் பற்றியும், அவர் மகதப் பேரரசின் அரியணை ஏறியது பற்றியும் கூறுகிறது.

 • 5)

  கரிகாலன் ________________ மகனாவார்

11th வரலாறு -ஹர்ஷர் மற்றும் பிரதேச முடியரசுகளின் எழுச்சி மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Harsha and Rise of Regional Kingdoms Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  பிரபாகர வர்த்தனர் தனது மகள் ராஜ்யஸ்ரீயை _______என்பவருக்குத் திருமணம் செய்து கொடுத்தார்.

 • 2)

  ஹர்ஷர் கன்னோசியின் அரியணையை __________________ இன் அறிவுரையின் படி ஏற்றுச் கொண்டார்.

 • 3)

   _________________என்பவர் அயலுறவு மற்றும் போர்கள் தொடர்ப்பான அமைச்சர் ஆவார்

 • 4)

  ஹர்ஷவர்தனரின் தலைநகரம் _______ 

 • 5)

  யுவான் சுவாங் எழுதிய நூல்_______ 

11th Standard வரலாறு - குப்தர் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard History - The Guptas Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  குப்தர் காலம் குறித்த கீழ்க்கண்ட சான்றுகளில் எது நம்ப முடியாதது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?

 • 2)

  _______க்குக் கவிராஜா என்ற பட்டம் அளிக்கப்பட்டது

 • 3)

  _______என்ற சீனப் பயணி பொ.ஆ. ஐந்தாம் நூற்றாண் டின் இந்திய சமூகத்தைக் குறித்து விரிவாக

 • 4)

  தர்க்கம் குறித்த முதல் முழுமையான பெளத்த நூலை எழுதியவர் _______

 • 5)

  _______என்பது காளிதாசரின் முக்கியமான கவிதைப் படைப்பாகும்

11th வரலாறு - மௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அமைப்பும் சமூகமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Polity and Society in Post-Mauryan Period Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  அலெக்ஸாண்டரின் திறன்மிக்க தளபதிகளுள் ஒருவர்----------

 • 2)

  இந்தோ-கிரேக்க அரசர்களில் நன்கறியப்பட்டவர் …………………

 • 3)

  குஷாண நாணயங்கள் …………………. நாணயங்கள்களைவிட உயர்ந்த தரத்தில் இருந்தன

 • 4)

  சக சத்ரப்களில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர்----------

 • 5)

  ………………………… பகுதியில் ரோமானிய நாணயங்கள் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டன.

11th Standard வரலாறு - தென்னிந்தியாவில் சமுதாய உருவாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard History - Evolution of Society in South India Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  கரிகாலன் ________________ மகனாவார்

 • 2)

  _____________ராஜசூய யாகத்தை நடத்தினார்

 • 3)

  இந்திர விகா ரம் பற்றி _______________குறிப்பிடுகிறது. 

 • 4)

  இக்சவாகுகள் ________________ பகுதியில் வலிமை பெற்றிருந்தனர்

 • 5)

  _______________ அரசர் ஹால 700 காதற் பாடல்களைக் கொண்ட காதா சப்தசதி என்ற நூலை இயற்றினார். 

11th வரலாறு - பண்டைய இந்தியா - தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th History - Early India - From The Beginnings To The Indus Civilisation Three and Five Marks Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  அச்சூலியன் சோஹானியக் கருவித் தொழில்நுட்பம் குறித்து எழுதுக

 • 2)

  இடைக்கற்கால நாகரிகம் நிலவிய இடங்களைக் குறிப்பிடுக.

 • 3)

  இடைக்கற்காலப் பண்பாடுகளின் குறிப்பிடத்தக்க பண்புகள் யாவை?

 • 4)

  ஹரப்பா பொருளாதாரத்துக்குப் பங்களித்த கைவினைத் தயாரிப்பு குறித்து எழுதுக.

 • 5)

  ஹரப்பா மக்களின் 'நம்பிக்கைகள்' குறித்து நீங்கள் அறிந்தது என்ன?

11th Standard வரலாறு - அரசு மற்றும் பேரரசு உருவாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard History - Emergence of State and Empire Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  அசோகரது தூண்களில் உள்ள பிராமி எழுத்துகளுக்கு பொருள் கண்டுபிடித்தவர் ____________ 

 • 2)

  மகதத்தின் முதல் அரசராக அறியப்படுபவர், ஹர்யங்கா வம்சத்தைச் சேர்ந்த _________ 

 • 3)

  _____________ என்ற விசாகதத்தரின் நாடகம் சந்திரகுப்தர் பற்றியும், அவர் மகதப் பேரரசின் அரியணை ஏறியது பற்றியும் கூறுகிறது.

 • 4)

  _____________ நல்ல நிர்வாகம் பற்றிய வழிகாட்டும் நூலாகும்.

 • 5)

  நந்தவம்சத்துக்கு முன்பு ஆட்சி புரிந்தவர்கள்______________.

11th வரலாறு - பிரதேச முடியரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மதப்பிரிவுகள் உருவாக்கமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Rise of Territorial Kingdoms and New Religious Sects Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  புத்தர் தனது முதல் போதனையை _______________ இல் நிகழ்த்தினார்.

 • 2)

  வட இந்தியாவில் 16 மகாஜனபதங்களில் வலிமை படை த்ததாக வளர்ந்த அரசு ____________ ஆகும் 

 • 3)

  _______ தொழில் நுட்பத்தின் பயன்பாடு நகரமயமாக்க ஏற்படுத்தியது.

 • 4)

  ஆரியர்கள் ஏறத்தாழ பொ.ஆ.மு. _______ வாக்கில் கிழக்கு நோக்கி இடம்பெயர ஆரம்பித்தனர்.

 • 5)

  தொடக்ககால நூல்களில் _____ மகாஜனபதங்கள் காணப்படுகின்றன.

11th வரலாறு - நவீனத்தை நோக்கி இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Towards Modernity Two Marks Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  சமூக சீர்திருத்தத்திற்கு இராஜா ராம்மோகன் ராயின் பங்களிப்புகள் யாவை?

 • 2)

  சமூக நீதிக்கு ஜோதிபா பூலேயின் பங்கு என்ன?

 • 3)

  ‘சுத்தி’ (சுத்திகரிப்பு) இயக்கம் ஏன் ஒரு மீட்டெடுப்பு இயக்கமாகக் கருதப்படுகிறது?

 • 4)

  ஸ்ரீ நாராயண குருவின் தர்ம பரிபாலன இயக்கத்தின் பங்களிப்பை எழுதுக

 • 5)

  இராமலிங்க அடிகளார் பற்றி நீவிர் அறிவன யாவை?

11th வரலாறு - ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு தொடக்ககால எதிர்ப்புகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Early Resistance To British Rule Two Marks Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  திப்பு சுல்தான் மீது சுமத்தப்பட்ட ஸ்ரீரங்கப்பட்டண உடன்படிக்கையின் (1792) அவமானகரமான விதிமுறைகளைப் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

 • 2)

  ‘வராகன்’ (பகோடா ) என்றால் என்ன?

 • 3)

  கொங்குப் பகுதியில் தீரன் சின்னமலையின் கிளர்ச்சிகள் பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?

 • 4)

  ‘செயில் ராகப்’ பற்றி விளக்கு.

 • 5)

  கான்பூர் படுகொலை .

11th வரலாறு - ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விளைவுகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Effects Of British Rule Two Marks Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  1773 ஆம் ஆண்டு ஒழுங்கு முறைச் சட்டத்தை விவரி.

 • 2)

  மாகாணம் மற்றும் மாநிலம் – வேறுபடுத்துக.

 • 3)

  டாக்காவின் மஸ்லின் துணி பற்றி ஓர் சிறுகுறிப்பு வரைக.

 • 4)

  “செல்வவளங்க ள் நாட்டை விட்டு வெளியேறியது இந்தியாவை ஏழ்மையாக்கியது” – எவ்வாறு?

 • 5)

  ரயத்வாரி முறை குறிப்பு வரைக.    

11th வரலாறு - ஐரோப்பியரின் வருகை இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - The Coming Of The Europeans Two Marks Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  நாயக்க அரசுகள் யாவை ? அவை நிறுவப்பட காரணம் என்ன ?

 • 2)

  ஆங்கிலேயர் மதராஸில் தங்களது குடியேற்றத்தை எவ்வாறு நிறுவினர்?

 • 3)

  கைவினைப்பொருள்கள் உற்பத்தி பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

 • 4)

  “சராப்” மற்றும் “உண்டியல்” பற்றி நீ அறிவன யாவை ?

 • 5)

  இந்தியாவின் முதல் போர்த்துகீசிய ஆளுநர் யார்? அவர் அறிமுகப்படுத்திய கொள்கையை விளக்குக

11th வரலாறு - மராத்தியர்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - The Marathas Two Marks Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  சிவாஜிக்கும் அஃப்சல்கானுக்கும் இடையே நடைபெற்ற பூசலைப் பற்றி எழுதுக.

 • 2)

  புரந்தர் உடன்படிக்கையின் ஷரத்துக்கள் யாவை ?

 • 3)

  தாராபாய் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 • 4)

  சிறு குறிப்பு வரை க. அ) செளத்  ஆ) சர்தேஷ்முகி

 • 5)

  பேசின் உடன்படிக்கையின் ஷரத்துக்கள் யாவை?

11th வரலாறு - முகலாயப் பேரரசு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - The Mughal Empire Two Marks Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  பாபர் இந்தியாவின் மீது படையெடுக்கத் தூண்டியது எது?

 • 2)

  அக்பர், பைராம்கானை எவ்வாறு கையாண்டார்?

 • 3)

  சிறு குறிப்பு வரைக. அ) வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ்
  ஆ) சர் தாமஸ் ரோ

 • 4)

  “ஜஹாங்கீரின் அரியணைக்குப் பின்னால் அதிகார மையமாகக் செ யல்பட்டவர் நூர்ஜஹான்” – விளக்குக.

 • 5)

  முகலாயக் கட்டடக் கலையின் மறுவடிவமாகக் கருதப்படுவது எது? அதன் வடிவமைப்பை விவரிக்கவும்.

11th வரலாறு - பண்பாட்டு ஒருமைப்பாடு : இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Cultural Syncretism: Bhakti Movement In India Two Marks Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  பக்தி இயக்கத்திற்கு இராமானுஜர் ஆற்றிய சேவைகள் யாவை?

 • 2)

  பக்தி இயக்கத்தில் ரவிதாஸின் பங்கினைப் பற்றி நீவிர் அறிவன யாவை ?

 • 3)

  இராமானந்தரின் போதனைகள் யாவை ?

 • 4)

  பக்தி இயக்கம் சமூகத்தில் வேறூன்ற காரணமானவை எவை?

 • 5)

  துருக்கிய படையெடுப்போடு கூடிய இஸ்லாத்தின் வருகை இந்தியாவில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை விவரி.

11th வரலாறு - பாமினி-விஜயநகர அரசுகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History Bahmani And Vijayanagar Kingdoms Two Marks Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  விஜயநகரைப் பற்றி அறிய உதவும் தொல்லியல் சான்றுகள் பற்றி எழுதுக.

 • 2)

  விஜயநகர அரசு யாரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது? எதனால் அப்பெயர் வந்தது?

 • 3)

  பாமினி விஜயநகர அரசுகளுக்கிடையே பகைமை ஏற்பட்டதற்கான மூன்று முக்கியக் காரணங்கள் யாவை?

 • 4)

  தராப் பற்றி எழுதுக.

 • 5)

  முதலாம் முகமது பற்றி நீங்கள் அறிந்தது என்ன?

11th Standard வரலாறு - பண்டைய இந்தியா - செம்புக்கால, பெருங்கற்கால, இரும்புக்கால, வேதகாலப் பண்பாடுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard History - Early India - The Chalcolithic, Megalithic, Iron Age and Vedic Cultures Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  வேதப்பாடல்களின் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் 

 • 2)

  மேல் கங்கைச்சமவெளிப் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  ஆதிச்சநல்லூர் _______________ மாவட்டத்தில் அமைத்துள்ளது

 • 4)

  சிந்து நாகரீகம் மறைந்த கால கட்டம் __________.

 • 5)

  ரிக் வேதம் மொத்த ________ கண்டங்களைக் கொண்டுள்ளது.

11th வரலாறு - பண்டைய இந்தியா - தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Early India - From the Beginnings to the Indus Civilisation Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  ________________ கல்வெட்டுக்குறிப்புகள் மெசபடோமியாவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடையேயான வணிகத்தொடர்புகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.

 • 3)

  தொடக்க ஹரப்பா காலகட்டம் என்பது _________ ஆகும்

 • 4)

  சிந்து நாகரிகம் ஏறத்தாழ _________ இலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தது

 • 5)

  ஹரப்பா பண்பாட்டின் துறைமுக நகரம்____ 

11th வரலாறு - பிற்காலச் சோழரும் பாண்டியரும் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Later Cholas And Pandyas Two Marks Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  சோழர்  காலத்து இலக்கிய வடிவ வரலாற்று நூல்கள் எவை?

 • 2)

  சோழ மண்டலம் ‘மும்முடிச்சோழ மண்டலம்’ என அழைக்கப்பட்டது ஏன்?

 • 3)

  சோழர்  காலத்து கால்வாய்களில் அரசர்கள், அரசிகள், கடவுளரின் பெயர் சூட்டப்பட்ட கால்வாய்கள் யாவை?

 • 4)

  தமிழ்ச் சங்கம் குறித்து எழுதுக

 • 5)

  பாண்டிய அரசின் மீதான மாலிக் காபூரின் படையெடுப்பின் விளைவுகள் யாவை?

11th வரலாறு - அரபியர், துருக்கியரின் வருகை இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Advent Of Arabs And Turks Two Marks Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  கஜினியின் அரசராக மாமுது பதவி ஏற்றல்

 • 2)

  கஜினி மாமுது ஆதரித்த அறிஞர்கள்

 • 3)

  துருக்கியப் படையெடுப்பின்போது வட இந்தியாவில் ஆட்சியிலிருந்த ரஜபுத்திர வம்சாவளிகள்

 • 4)

  நாற்பதின்மர் அமைப்பு

 • 5)

  இஸ்லாமிய இசைஞர்கள் அறிமுகப்டுத்திய இசைக்கருவிகள்

11th வரலாறு - ஹர்ஷர் மற்றும் பிரதேச முடியரசுகளின் எழுச்சி இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Harsha And Rise Of Regional Kingdoms Two Marks Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  ஹர்ஷப் பேரரசு குறித்து அறிய உதவும் கல்வெட்டுச் சான்றுகள் யாவை ?

 • 2)

  ஹர்ஷர் எவ்வாறு கன்னோசியின் மன்னரானார்?

 • 3)

  முதலாம் மகிபாலரின் சிறப்புகள் குறித்து கலந்துரையாடுக.

 • 4)

  தக்கோலப் போரின் முக்கியத்துவம் குறித்துக் கூறுக.

 • 5)

  பால வம்ச ஆட்சியின்  போது நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

11th வரலாறு - குப்தர் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - The Guptas Two Marks Questions Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  ஸ்கந்தகுப்தர் வரையிலான குப்த அரசர்களின் பட்டியலைக் காலவரிசைப்படி எழுதுக

 • 2)

  ஹுணர் குறித்து என்ன அறிவீர்?

 • 3)

  மதுரா குறித்து பாஹியான் குறிப்பிடுவதைச் சுருக்கமாக எழுதுக.

 • 4)

  பெளத்த அறிஞர்களையும் அவர்களது படைப்புகளையும் பட்டியலிடுக

 • 5)

  அலகாபாத் பாறைக் கல்வெட்டுக் குறித்து கூறுக.

11th வரலாறு - மௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அமைப்பும் சமூகமும் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Polity And Society In Post Mauryan Period Two Marks Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  இந்தியாவை மத்தியத் தரைக்கடல் உலகத்தோடும் மத்திய ஆசியவோடும் சீனாவோடும் இணைப்பதற்கு இட்டுச்சென்றது எது?

 • 2)

  சந்திரகுப்தருக்கும் செலியுகஸ் நிகேடருக்கும் இடையே நிகழ்ந்த போரின் விளைவு என்ன?

 • 3)

  “யவன” என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் என்ன?

 • 4)

  “சத்ரப்கள்” பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?

 • 5)

  பின்வருவன குறித்து ஒரு பட்டியலைத் தயாரிக்கவும்.
  அ) இந்தியாவிலிருந்து ரோமுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருள்கள்
  ஆ) ரோமிலிருந்து இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள்கள்கள்

11th வரலாறு - முதல் பருவம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Term 1 Model Question Paper ) - by Anbu - Arakkonam View & Read

 • 1)

  வரலாற்றின் பழமைமையான காலம்_________ ஆகும்.

 • 2)

  மேல் கங்கைச்சமவெளிப் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  ____________  வேளாண்மை முறையை மேம்படுத்தியதில் முக்கியப் பங்காற்றியது.

 • 4)

  கரிகாலன் ________________ மகனாவார்

 • 5)

  இந்தோ-கிரேக்க அரசர்களில் நன்கறியப்பட்டவர் …………………

11th வரலாறு தென்னிந்தியாவில் சமுதாய உருவாக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th History - Evolution Of Society In South India Two Marks Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  பண்டமாற்று முறையை விளக்கு

 • 2)

  மதுரைக்காஞ்சியிலிருந்து நீ அறிவது என்ன?

 • 3)

  யுவான் -சுவாங் காஞ்சிபுரத்தில் கண்டது என்ன?

 • 4)

  ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதனை பற்றி நீ அறிந்தது என்ன?

 • 5)

  தென்னிந்திய வரலாற்றை அறிய உதவும் நாணயச் சான்றுகள் யாவை?

11th வரலாறு - அரசு மற்றும் பேரரசு உருவாக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th History - Emergence Of State And Empire Two Marks Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  பிம்பிசாரர் எவ்வாறு மகதப் பேரரசை விரிவுபடுத்தினார்?

 • 2)

  மகாபத்ம நந்தர் பற்றி குறிப்பு வரைக

 • 3)

  எதன் காரணமாக மகா அலெக்சாண்டர், பேரரஸின் அரியணையைத் திருப்பித் தந்தார்?

 • 4)

  ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட அரசின் முக்கியப் பண்புகள் யாவை?

 • 5)

  மௌரிய அரசு பற்றி ஆய்வுக்கு உதவும் இலக்கியச் சான்றுகள் பற்றிச் சிறு குறிப்பு தருக.

11th வரலாறு - பிரதேச முடியரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மதப்பிரிவுகள் உருவாக்கமும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th History - Rise Of Territorial Kingdoms And New Religious Sects Two Marks Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  நமது ஆய்வுக்குச் சான்றாக உள்ள திரிபிடகங்களை எழுதுக.

 • 2)

  'சார்வாகம்' குறித்து அறிந்ததைக் கூறுக.

 • 3)

  மகாவீரருடைய போதனைகளின் மையக்கருத்து என்ன?

 • 4)

  ஜனபதங்களுக்கும் மகாஜனபதங்களுக்கும் இடையேயான வேறுபாட்டைக் கூறுக.

 • 5)

  தமிழ்நாட்டின் பெளத்த வரலாற்றில் நாகப்பட்டினத்தின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

11th வரலாறு - பண்டைய இந்தியா - செம்புக்கால, பெருங்கற்கால, இரும்புக்கால, வேதகாலப் பண்பாடுகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th History Early India - The Chalcolithic, Megalithic, Iron Age And Vedic Cultures Two Marks Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  வேதகால இலக்கியங்களை வரிசைப்படுத்தவும்.

 • 2)

  ஜென்ட் அவஸ்தாவைப் பற்றி எழுதுக.

 • 3)

  தொடக்க வேதகாலத்தில் பெண்களின் நிலையைக் கோடிட்டுக்காட்டுக 

 • 4)

  ரிக்வேதக் கடவுள்கள் குறித்து எழுதுக

 • 5)

  இந்தியாவின் இரும்புக்காலம் குறித்து நீவிர் அறிந்ததென்ன?

11th வரலாறு - பண்டைய இந்தியா - தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th History - Early India - From the Beginnings to the Indus Civilisation Two Mark Model Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்துக்கான ஆய்வுக்கு உதவும் சான்றுகள் யாவை?

 • 2)

  பழங்கற்காலம் எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  இடைக்கற்காலப் பண்பாடு குறிப்பு வரைக.

 • 4)

  ஹரப்பா நாகரிகம் வெவ்வேறு கட்டங்களாக எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது?

 • 5)

  பெருங்குளம்: சிறு குறிப்பு வரைக.

11th வரலாறு - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th History - Term 1 Five Mark Model Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  சிந்து நாகரிகம் ஏன் ஹரப்பா நாகரிகம் என அழைக்கப்படுகிறது?

 • 2)

  தமிழ்நாட்டின் பெருங்கற்கால அகழ்வாய்விடங்களைப் பற்றி விவாதிக்க.

 • 3)

  இந்தியாவில் பௌத்தம் வீழ்ச்சி அடைந்ததற்கான காரணங்கள் எவை?

 • 4)

  இந்தியாவின் மீது பாரசீகர்களின் தாக்கம் குறித்து நாம் அறிவது என்ன?

 • 5)

  மூவேந்தர் அரசுகளுடைய நிர்வாகக் கட்டமைப்பை விவரிக்கவும்.

11th வரலாறு காலாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th History Quarterly Model Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  பர்சஹோம் _________ நிலவிய இடமாகும்

 • 2)

  ________ எனப்படும் படிக்கக்ல்லில் செய்யப்பட்ட கத்திகளை ஹரப்பா மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.

 • 3)

  ஆதிச்சநல்லூர் _______________ மாவட்டத்தில் அமைத்துள்ளது

 • 4)

  'சத்யமேவ ஜயதே' என்ற சொற்றொடர் ________ என்னும் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

 • 5)

  ____________  வேளாண்மை முறையை மேம்படுத்தியதில் முக்கியப் பங்காற்றியது.

11th வரலாறு - நவீனத்தை நோக்கி Book Back Questions ( 11th History - Towards Modernity Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  இந்தியாவில் சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய பல கருத்துக்கள் தோன்றிய முதல் மாகாணம் ________ ஆகும்.

 • 2)

  "இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்தை" _____ ஆவார்.

 • 3)

  பிரம்ம ஞான சபை ______ ல் நிறுவப்பட்டது.

 • 4)

  தமிழ்நாட்டில் பிரம்ம சமாஜத்தின் ஆதரவாளராகத் திகழ்ந்தவர் _______ ஆவார்.

 • 5)

  சரியான கூற்றினைத் தேர்ந்தெடு 

11th வரலாறு - ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு தொடக்ககால எதிர்ப்புகள் Book Back Questions ( 11th History - Early Resistance To British Rule Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  உடையார் அரசர்களுக்கு எதிராக மராத்தியர்களை  வெற்றிகரமாக கையாண்ட பின் ____ உண்மையான அரசர் ஆனார்.

 • 2)

  திப்பு சுல்தான் _____ பகுதியைக் கைப்பற்றியதால் மூன்றாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் தொடங்கியது.

 • 3)

  வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தொடர்பான பிரச்சனைகளை தவறாகக் கையாண்டதால் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஆங்கிலேய ஆட்சியர் ______ ஆவார். 

 • 4)

  கோல் எழுச்சிக்குக் காரணமானவர் _______ஆவார்.

 • 5)

  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் போது நானா சாகேப்பின் படைகளைத் தோற்கடித்தவர் ______.

11th வரலாறு - ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விளைவுகள் Book Back Questions ( 11th History - Effects Of British Rule Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  _________ இந்தியாவில்  ஆங்கிலேயரின் ஆதிக்கம்  உண்மையில்  நிறுவப்படக்  காரணமான  போராகும்.         

 • 2)

  வங்காளத்தில்  இரட்டை ஆட்சியை  அறிமுகப்படுத்தினார். 

 • 3)

  தக்கர்களை  அடக்கிய  ஆங்கிலேய  அதிகாரி _______ .   

 • 4)

  சென்னைப் பல்கலைக் கழகம்  நிறுவப்பட்ட  ஆண்டு _______     

 • 5)

  ________ என்பவரின்  முயற்சியால் இந்தியாவில்  சதி எனும் உடன் கட்டைஏறும் முறை ஒழிக்கப்பட்டது.  

11th வரலாறு - ஐரோப்பியரின் வருகை Book Back Questions ( 11th History - The Coming Of The Europeans Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  இந்தியாவில் போர்த்துகீசியரின் அரசியல் தலைமையிடம் _______________ ஆகும்.

 • 2)

  மேற்கு ஆசியாவிற்கும், ஐரோப்பாவிற்கும் நுழை வாயிலாக இருந்த துறைமுகம் ___________ ஆகும். 

 • 3)

  _________________ போர்த்துகீசியரின் கருப்பர் நகரமாகும். 

 • 4)

  அம்பாய்னா படுகொலைக்குக் காரணமானவர்கள் ________________ 

 • 5)

  டச்சு கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் சோழ மண்டலப் பகுதியில் தலைமையிடம் _________________ ஆகும்.

11th வரலாறு - மராத்தியர்கள் Book Back Questions ( 11th History - The Marathas Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  வலிமைமிக்க கொரில்லாப் போர் முறையைப் பின்பற்றியோர்_______________.

 • 2)

  சிவாஜியின் குரு _____________ ஆவார்.

 • 3)

  மராத்திய சாம்ராஜ்யத்தின் அதிகாரத்தை மேம்படுத்திய பேஷ்வா_____________ஆவார். 

 • 4)

  _____________கோகினுர் வைரத்தை எடுத்துச் சென்றார்.

 • 5)

  ______________ உடன்படிக்கை முதலாம் ஆங்கிலோ மராத்தியப் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தது.

11th வரலாறு - முகலாயப் பேரரசு Book Back Questions ( 11th History - The Mughal Empire Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  1526 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதலாம் பானிப்பட் போரில், பாபர் ________ யை திறம்பட பயன்படுத்தியதின் மூலம் வெற்றி பெற்றார்.

 • 2)

  கடைசிப்போரான காக்ரா போரில் பாபர் ______ எதிராகப் போரிட்டார்.

 • 3)

  ________ தனது ஆட்சியின் போது ஜிஸியா வரியை மீண்டும் விதித்தார்.

 • 4)

  தவறான கூற்றினைக் கண்டுபிடி

 • 5)

  கப்பலின் ஒட்டகம் எனச் சொல்லப்படும் தொழில் நுட்பத்தை உலகத்திலேயே கண்டறிந்து முதல் அரசர் _________ ஆவார்.

11th வரலாறு - பண்பாட்டு ஒருமைப்பாடு : இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் Book Back Questions ( 11th History - Cultural Syncretism: Bhakti Movement In India Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  அத்வைதம்  என்னும் தத்துவத்தை இந்து மதத்திற்கு வழங்கியவர் _____ 

 • 2)

  இராமானந்தரின் சீடர்______ 

 • 3)

  அக்பரின் அரசவையில் " ஆக்ராவின் பார்வைத் திறனற்ற பாடகர்" என்ற அறியப்பட்டவர் _________ 

 • 4)

  மராத்திய மன்னர் சிவாஜியின் சமகாலத்தவர் _______ ஆவார்.

 • 5)

  கூற்று (கூ) : மத சீர்திருத்தவாதிகள் ஒரு கடவுள் கொள்கையை போதித்தனர்.
  காரணம் (கா): அவர்கள் சிலை வழிபாட்டை விமர்சித்தனர்.

11th வரலாறு - பாமினி விஜயநகர அரசுகள் Book Back Questions ( 11th History - Bahmani And Vijayanagar Kingdoms Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  இபன் ____ நாட்டுப் பயணி.

 • 2)

  _____ சங்கம வம்சத்தின் சிறந்த ஆட்சியாளராகக் கருதப்பட்டார்.

 • 3)

  கிருஷ்ணதேவராயர் தன் வெற்றிகளை நினைவாக வெற்றித் தூணை எழுப்பிய இடம் _______ 

 • 4)

  ஷா நாமாவை எழுதியவர் _______ 

 • 5)

  _____ கோல்கொண்டா கோட்டையைக் கட்டினார்.

11th Standard வரலாறு - பிற்காலச் சோழரும் பாண்டியரும் Book Back Questions ( 11th Standard History - Later Cholas And Pandyas Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  _____________கடல்வழிப் படையெடுப்புகள் ஸ்ரீவிஜயா அரசு வரை விரிவடைந்திருந்தன.

 • 2)

  முதலாம் இராஜராஜனின் ஆட்சியில் மாமல்லபுரம் ____________ என்று அழைழைக்கப்பட்டஒரு குழுவால் நிர்வகிக்கப்பட்டது

 • 3)

  பாண்டியர்களின் முதல் தலைநகரமாகும்

 • 4)

  பொஆ.800ஐச் சேர்ந்த மானூர் கல்வெட்டு ___________ நிர்வாகம் குறித்த செய்திகளைத் தருகின்றது

 • 5)

  வறட்சிப்பப்பகுதியான இராமநாதபுரத்தில் பாண்டிய அரசர்கள் __________ஐக் கட்டினார்கள்.

11th வரலாறு - அரபியர், துருக்கியரின் வருகை Book Back Questions ( 11th History - Advent Of Arabs And Turks Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  கஜினி மாமுது, இந்தியாவுக்குள்  ______ முறை இராணுவத் தாக்குதல்கள் நடத்தினார்

 • 2)

  பாலம் பவோலி  கல்வெட்டு ______ மொழியில் இருக்கிறது

 • 3)

  உலகப் புகழ்பெற்ற கஜூராஹோ கோயிலைக் கட்டியவர்கள் _______ 

 • 4)

  இப்ன் பதூதா ஒரு ________ நாட்டுப் பயணி

 • 5)

  அரசப் பதவியையை விடுத்து, தில்லியிலிருந்து விலகி முப்பதாண்டுகள் அமைதியில் வாழ்ந்த ஒரே சுல்தான் _________ 

11th வரலாறு - தென்னிந்தியாவில் பண்பாட்டு வளர்ச்சி Book Back Questions ( 11th History - Cultural Development In South India Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  காம்போஜம் என்பது நவீன ………………

 • 2)

  ………… சமணர்களால் நிறுவப்பட்ட ஒரு மத மையம்.

 • 3)

  அரச குடும்பம் தொடர்பான சடங்குகளை நடத்துவதற்காகச் சாளுக்கியரால் கட்டப்பட்ட கோயில்கள் எங்கு உள்ளது?

 • 4)

  அயல்நாட்டு வணிகர்கள் ………… என்று அறியப்பட்டனர்.

 • 5)

  ஆதிசங்கரரால் எடுத்துரைக்கப்பட்ட கோட்பாடு…………

11th Standard வரலாறு - ஹர்ஷர் மற்றும் பிரதேச முடியரசுகளின் எழுச்சி Book Back Questions ( 11th Standard History - Harsha and Rise of Regional Kingdoms Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  பிரபாகர வர்த்தனர் தனது மகள் ராஜ்யஸ்ரீயை _______என்பவருக்குத் திருமணம் செய்து கொடுத்தார்.

 • 2)

   _________________என்பவர் அயலுறவு மற்றும் போர்கள் தொடர்ப்பான அமைச்சர் ஆவார்

 • 3)

  ஹர்ஷப் பேரரசு குறித்து அறிய உதவும் கல்வெட்டுச் சான்றுகள் யாவை ?

 • 4)

  முதலாம் மகிபாலரின் சிறப்புகள் குறித்து கலந்துரையாடுக.

 • 5)

  ஹர்ஷருக்கும் சீனாவிற்கும் இடையே நிலவிய உறவு.

11th Standard வரலாறு - குப்தர் Book Back Questions ( 11th Standard History - The Guptas Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  குப்தர் காலம் குறித்த கீழ்க்கண்ட சான்றுகளில் எது நம்ப முடியாதது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?

 • 2)

  _______என்ற சீனப் பயணி பொ.ஆ. ஐந்தாம் நூற்றாண் டின் இந்திய சமூகத்தைக் குறித்து விரிவாக

 • 3)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது குப்தர் காலத்துக் குடைவரைக் குகைக் கோயில் இல்லை ?

 • 4)

  _______என்பது காளிதாசரின் முக்கியமான கவிதைப் படைப்பாகும்

 • 5)

  ஹுணர் குறித்து என்ன அறிவீர்?

11th Standard வரலாறு - மௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அமைப்பும் சமூகமும் Book Back Questions ( 11th Standard History - Polity and Society in Post-Mauryan Period Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  அலெக்ஸாண்டரின் திறன்மிக்க தளபதிகளுள் ஒருவர்----------

 • 2)

  சக சத்ரப்களில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர்----------

 • 3)

  ………………………… பகுதியில் ரோமானிய நாணயங்கள் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டன.

 • 4)

  “யவன” என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் என்ன?

 • 5)

  “சத்ரப்கள்” பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?

11th Standard வரலாறு - தென்னிந்தியாவில் சமுதாய உருவாக்கம் Book Back Questions ( 11th Standard History - Evolution of Society in South India Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  கரிகாலன் ________________ மகனாவார்

 • 2)

  இந்திர விகா ரம் பற்றி _______________குறிப்பிடுகிறது. 

 • 3)

  இக்சவாகுகள் ________________ பகுதியில் வலிமை பெற்றிருந்தனர்

 • 4)

  பண்டமாற்று முறையை விளக்கு

 • 5)

  மதுரைக்காஞ்சியிலிருந்து நீ அறிவது என்ன?

11th Standard வரலாறு - அரசு மற்றும் பேரரசு உருவாக்கம் Book Back Questions ( 11th Standard History - Emergence of State and Empire Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  அசோகரது தூண்களில் உள்ள பிராமி எழுத்துகளுக்கு பொருள் கண்டுபிடித்தவர் ____________ 

 • 2)

  _____________ என்ற விசாகதத்தரின் நாடகம் சந்திரகுப்தர் பற்றியும், அவர் மகதப் பேரரசின் அரியணை ஏறியது பற்றியும் கூறுகிறது.

 • 3)

  மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய _____________ சந்திரகுப்தரின் அரசவையையும், அவரது நிர்வாகத்தையும் விவரிக்கிறது

 • 4)

  பிம்பிசாரர் எவ்வாறு மகதப் பேரரசை விரிவுபடுத்தினார்?

 • 5)

  மகாபத்ம நந்தர் பற்றி குறிப்பு வரைக

11th Standard வரலாறு - பிரதேச முடியரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மதப்பிரிவுகள் உருவாக்கமும் Book Back Questions ( 11th Standard History - Rise of Territorial Kingdoms and New Religious Sects Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  புத்தர் தனது முதல் போதனையை _______________ இல் நிகழ்த்தினார்.

 • 2)

  பகவதிசூத்திரம் ஒரு _______________ நூலாகும்.

 • 3)

  வட இந்தியாவில் 16 மகாஜனபதங்களில் வலிமை படை த்ததாக வளர்ந்த அரசு ____________ ஆகும் 

 • 4)

  நமது ஆய்வுக்குச் சான்றாக உள்ள திரிபிடகங்களை எழுதுக.

 • 5)

  'சார்வாகம்' குறித்து அறிந்ததைக் கூறுக.

11th Standard வரலாறு - பண்டைய இந்தியா - செம்புக்கால, பெருங்கற்கால, இரும்புக்கால, வேதகாலப் பண்பாடுகள் Book Back Questions ( 11th Standard History - Early India - The Chalcolithic, Megalithic, Iron Age and Vedic Cultures Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  வேதப்பாடல்களின் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் 

 • 2)

  ஆதிச்சநல்லூர் _______________ மாவட்டத்தில் அமைத்துள்ளது

 • 3)

  கூற்று (கூ); முற்கால வேதகாலத்தில் குழந்தைத் திருமணம் இருந்ததற்கான சான்றுகள் இல்லை . 
  காரணம் (கா); பின் வேதகாலத்தில் பெண்கள் சடங்குகளிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டனர்.

 • 4)

  வேதகால இலக்கியங்களை வரிசைப்படுத்தவும்.

 • 5)

  ஜென்ட் அவஸ்தாவைப் பற்றி எழுதுக.

11th Standard வரலாறு - பண்டைய இந்தியா - தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை Book Back Questions ( 11th Standard History - Early India - From the Beginnings to the Indus Civilisation Book Back Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள சன் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பாகோர்-1, பாகோர்-3 ஆகியவை ______________ நாகரிகம் நிலவிய இடங்கள்

 • 3)

  ________________ கல்வெட்டுக்குறிப்புகள் மெசபடோமியாவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடையேயான வணிகத்தொடர்புகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.

 • 4)

  தொடக்க ஹரப்பா காலகட்டம் என்பது _________ ஆகும்

 • 5)

  சிந்து நாகரிகம் ஏறத்தாழ _________ இலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தது

11th Standard வரலாறு குப்தர் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard History The Guptas One Marks Question And Answer ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  குப்தர் காலம் குறித்த கீழ்க்கண்ட சான்றுகளில் எது நம்ப முடியாதது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?

 • 2)

  பொருத்துக

  இலக்கியப் படைப்பு எழுதியவர்
  1. சூரிய சித்தாந்தா தன்வந்திரி
  2. அமரகோஷா வராஹமிகிரா
  3.பிருஹத்சம்ஹிதா ஹரிசேனா 
  4.ஆயுர்வேதா அமரசிம்மா
 • 3)

  _______க்குக் கவிராஜா என்ற பட்டம் அளிக்கப்பட்டது

 • 4)

  _______என்ற சீனப் பயணி பொ.ஆ. ஐந்தாம் நூற்றாண் டின் இந்திய சமூகத்தைக் குறித்து விரிவாக

 • 5)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது குப்தர் காலத்துக் குடைவரைக் குகைக் கோயில் இல்லை ?

11th Standard வரலாறு மௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அமைப்பும் சமூகமும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 11th Standard History Polity and Society in Post-Mauryan Period One Marks Question And Answer ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  அலெக்ஸாண்டரின் திறன்மிக்க தளபதிகளுள் ஒருவர்----------

 • 2)

  செலியுகஸ் நிகேடரால் தலைநகரம் பாடலிபுத்திரத்துக்கு ……………………… தூதராக மெகஸ்தனிஸ் அனுப்பப்பட்டார்.

 • 3)

  வழக்கமான தூதர்கள் மற்றும் கடிதப் பரிமாற்றம்

 • 4)

  இந்தோ-கிரேக்க அரசர்களில் நன்கறியப்பட்டவர் …………………

 • 5)

  குஷாண நாணயங்கள் …………………. நாணயங்கள்களைவிட உயர்ந்த தரத்தில் இருந்தன

11th Standard வரலாறு தென்னிந்தியாவில் சமுதாய உருவாக்கம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard History Evolution of Society in South India One Marks Question And Answer ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  கரிகாலன் ________________ மகனாவார்

 • 2)

  கீழ்க்கண்ட வற்றில் எந்த இணை தவறானது?
  (i) தலையாலங்கானம் - நெடுஞ்செழியன்
  (ii) பட்டினப்பாலை - உருத்திரங்கண்ணனார்
  (iii) கஜபாகு - இலங்கை
  (iv) திருவஞ்சிக்களம் - சோழர்

 • 3)

  _____________ராஜசூய யாகத்தை நடத்தினார்

 • 4)

  இந்திர விகா ரம் பற்றி _______________குறிப்பிடுகிறது. 

 • 5)

  இக்சவாகுகள் ________________ பகுதியில் வலிமை பெற்றிருந்தனர்

11th வரலாறு Unit 4 அரசு மற்றும் பேரரசு உருவாக்கம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th History Emergence Of State And Empire One Mark Question and Answer ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  அசோகரது தூண்களில் உள்ள பிராமி எழுத்துகளுக்கு பொருள் கண்டுபிடித்தவர் ____________ 

 • 2)

  அலெக்சாண்டர் இந்தியா மீது படையெடுத்து வந்தபோது மகதத்தின் அரசராக இருந்தவர் _____________ 

 • 3)

  ____________ என்ற இலங்கையில் கிடைத்த, பாலியில் எழுதப்பதப்பட்ட விரிவான வரலாற்று நூல் மௌரியப் பேரரசு பற்றி அறிந்துகொள்ள உதவும் முக்கியமான சான்றாகும்

 • 4)

  மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய _____________ சந்திரகுப்தரின் அரசவையையும், அவரது நிர்வாகத்தையும் விவரிக்கிறது

 • 5)

  _____________ நல்ல நிர்வாகம் பற்றிய வழிகாட்டும் நூலாகும்.

11th வரலாறு பிரதேச முடியரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மதப்பிரிவுகள் உருவாக்கமும் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th History Rise of Territorial Kingdoms and New Religious Sects One Marks Model Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  புத்தர் தனது முதல் போதனையை _______________ இல் நிகழ்த்தினார்.

 • 2)

  அஜாத சத்ருவுக்கும் புத்தருக்குமிடையேயான சந்திப்பைக் குறிப்பிடும் பெளத்த நூல் _____________ 

 • 3)

  பகவதிசூத்திரம் ஒரு _______________ நூலாகும்.

 • 4)

  ____________  வேளாண்மை முறையை மேம்படுத்தியதில் முக்கியப் பங்காற்றியது.

 • 5)

  வட இந்தியாவில் 16 மகாஜனபதங்களில் வலிமை படை த்ததாக வளர்ந்த அரசு ____________ ஆகும் 

11 th வரலாறு Chapter 2 பண்டைய இந்தியா - செம்புக்கால, பெருங்கற்கால, இரும்புக்கால, வேதகாலப் பண்பாடுகள் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th History Chapter 2 Early India - The Chalcolithic, Megalithic, Iron Age and Vedic Cultures One Marks Model Que - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  வேதப்பாடல்களின் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் 

 • 2)

  ஆதிச்சநல்லூர் _______________ மாவட்டத்தில் அமைத்துள்ளது

 • 3)

  கூற்று (கூ); முற்கால வேதகாலத்தில் குழந்தைத் திருமணம் இருந்ததற்கான சான்றுகள் இல்லை . 
  காரணம் (கா); பின் வேதகாலத்தில் பெண்கள் சடங்குகளிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டனர்.

 • 4)

  சிந்து நாகரீகம் மறைந்த கால கட்டம் __________.

 • 5)

  வேதங்களில் பழைமையானது _______ வேதம்.

11th Standard வரலாறு Chapter 1 பண்டைய இந்தியா - தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard History Chapter 1 Early India - From the Beginnings to the Indus Civilisation One Marks Model Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  பழங் கற்காலக் கருவிகள் முதன்முதலில் ______________ இல் அடையாளம் காணப்பட்டன

 • 3)

  மெஹர்கார் _________ பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையது.

 • 4)

  பர்சஹோம் _________ நிலவிய இடமாகும்

 • 5)

  தொடக்க ஹரப்பா காலகட்டம் என்பது _________ ஆகும்

11th Standard வரலாறு Chapter 7 குப்தர் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard History Chapter 7 The Guptas Model Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  குப்தர் காலம் குறித்த கீழ்க்கண்ட சான்றுகளில் எது நம்ப முடியாதது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?

 • 2)

  _______க்குக் கவிராஜா என்ற பட்டம் அளிக்கப்பட்டது

 • 3)

  தர்க்கம் குறித்த முதல் முழுமையான பெளத்த நூலை எழுதியவர் _______

 • 4)

  இரண்டாம் சந்திர குப்தர் காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்த சீனப்பயணி _____

 • 5)

  குப்த மரபின் கடைசி பேரரசர் ________

11th வரலாறு மௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அமைப்பும் சமூகமும் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th History Polity And Society In Post - Mauryan Period Model Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  அலெக்ஸாண்டரின் திறன்மிக்க தளபதிகளுள் ஒருவர்----------

 • 2)

  குஷாண நாணயங்கள் …………………. நாணயங்கள்களைவிட உயர்ந்த தரத்தில் இருந்தன

 • 3)

  சக சத்ரப்களில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர்----------

 • 4)

  புகழ்பெற்ற ஜீனாகத் பாறைக் கல்வெட்டில் போற்றப்பட்டுள்ள சாக சத்ரப் ______ 

 • 5)

  கனிஷ்கர் கூடிய பௌத்த மாகசங்கம் ________ 

11th வரலாறு Unit 5 தென்னிந்தியாவில் சமுதாய உருவாக்கம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th History Unit 5 Evolution Of Society In South India Model Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  _____________ராஜசூய யாகத்தை நடத்தினார்

 • 2)

  இக்சவாகுகள் ________________ பகுதியில் வலிமை பெற்றிருந்தனர்

 • 3)

  _______________ அரசர் ஹால 700 காதற் பாடல்களைக் கொண்ட காதா சப்தசதி என்ற நூலை இயற்றினார். 

 • 4)

  |மதுரை காஞ்சி" என்ற நூல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள "அல்லங்காடி" என்பது ________________ 

 • 5)

  வெண்ணிப்போரில் வெற்றி பெற்றவன் ________________ 

11th Standard வரலாறு முதல் இடைத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard History First Mid Term Model Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  மெஹர்கார் _________ பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையது.

 • 2)

  ஹரப்பா பண்பாட்டில் _______ இல்லை.

 • 3)

  ஆதிச்சநல்லூர் _______________ மாவட்டத்தில் அமைத்துள்ளது

 • 4)

  வட இந்தியாவில் 16 மகாஜனபதங்களில் வலிமை படை த்ததாக வளர்ந்த அரசு ____________ ஆகும் 

 • 5)

  நாணயத்திற்கான இந்திய சொல்லான___________பாரசீக மொழியிலிருந்து வந்ததாகும்.

11th Standard வரலாறு Chapter 4 அரசு மற்றும் பேரரசு உருவாக்கம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard History Chapter 4 Emergence Of State And Empire Model Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  அசோகரது தூண்களில் உள்ள பிராமி எழுத்துகளுக்கு பொருள் கண்டுபிடித்தவர் ____________ 

 • 2)

  மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய _____________ சந்திரகுப்தரின் அரசவையையும், அவரது நிர்வாகத்தையும் விவரிக்கிறது

 • 3)

  _____________ நல்ல நிர்வாகம் பற்றிய வழிகாட்டும் நூலாகும்.

 • 4)

  16 மகாஜனபதங்களில்______________தொடக்கத்தில் சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது.

 • 5)

  குஜராத்தில் கிர்ணார் என்ற இடத்திற்கு அருகில் உள்ள ஜீனகாத் கல்வெட்டு_________காலத்தைச் சேர்ந்தது.

11th Standard வரலாறு Chapter 3 பிரதேச முடியரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மதப்பிரிவுகள் உருவாக்கமும் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard History Chapter 3 Rise Of Territorial Kingdoms And New Religious Sects Important Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  புத்தர் தனது முதல் போதனையை _______________ இல் நிகழ்த்தினார்.

 • 2)

  அஜாத சத்ருவுக்கும் புத்தருக்குமிடையேயான சந்திப்பைக் குறிப்பிடும் பெளத்த நூல் _____________ 

 • 3)

  பகவதிசூத்திரம் ஒரு _______________ நூலாகும்.

 • 4)

  தொடக்ககால நூல்களில் _____ மகாஜனபதங்கள் காணப்படுகின்றன.

 • 5)

  மிகவும் பிரபலமான விரிஜ்ஜி கண சங்கத்தின் தலை நகரம் ______ 

11th Standard வரலாறு Chapter 2 பண்டைய இந்தியா - செம்புக்கால, பெருங்கற்கால, இரும்புக்கால, வேதகாலப் பண்பாடுகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard History Chapter 2 Early India - The Chalcolithic, Megalithic, Iron Age and Vedic Cultures Important Questions ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  வேதப்பாடல்களின் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் 

 • 2)

  மேல் கங்கைச்சமவெளிப் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  ஆதிச்சநல்லூர் _______________ மாவட்டத்தில் அமைத்துள்ளது

 • 4)

  சிந்து நாகரீகம் மறைந்த கால கட்டம் __________.

 • 5)

  வேதங்களில் பழைமையானது _______ வேதம்.

11th Standard வரலாறு Chapter 1 பண்டைய இந்தியா - தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard History Chapter 1 Early India - From the Beginnings to the Indus Civilisation Important Question Paper ) - by Aravind - Mettupalayam View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  வரலாற்றின் பழமைமையான காலம்_________ ஆகும்.

 • 3)

  பழங் கற்காலக் கருவிகள் முதன்முதலில் ______________ இல் அடையாளம் காணப்பட்டன

 • 4)

  மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள சன் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பாகோர்-1, பாகோர்-3 ஆகியவை ______________ நாகரிகம் நிலவிய இடங்கள்

 • 5)

  மெஹர்கார் _________ பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையது.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 வரலாறு முக்கிய கூடுதல் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் (11th Standard History Public Exam March 2019 Important Creative Questions and Answers ) - by Banu View & Read

 • 1)

  வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்துக்கான ஆய்வுக்கு உதவும் சான்றுகள் யாவை?

 • 2)

  இடைக்கற்காலப் பண்பாடு குறிப்பு வரைக.

 • 3)

  சிந்து நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்கான காரணங்களைக் கூறுக.

 • 4)

  ஹோமா எரக்டஸ்: குறிப்பு வரைக.

 • 5)

  இடை பழங்கற்காலம் நாகரீகம் பரவியிருந்த இடங்களை கூறுக.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 வரலாறு முக்கிய 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Standard History Public Exam March 2019 Important 5 Marks Questions ) - by Banu View & Read

 • 1)

  வரலாற்றுக்கு முந்தைய இந்தியா குறித்து விளக்குக.

 • 2)

  தொடக்க புதிய கற்காலப்பண்பாடுகளின் குறிப்பிடத்தக்க பண்புகளை விளக்குக.

 • 3)

  திட்டமிடப்பட்ட நகரங்களான ஹரப்பா, மொஹஞ்சதாரோ பற்றி எழுதுக.

 • 4)

  இந்தியா ஹரப்பா நகரிகக் காலத்தில் பல்வேறு பண்பாடுகளின் கலவையாக இருந்தது ஆராய்க.

 • 5)

  தமிழ்நாட்டின் பெருங்கற்கால அகழ்வாய்விடங்களைப் பற்றி விவாதிக்க.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 வரலாறு 1 மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( Plus One History Public Exam March 2019 One Mark Question Paper ) - by Banu View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  பர்சஹோம் _________ நிலவிய இடமாகும்

 • 3)

  ஹரப்பா மக்களுக்கு முக்கியமான வாழ்வாதார வழிமுறையாக _________ இருந்தது.

 • 4)

  ஹரப்பா பண்பாட்டின் துறைமுக நகரம்____ 

 • 5)

  ஹரப்பா மக்கள் ________ அறிந்திருக்கவில்லை.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 வரலாறு முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 11th Standard History Public Exam March 2019 Important One Marks Questions ) - by Banu View & Read

 • 1)

  பழங் கற்காலக் கருவிகள் முதன்முதலில் ______________ இல் அடையாளம் காணப்பட்டன

 • 2)

  மெஹர்கார் _________ பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையது.

 • 3)

  ஹரப்பா மக்களுக்கு முக்கியமான வாழ்வாதார வழிமுறையாக _________ இருந்தது.

 • 4)

  ________ எனப்படும் படிக்கக்ல்லில் செய்யப்பட்ட கத்திகளை ஹரப்பா மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.

 • 5)

  ஹரப்பா மக்கள் ________ அறிந்திருக்கவில்லை.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2019 வரலாறு மாதிரி வினாத்தாள் (Plus One History Public Exam March 2019 Official Question Paper ) - by Banu View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  தற்கால மனிதனுக்கு நெருக்கமான தோற்றத்தைக் கொண்டிருந்த மனித மூதாதையர் ________ என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

 • 3)

  மேல் கங்கைச்சமவெளிப் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 4)

  பகவதிசூத்திரம் ஒரு _______________ நூலாகும்.

 • 5)

  முதல் பெளத்த சங்கம் நடைபெற்ற இடம் _______ 

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2019 வரலாறு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard History Public Exam March 2019 Model Question Paper and Answer Key ) - by Banu View & Read

 • 1)

  பர்சஹோம் _________ நிலவிய இடமாகும்

 • 2)

  ஹரப்பாவின் முக்கியத்துவத்தையும் அதன் நாகரீதத்தையும் உணர்ந்து, அங்கு ஆய்வு நடத்தக் காரணமாக இருந்தவர் ________.

 • 3)

  கீழ்காணும் இணைகளை கவனிக்கவும்.

  (i) சேனானி படைத்தளபதி
  (ii) கிராமணி கிராமத்தலைவர்
  (iii) பாலி தன்னார்வத்தால் கொடுக்கப்பட்டது
  (iv) புரோகிதர் ஆளுநர்

  மேற்கண்டவற்றில் எந்த இணை தவறானது?

 • 4)

  ____________  வேளாண்மை முறையை மேம்படுத்தியதில் முக்கியப் பங்காற்றியது.

 • 5)

  இந்த உலகம் ஏழு பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டதாக நம்பியவர் ________ 

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் வரலாறு மார்ச் 2019 ( 11th Standard History Public Exam March 2019 Original Question Paper and Answer Key ) - by Banu View & Read

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு மூன்றாம் திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள் 2019( 11th Standard History 3rd Revision Test Question Paper 2019 ) - by Banu View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  ஹரப்பா பண்பாட்டின் துறைமுக நகரம்____ 

 • 3)

  வேதப்பாடல்களின் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் 

 • 4)

  புத்தர் தனது முதல் போதனையை _______________ இல் நிகழ்த்தினார்.

 • 5)

  திரிபீடகங்கள் எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டது?

11ஆம் வகுப்பு வரலாறு மாதிரி பொது தேர்வு வினாத்தாள் 2019 ( 11th Standard History Public Model Question Paper Free Download ) - by Banu View & Read

 • 1)

  சிந்து நாகரிகம் ஏறத்தாழ _________ இலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தது

 • 2)

  ஹரப்பாவில் கிடைத்தவற்றில் மிக நீளமானதாகக் கருதப்படும் எழுத்துத் தொடர்_______ குறியீடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

 • 3)

  வேதப்பாடல்களின் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் 

 • 4)

  ____________  வேளாண்மை முறையை மேம்படுத்தியதில் முக்கியப் பங்காற்றியது.

 • 5)

  பொ.ஆ. 470ல் வஜ்ரநந்தி என்பவரால் தமிழ்நாட்டில் திராவிட சமண சங்கம் நிறுவப்பட்ட இடம் _____

11ஆம் வகுப்பு வரலாறு 2 ஆம் திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள் 2019 (11th Standard History 2nd Revision Model Question Paper Free Download 2019 ) - by Banu View & Read

 • 1)

  ________________ கல்வெட்டுக்குறிப்புகள் மெசபடோமியாவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடையேயான வணிகத்தொடர்புகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.

 • 2)

  ஹரப்பாவின் முக்கியத்துவத்தையும் அதன் நாகரீதத்தையும் உணர்ந்து, அங்கு ஆய்வு நடத்தக் காரணமாக இருந்தவர் ________.

 • 3)

  வேதப்பாடல்களின் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் 

 • 4)

  ____________  வேளாண்மை முறையை மேம்படுத்தியதில் முக்கியப் பங்காற்றியது.

 • 5)

  நான்காவது பெளத்த சங்கம் நடைபெற்ற இடம் _______ 

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு புத்தக பயிற்சி வினாக்கள் ( 11th Standard History Book Back Question ) - by Banu View & Read

 • 1)

  வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்துக்கான ஆய்வுக்கு உதவும் சான்றுகள் யாவை?

 • 2)

  இடைக்கற்காலப் பண்பாடு குறிப்பு வரைக.

 • 3)

  பெருங்குளம்: சிறு குறிப்பு வரைக.

 • 4)

  வேதகால இலக்கியங்களை வரிசைப்படுத்தவும்.

 • 5)

  ரிக்வேதக் கடவுள்கள் குறித்து எழுதுக

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு கூடுதல் வினாக்கள் ( 11th Standard History Creative Question ) - by Banu View & Read

 • 1)

  ஹோமா எரக்டஸ்: குறிப்பு வரைக.

 • 2)

  நர்மதை மனிதன் குறிப்பு வரைக.

 • 3)

  இடை பழங்கற்காலம் நாகரீகம் பரவியிருந்த இடங்களை கூறுக.

 • 4)

  ஹரப்பா மக்களின் கலைத்திறன் மற்றும் பொழுது போக்கு குறித்து குறிப்பு தருக.

 • 5)

  பதினாறு மகாஜன பதங்களை கூறுக.

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முதல் திருப்புதல் தேர்வு (11th Std History First Revision Exam ) - by Banu View & Read

 • 1)

  மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள சன் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பாகோர்-1, பாகோர்-3 ஆகியவை ______________ நாகரிகம் நிலவிய இடங்கள்

 • 2)

  ________ எனப்படும் படிக்கக்ல்லில் செய்யப்பட்ட கத்திகளை ஹரப்பா மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.

 • 3)

  கீழ்காணும் இணைகளை கவனிக்கவும்.

  (i) சேனானி படைத்தளபதி
  (ii) கிராமணி கிராமத்தலைவர்
  (iii) பாலி தன்னார்வத்தால் கொடுக்கப்பட்டது
  (iv) புரோகிதர் ஆளுநர்

  மேற்கண்டவற்றில் எந்த இணை தவறானது?

 • 4)

  பகவதிசூத்திரம் ஒரு _______________ நூலாகும்.

 • 5)

  மகாவீரர் சமண மதத்தின் ________ வது தீர்த்தங்கரர்.

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முழுத் தேர்வு ( 11th std history full test ) - by Banu View & Read

 • 1)

  வரலாற்றின் பழமைமையான காலம்_________ ஆகும்.

 • 2)

  ஹரப்பா பண்பாட்டில் _______ இல்லை.

 • 3)

  மேல் கங்கைச்சமவெளிப் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 4)

  ____________  வேளாண்மை முறையை மேம்படுத்தியதில் முக்கியப் பங்காற்றியது.

 • 5)

  கெளதமபுத்தரை சந்தித்த பேரரசர்

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு பொது மாதிரி தேர்வு ( 11th Standard History Public Model Question ) - by Banu View & Read

 • 1)

  ________________ கல்வெட்டுக்குறிப்புகள் மெசபடோமியாவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடையேயான வணிகத்தொடர்புகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.

 • 2)

  ஹரப்பா மக்கள் ________ அறிந்திருக்கவில்லை.

 • 3)

  ஆதிச்சநல்லூர் _______________ மாவட்டத்தில் அமைத்துள்ளது

 • 4)

  ____________  வேளாண்மை முறையை மேம்படுத்தியதில் முக்கியப் பங்காற்றியது.

 • 5)

  வேளாண் நிலத்தின் மீதான வரி _______ எனப்பட்டது.

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முதல் திருப்புதல் தேர்வு ( 11th history First Revision Test ) - by Banu View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  ஹரப்பா பண்பாட்டில் _______ இல்லை.

 • 3)

  வேதப்பாடல்களின் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் 

 • 4)

  பகவதிசூத்திரம் ஒரு _______________ நூலாகும்.

 • 5)

  செல்வமிக்க நிலா உரிமையாளர்கள் _____ என்றழைக்கப்பட்டனர்.

+11 வரலாறு ஒரு மதிப்பெண் அலகு தேர்வு வினாக்கள் ( +1 History Unit Test One Mark Question ) - by Banu View & Read

 • 1)

  பழங் கற்காலக் கருவிகள் முதன்முதலில் ______________ இல் அடையாளம் காணப்பட்டன

 • 2)

  மெஹர்கார் _________ பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையது.

 • 3)

  தொடக்க ஹரப்பா காலகட்டம் என்பது _________ ஆகும்

 • 4)

  ஹரப்பா பண்பாட்டின் துறைமுக நகரம்____ 

 • 5)

  ________ எனப்படும் படிக்கக்ல்லில் செய்யப்பட்ட கத்திகளை ஹரப்பா மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.

HSC +11 வரலாறு 5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள் ( HSC + 11 Important 5 marks Questions - History ) - by Banu View & Read

 • 1)

  தொடக்க புதிய கற்காலப்பண்பாடுகளின் குறிப்பிடத்தக்க பண்புகளை விளக்குக.

 • 2)

  சிந்து நாகரிகம் ஏன் ஹரப்பா நாகரிகம் என அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  சிந்து நாகரிகமும் தமிழ் நாகரிகமும் ஒப்பிடுக:

 • 4)

  இந்தியா ஹரப்பா நகரிகக் காலத்தில் பல்வேறு பண்பாடுகளின் கலவையாக இருந்தது ஆராய்க.

 • 5)

  தமிழ்நாட்டின் பெருங்கற்கால அகழ்வாய்விடங்களைப் பற்றி விவாதிக்க.

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு பாட ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th standard History One mark Questions ) - by Banu View & Read

 • 1)

  செம்பு கற்காலத்தை தொடர்ந்து வந்த காலம் _______ 

 • 2)

  ஹரப்பா பண்பாட்டின் துறைமுக நகரம்____ 

 • 3)

  ________ எனப்படும் படிக்கக்ல்லில் செய்யப்பட்ட கத்திகளை ஹரப்பா மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.

 • 4)

  ஹரப்பா பண்பாட்டில் _______ இல்லை.

 • 5)

  ஹரப்பா நாகரிகம் _______ நாகரிகமாகும்.

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு பாட முழுத்தேர்வு வினாக்கள் ( 11th History Full Portion Test Questions ) - by Banu View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  ஹரப்பா மக்கள் ________ அறிந்திருக்கவில்லை.

 • 3)

  கீழ்காணும் இணைகளை கவனிக்கவும்.

  (i) சேனானி படைத்தளபதி
  (ii) கிராமணி கிராமத்தலைவர்
  (iii) பாலி தன்னார்வத்தால் கொடுக்கப்பட்டது
  (iv) புரோகிதர் ஆளுநர்

  மேற்கண்டவற்றில் எந்த இணை தவறானது?

 • 4)

  புத்தர் தனது முதல் போதனையை _______________ இல் நிகழ்த்தினார்.

 • 5)

  வேளாண் நிலத்தின் மீதான வரி _______ எனப்பட்டது.

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Standard History Important 1 mark Questions ) - by Banu View & Read

 • 1)

  பழங் கற்காலக் கருவிகள் முதன்முதலில் ______________ இல் அடையாளம் காணப்பட்டன

 • 2)

  ________________ கல்வெட்டுக்குறிப்புகள் மெசபடோமியாவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடையேயான வணிகத்தொடர்புகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.

 • 3)

  சிந்து நாகரிகம் ஏறத்தாழ _________ இலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தது

 • 4)

  ஹரப்பா பண்பாட்டின் துறைமுக நகரம்____ 

 • 5)

  ஹரப்பா பண்பாட்டில் _______ இல்லை.

11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு ஆண்டுத் தேர்வு வினா விடை ( 11th standard history full portion exam question paper ) - by Banu View & Read

 • 1)

  எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

 • 2)

  ஹரப்பாவின் முக்கியத்துவத்தையும் அதன் நாகரீதத்தையும் உணர்ந்து, அங்கு ஆய்வு நடத்தக் காரணமாக இருந்தவர் ________.

 • 3)

  கூற்று (கூ); முற்கால வேதகாலத்தில் குழந்தைத் திருமணம் இருந்ததற்கான சான்றுகள் இல்லை . 
  காரணம் (கா); பின் வேதகாலத்தில் பெண்கள் சடங்குகளிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டனர்.

 • 4)

  அஜாத சத்ருவுக்கும் புத்தருக்குமிடையேயான சந்திப்பைக் குறிப்பிடும் பெளத்த நூல் _____________ 

 • 5)

  விவசாயிகளும் கைவினைக் கலைஞர்களும் _____ எனப்பட்டார்கள்.